Kierownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kierownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Dochód uzyskany przez podatnika będącego rezydentem polskim z tytułu pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorstwa (niem. Geschäftsführer) w niemieckiej sp. z o.o. jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Niemczech powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że jako podmiot zatrudniający kierownika przedsiębiorstwa (niem. Geschäftsführer), nie będzie obowiązany do działania jako płatnik i poboru i wpłaty podatku PIT w Polsce z tytułu wynagrodzenia przekazywanego kierownikowi nawet jeżeli będzie on polskim rezydentem podatkowym i nawet jeżeli część czynności kierownik będzie wykonywał w Polsce.

Fragment:

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika będącego rezydentem polskim z tytułu pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorstwa (niem. Geschäftsführer) w niemieckiej sp. z o.o. jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Niemczech powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że jako podmiot zatrudniający kierownika przedsiębiorstwa (niem. Geschäftsführer), nie będzie obowiązany do działania jako płatnik i poboru i wpłaty podatku PIT w Polsce z tytułu wynagrodzenia przekazywanego kierownikowi nawet jeżeli będzie on polskim rezydentem podatkowym i nawet jeżeli część czynności kierownik będzie wykonywał w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2016
16
mar

Istota:

Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 33 lit. b ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług kierownika muzycznego

Fragment:

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w roku 2016 Wnioskodawca będzie świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi kierownika muzycznego, w ramach których prowadzić będzie dwa zespoły folklorystyczne. Wnioskodawca jest wynagradzany w formie honorariów m.in. za prawa autorskie, związane z wykonaniem utworów słowno-muzycznych prowadzonych przez Wnioskodawcę zespołów folklorystycznych. Aby doszło do wykonania takiego utworu Wnioskodawca musi zajmować się takimi czynnościami, jak obsługa muzyczna na próbach zespołów folklorystycznych, nauka śpiewu (weryfikacja poprawności), nadzór nad kapelą, nauka członków kapeli programów instrumentalnych (weryfikacja poprawności), przygotowanie kapeli i zespołów do koncertów, przeglądów - w tym planowanie repertuar oraz kierunków jego interpretacji itp. W swojej pracy Wnioskodawca będzie wykonywać pracę m.in. ilustratora muzycznego, reżysera czy kierownika produkcji. Zakres usług to usługi w charakterze kierownika muzycznego (osoby odpowiedzialnej za sferę artystyczną, nie organizacyjną), obejmującą obsługę muzyczną na próbach zespołów folklorystycznych (czyli np. przygrywanie na instrumencie), naukę śpiewu (czyli weryfikacja poprawności śpiewu, prowadzenie chóru i jego członków tak, aby wykonywali utwory słowno-muzyczne (...)

2013
20
cze

Istota:

Prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług powyższego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany może wybrać zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest inspektora nadzoru i kierownika budowy przy zapewnieniu, że nie będzie świadczył usług polegających na doradztwie technicznym (ani żadnym innym doradztwie) i nie przekroczy wartości kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy. Po ewentualnym przekroczeniu tej kwoty Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji VAT. Ustawa Prawo Budowlane określa obowiązki i prawa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kierownika budowy), zwłaszcza art. 22-23 i art. 25-26 nie wyszczególniają dla tych działalności w zakresie doradztwa technicznego. Nie ma tu miejsca na doradzanie, świadczenie usług w zakresie porad umożliwiających innym osobom podejmowanie ostatecznych decyzji w planowanej inwestycji. Istotą pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie jest doradzanie bo ono nie wchodzi w zakres czynności opisanych w ustawie Prawo Budowlane. Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na charakter działalności, którą Zainteresowany zamierza prowadzić tj. pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie są związane z doradzaniem i przy zapewnieniu, że w przyszłości nie będzie świadczył usług doradztwa technicznego (ani żadnego innego) oraz nie przekroczeniu kwoty sprzedaży opodatkowanej (150000 zł w skali roku) Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT.

2012
27
lis

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym przysługiwały Wnioskodawczyni 50% koszty przychodu?

Fragment:

W latach 2008 – 2009 była zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji na podstawie umowy o pracę. Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę zmierzały do powstania utworu audiowizualnego w rozumieniu prawa autorskiego. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Reasumując, jeżeli tak jak wskazała Wnioskodawczyni, wykonywana przez Nią praca na stanowisku kierownika produkcji jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawczynię w latach 2008 - 2009 mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu. Końcowo, podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawczyni została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego.

2012
6
cze

Istota:

Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

Fragment:

Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji. Natomiast w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego telewizyjnego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna. Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie argumentów określających stan faktyczny oraz poczuciem jednoznacznego wykonywania czynności twórczych związanych z tworzeniem utworu audiowizualnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co odzwierciedla m.in. stosowne przenoszenie praw autorskich Wnioskodawca uważa, iż w związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta oraz kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje Mu prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50 % kosztu uzyskania przychodu.

2012
29
maj

Istota:

W związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.

