Kilometrówka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kilometrówka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca może uznać w/w wydatki za koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy może zwracać pracownikom inne wydatki (właściwie udokumentowane), poniesione w trakcie podróży służbowej, np. opłaty parkingowe, za przejazdy autostradą, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. 2002 r. Nr 236 poz. 1990)?

Fragment:

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Przy czym kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło (przynosiło) przychody także w przyszłości. Kosztami podatkowymi są również wydatki na rzecz pracowników, jednak tylko te, które wykazują związek z uzyskanym przychodem lub zachowaniem (zabezpieczeniem) źródła przychodów. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju nagrody, premie oraz zwrot kosztów podróży służbowych, różnego rodzaju świadczenia dodatkowe np. diety oraz inne należności związane z podróżą służbową. Warunkiem podstawowym zaliczenia należności wypłaconych pracownikowi z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów jest jej odbycie w celu osiągnięcia (zachowania lub zabezpieczenia) przychodów. Jeżeli ten warunek jest spełniony to kosztem uzyskania przychodów są należności wypłacone pracownikowi, jako zwrot kosztów odbytej podróży, a więc zarówno diety, jak i zwrot wydatków w formie ryczałtów lub faktycznie poniesionych.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont samochodu do wysokości „kilometrówki”.

Fragment:

Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), dotyczących możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont samochodu do wysokości „kilometrówki”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu postanawia uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25 sierpnia 2005 roku. UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia br. złożył Pan w tutejszym organie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) – dalej: ustawy – zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na remont samochodu do wysokości „kilometrówki”. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą związaną z ratownictwem medycznym, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Do miejsca pracy dojeżdża Pan samochodem dla którego prowadzona jest ewidencja przebiegu. Jak wynika ze złożonego wniosku, pojazd Pana nie jest nowy, w związku z czym wymaga okresowych drobnych napraw. W Pana ocenie wydatki poniesione na remont pojazdu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, do wysokości „kilometrówki”. Dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tutejszy organ zauważa co następuje.

2011
1
mar

Istota:

Czy koszt paliwa zużytego podczas transportu materiałów potrzebnych do remontu wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi koszt uzyskania przychodu z najmu?

Fragment:

Jeśli paliwo jest kosztem uzyskania przychodu, to jak powinien być udokumentowany – fakturą czy „kilometrówką”... Podatniczka uważa, iż koszt zakupu paliwa jest kosztem uzyskania przychodu oraz powinien być udokumentowany „kilometrówką”. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, iż zgodnie z ogólną definicją kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. Zatem do kosztów uzyskania podatnik może zaliczyć tylko wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: - zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo – skutkowym z przychodami osiąganymi z najmu - nie zostały wymienione w art. 23 w/w ustawy (zawierającym katalog wydatków wyłączonych przez ustawodawcę z kosztów uzyskania przychodów). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy, najem został wymieniony jako odrębne źródło przychodu, a zatem podatnik osiągający przychody z najmu może pomniejszać je o takie koszty, dla których można znaleźć związek przyczynowo – skutkowy między ich poniesieniem a powstaniem lub zwiększeniem przychodu.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki związane z używaniem do celów słóżbowych prywatnego pojazdu osoby wykonującej czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę rekompensowane przez zleceniodawcę lub pracodawcę mogą być zaliczone na zasadzie "kilometrówki" do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) pracownikowi ,,kilometrówki" z tytułu używania do celów służbowych prywatnego samochodu. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Pani prowadząca własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych zleca wykonanie określonych czynności osobie, z którą zawarła umowę zlecenia. Zleceniobiorca ten do celów służbowych używa prywatnego samochodu. W przyszłości podatniczka zamierza zawrzeć z nim umowę o pracę. Pytanie podatnika:Czy wydatki związane z używaniem do celów służbowych prywatnego pojazdu osoby, wykonującej czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę, rekompensowane przez zleceniodawcę lub pracodawcę mogą być zaliczone na zasadzie ,,kilometrówki" do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Stanowisko podatnika:Zwrot kosztów naliczanych na zasadzie ,,kilometrówki" związanych z używaniem przez zleceniobiorcę lub pracownika prywatnego pojazdu do celów służbowych według podatnika podlega zaliczeniu w poczet kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej. Stanowisko organu podatkowego:O tym, co stanowi koszt uzyskania przychodu stanowi ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.

2011
1
lut

Istota:

Czy od ryczałtu kilometrów przyznanego osobie nie będącej pracownikiem spółdzielni należy odprowadzać podatek w 2004 r.?

Fragment:

Przepisy wykonawcze zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr. 236, poz. 1990).Według art. 21 ust. 13 przepis zawarty w art. 21 ust. 1 pkt. 16 stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (w domyśle - przez świadczeniobiorcę) i zostały poniesione: 1) w celu osiągnięcia przychodów lub 2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt. 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji. Z powyższego wynika, że zwolnieniem od podatku są objęte (z zastrzeżeniem wymienionego przepisu art. 21 ust. 13 ustawy) diety i inne należności za czas podróży wypłacane nie tylko pracownikom, ale również osobom nie będącym pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym.