DF/415-11/05/AM | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont samochodu do wysokości „kilometrówki”.

DF/415-11/05/AM

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kilometrówka
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. samochód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25 sierpnia br. (data wpływu do tut. organu 29 sierpnia br.), uzupełnionego pismem z dnia 16 września br., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), dotyczących możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont samochodu do wysokości „kilometrówki”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu

postanawia

uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25 sierpnia 2005 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia br. złożył Pan w tutejszym organie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) – dalej: ustawy – zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont samochodu do wysokości „kilometrówki”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą związaną z ratownictwem medycznym, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Do miejsca pracy dojeżdża Pan samochodem dla którego prowadzona jest ewidencja przebiegu.

Jak wynika ze złożonego wniosku, pojazd Pana nie jest nowy, w związku z czym wymaga okresowych drobnych napraw.

W Pana ocenie wydatki poniesione na remont pojazdu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, do wysokości „kilometrówki”.

Dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tutejszy organ zauważa co następuje.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Z powyższego wynika zatem, że kosztem uzyskania przychodu są wydatki na eksploatację samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, jednakże do wysokości określonego limitu. Limit ten („kilometrówkę”) ustala się jako iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za jeden kilometr. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany, zgodnie z powołanym wyżej przepisem ustawy, do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Przebieg powinien być potwierdzany w ewidencji przez podatnika na koniec każdego miesiąca. W przypadku braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodu na potrzeby podatnika nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – por. art. 23 ust. 5 ustawy.

Na podstawie przedstawionych okoliczności faktycznych należy stwierdzić, że w świetle stanu prawnego obowiązującego w roku 2005 Pana stanowisko zawarte we wniosku uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Udzielenie interpretacji w myśl § 4 art. 14a następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązania podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.