Kierowca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kierowca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku dla usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych.

Fragment:

V pkt 2) a przeprowadza się je na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Badanie psychologiczne zakończone jest orzeczeniem psychologicznym, którego wzór stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Badanie wykonuje psycholog posiadający wymagane uprawnienia (metodykę przeprowadzania badania psychologicznego zawiera zał. nr 5 do cytowanego wyżej rozporządzenia). W trakcie badania dokonuje oceny sprawności psychomotorycznej, diagnozy cech osobowości, zaburzeń pourazowych, deficytów poznawczych, szczególnych predyspozycji wskazanych dla osób wykonujących zawód instruktora, egzaminatora, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierowcy transportu drogowego. Badanie zakończone jest wydaniem orzeczenia: „ stwierdzam brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem ”. Badania psychologiczne: kierowcy kierującego samochodem służbowym lub prywatnym do celów służbowych, operatorów sprzętu ciężkiego, kierowcy wózka widłowego, suwnicy wykonywane w ramach (...)

2017
12
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług medycyny pracy – profilaktycznej opieki zdrowotnej polegającej na wykonaniu badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych (w tym badań psychologicznych, które są częścią ww. badań) pracowników wykonujących czynności służbowe jako kierowca pojazdów kat. B, C, D wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego

Fragment:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega ponadto badaniom psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania te są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, a po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy ( art. 39k ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym). Zgodnie z art. 39l ust. 1 pkt 1 lit. „ b ” tej ustawy, przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne, a spełnienie powyższego obowiązku uznaje się za równoczesne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 299 par. 1 i 2 Kodeksu pracy (art. 39l ust. 3). Powyższe uregulowania przypisały badaniom kierowców takie znaczenie jakie mają badania przeprowadzane przez służbę medycyny pracy w ramach wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników. Spółka na poparcie swojego stanowiska, pragnie w tym miejscu przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn.

2017
6
cze

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacanych pracownikom w związku z obywaniem przez nich podróży służbowych.

Fragment:

Wnioskodawca w oparciu o obowiązujący w zakładzie pracy regulamin wynagradzania, wypłaca pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości od 49 euro/dobę do 66,30 euro/dobę – w zależności od ilości dni podróży służbowej, co obejmuje łącznie dietę i ryczałt za nocleg. Ponadto, Wnioskodawca wypłaca dietę dodatkową kierowcom przebywającym w podróży służbowej przez cały okres świąteczny na przełomie grudnia i stycznia oraz kierowcom wykonującym przewozy ciągnikami siodłowymi z naczepą - plandeką, z uwagi na zwiększone wydatki, związane z większą w stosunku do przewozu z naczepą - cysterną częstotliwością oraz długością wykonywania procesu rozładunku i załadunku. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy będącym w podróży służbowej wartości diet oraz kwot ryczałtu za noclegi. Wskazać przy tym należy, że kwestie dotyczące zasad wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych, nie są uregulowane przepisami prawa podatkowego, co oznacza, że nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

2017
17
maj

Istota:

W zakresie:Czy należności wypłacone kierowcy z tytułu podróży służbowej w postaci ryczałtów za nocleg, w sytuacji odbioru dobowego odpoczynku oraz skróconego tygodniowego odpoczynku w pojeździe posiadającym odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy w specjalnie przystosowanej kabinie pojazdu, stanowić będą koszty uzyskania przychodu po wejściu w życie przywołanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r.?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalności gospodarczą o świadczenie usług transportowych w przewozie międzynarodowym oraz zatrudnia w tym celu kierowców na podstawie umowy o pracę. Kierowca będący w zagranicznej podróży służbowej będzie odbierał dobowy odpoczynek oraz skrócony tygodniowy odpoczynek w pojeździe, posiadającym odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy w specjalnie przystosowanej kabinie pojazdu. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 1155 ze zm.; dalej: „ ucpk ”), kierowca, wykonując przewóz, znajduje się w podróży służbowej (definicja podróży służbowej zawarta jest w art. 2 pkt 7 ucpk - każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego). Zgodnie z art. 21a ucpk, kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77 5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Aktualnie Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym należy naliczać i wypłacać diety i ryczałty w wysokości nie niższej niż przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167), wydanym na podstawie art. 77 5 Kodeksu pracy.

2017
11
maj

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów, kierowców pojazdów służbowych zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych przeprowadzanych w zakresie medycyny pracy dla operatorów wszelkiego rodzaju maszyn i sprzętu budowlanego oraz osób pracujących na wysokości

Fragment:

Odnośnie badań psychologicznych dla instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców pojazdów służbowych Wnioskodawca wskazał, że celem tych badań jest ocena zdolności do kierowania pojazdami przez wydanie oświadczenia w zakresie istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Ponadto Wnioskodawca podał, że badania psychologiczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, kandydatów na egzaminatorów, kierowców pojazdów służbowych przeprowadzane są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Dodatkowo wnioskodawca wskazał, że badania te wykonywane są także na podstawie poniższych przepisów: dla instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów podstawie art. 34, 82 i 83 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych art. 82, 83 oraz 106 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, dla kierowców pojazdów służbowych - art. 82 i 83 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2017
19
sty

Istota:

- zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych badan psychologicznych w zakresie medycyny pracy,
- zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych badan profilaktycznych pracowników (wstepne, okresowe, kontrolne),
- opodatkowanie badan psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
-jest prawid3owe
- zwolnienie od podatku VAT badan psychologicznych w zakresie medycyny pracy przeprowadzanych na wniosek osoby badanej,
- zwolnienie od podatku VAT badan lekarskich kandydatów na kierowców wykonywanych na wniosek osoby badanej,
- zwolnienie od podatku VAT badan lekarskich do pracy na stanowisku kierowcy wykonywanych na wniosek osoby badanej
-jest nieprawid3owe.