Fragment:

Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w latach 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego telewizyjnego (pytanie Nr 1). Natomiast w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna (pytanie Nr 2). Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie argumentów przedstawionych w pkt G (rubryka 68) określających stan faktyczny oraz poczuciem jednoznacznego wykonywania czynności twórczych związanych z tworzeniem utworu audiowizualnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9) ustawy o prawie autorskim i p. p., co odzwierciedla m.in. stosowne przenoszenie praw autorskich uważa, iż w związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta oraz kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje jej prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu.

2012
29
maj

Istota:

W związku ze sprawowaniem funkcji kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.

Fragment:

Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w latach 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji (pytanie Nr 2). Natomiast w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego telewizyjnego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna (pytanie Nr 1). Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie argumentów przedstawionych w pkt G (rubryka 68) określających stan faktyczny oraz poczuciem jednoznacznego wykonywania czynności twórczych związanych z tworzeniem utworu audiowizualnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9) ustawy o prawie autorskim i p. p., co odzwierciedla m.in. stosowne przenoszenie praw autorskich uważa, iż w związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta oraz kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje jej prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu.

2012
15
maj

Istota:

Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

Fragment:

W latach 2002-2003 i od 2010 r. do chwili obecnej była zatrudniona na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV, natomiast pomiędzy tymi okresami, tj. w latach 2003-2010 była zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji TV. Równolegle do sprawowanej obecnie funkcji wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawczyni okazjonalnie pełni również funkcje kierownika produkcji, co wynika z posiadanych umiejętności oraz doświadczeń. Wnioskodawczyni obydwie funkcje wykonuje w odpowiedniej agencji producenckiej stanowiącej integralną część T. S.A. W obu przypadkach specjalizuje się głównie w produkcji audycji rozrywkowych, artystycznych, publicystycznych, edukacyjnych, sportowych oraz filmów i programów reportażowych. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi T. S.A. – definiującymi funkcję stanowiska pracy „ Producentem wewnętrznym - jest pracownik zatrudniony w agencji produkcji audycji telewizyjnych na stanowisku pracy "producent", któremu powierza się wytworzenie dla anten lub kontrahentów zewnętrznych, audycji telewizyjnej zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem i w ramach środków określonych w kosztorysie tej audycji ”. Kierownik produkcji pełni pokrewną do producenta wewnętrznego funkcję, z tym jednak zastrzeżeniem, iż jest ona realizowana na poziomie operacyjnym, tj. w obrębie konkretnej audycji lub odcinka stanowiącego element większej serii. Kierownik produkcji działa na zlecenie producenta wewnętrznego, a producent wewnętrzny na zlecenie anten bądź kontrahentów zewnętrznych.

2012
19
kwi

Istota:

Czy będąc zatrudnionym w charakterze kierownika produkcji TV i wykonując związane z tym czynności zawodowe przysługiwało Wnioskodawcy w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

Fragment:

(...) kierownika produkcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest etatowym pracownikiem Telewizji od 2 stycznia 1992 r., gdzie nieprzerwanie pełni funkcję kierownika produkcji audycji TV. Pracę wykonuje w wewnętrznej agencji producenckiej TV. Specjalizuje się głównie w tworzeniu cyklicznych audycji o charakterze publicystycznym i poradnikowym - głównie o tematyce ekonomicznej i rolniczej. Jako kierownik produkcji telewizyjnej Wnioskodawca jest jednym z kluczowych współtwórców audycji telewizyjnych - posiadającym każdorazowo aktywny wpływ na kształt finalny realizowanego utworu audiowizualnego na każdym etapie jego powstania. Za każdym razem Wnioskodawca wykonuje pracę składającą się z czynności twórczych, prawnych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, które wprost prowadzą do stworzenia Utworów audiowizualnych będących odrębnymi audycjami telewizyjnymi bądź odcinkami serii czy cyklu audycji.

2012
19
kwi

Istota:

Czy będąc zatrudnionym w charakterze kierownika produkcji i wykonując przynależne do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawczyni w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

Fragment:

(...) kierownika produkcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest etatowym pracownikiem nadawcy telewizyjnego od 1977 r., gdzie od 01 lutego 2005 r. pełni funkcję kierownika produkcji audycji TV w wewnętrznej agencji producenckiej. Specjalizuje się głównie w tworzeniu cyklicznych audycji publicystycznych i rozrywkowych, w tym realizowanych zarówno w studiach telewizyjnych jak i terenie. Jako kierownik produkcji telewizyjnej jest jednym z kluczowych współtwórców utworów audiowizualnych - posiadającym każdorazowo aktywny wpływ na kształt finalny realizowanych audycji - począwszy od etapu koncepcji „a na postaci finalnej dzieła skończywszy. Każdorazowo wykonuj pracę składającą się z czynności twórczych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, prawnych, które wprost prowadzą do stworzenia utworów audiowizualnych będących odrębnymi audycjami telewizyjnymi bądź składowymi częściami (odcinkami) serii czy cyklu audycji.