Fragment:

Badania lekarskie kandydatów na kierowców, które wykonywane s1 na wniosek osoby badanej, a orzeczenie wydane na ich podstawie uprawnia do kierowania danym pojazdem. W zale?nooci od kategorii prawa jazdy, o uzyskanie której stara sie badany – lekarz uprawniony do badan kierowców kieruje osobe badan1 na konsultacje specjalistyczne lub sam przeprowadza badanie. Lekarz decyduje na podstawie wyników badania o wa?nooci orzeczenia (wyznacza termin nastepnego badania). Przeprowadzone badania/konsultacje mog1 wykrya problemy zdrowotne u kandydata na kierowce. Ponadto lekarz decyduje o ograniczeniach w korzystaniu z uprawnien do kierowania pojazdami. Badania lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy na wniosek osoby badanej. Dotycz1 one kierowców, którzy po raz pierwszy staraj1 sie o uzyskanie uprawnien do zawodu kierowcy lub staraj1cych sie o przed3u?enie uprawnien. W ich przypadku równie? lekarz uprawniony kieruje na konsultacje specjalistyczne i na ich podstawie wydaje orzeczenie okreolaj1c termin wa?nooci orzeczenia oraz ewentualne ograniczenia w sposobie prowadzenia pojazdu. Wskazane powy?ej badania lekarskie kandydatów na kierowców, badania lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy, które s1 wykonywane na wniosek osoby badanej, maj1 za zadanie ocene stanu zdrowia osoby prywatnej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2016
10
mar

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez psychologa, polegających na badaniach psychologicznych, w tym psychofizycznych przeprowadzanych w celu ustalenia poziomu sprawności psychoruchowej, stwierdzeniu istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów maszyn, wózków widłowych, koparek itp. oraz wydania diagnozy psychologicznej dla osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem.

Fragment:

(...) kierowców zawodowych, amatorów oraz osób kierujących pojazdami w celach służbowych (kierowców prowadzących samochód w celach służbowych kat. B, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, egzaminatorów nauki jazdy, instruktorów nauki jazdy, kandydatów na kierowców kat. C,C+E,D,D+E, kierowców zawodowych C,C+E,D,D+E,), operatorów oraz osób wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (osoby wykonujące prace na wysokości, operatorzy maszyn, operatorzy wózków widłowych, operatorzy surowic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, walców, żurawi i innych urządzeń); wydania diagnozy psychologicznej kierowców skierowanych na badanie przez Starostwo Powiatowe lub lekarza (kierowców skierowanych na badania w wyniku przekroczenia 24 pkt karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka psychoaktywnego, sprawców wypadku, w którym doszło do poszkodowania zdrowia lub śmierci, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego w wyniku istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, kierowców skierowanych na badania przez lekarza ze względu na stan zdrowia).

2016
8
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku usług badania psychologicznego przydatności zawodowej kierowców i innych grup zawodowych przez psychologa.

Fragment:

U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Zgodnie z art. 39j ust. 1 powołanej wyżej ustawy, kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W myśl ust. 2 powołanego artykułu, badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks pracy. Jednocześnie jednak w art. 39j ust. 3 powołanej wyżej ustawy postanowiono, że zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Na podstawie art. 39k ust. 1 ww. ustawy o transporcie drogowym, kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W myśl ust. 2 powołanego art. 39k, badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2015
10
lis

Istota:

Obowiązki płatnika (zwolnienie z opodatkowania ryczałtów za nocleg wypłacanych kierowcom z tytułu podróży).

Fragment:

Powyższe sprawia, że w opisanej we wniosku sytuacji odwołać należy się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), które w zakresie, odnoszącym się do pracowników, będących kierowcami, stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców określenie podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a) lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego. Przy czym, stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a) za stanowisko pracy kierowcy uważa się siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Stosownie natomiast do art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77 5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 77 5 § 3 Kodeksu pracy, warunki wypłacania (...)

2015
14
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłacanego pracownikom - kierowcom ryczałtu za nocleg w związku z podróżą służbową w sytuacji gdy pracownicy - kierowcy realizują odpoczynek w kabinie pojazdu?

Fragment:

Powyższe sprawia, że w opisanej we wniosku sytuacji odwołać należy się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), które w zakresie, odnoszącym się do pracowników, będących kierowcami, stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców określenie podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a) lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego. Przy czym, stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a) za stanowisko pracy kierowcy uważa się siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Stosownie natomiast do art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77 5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 77 5 § 3 Kodeksu pracy, warunki wypłacania (...)