Kierowca | Interpretacje podatkowe

Kierowca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kierowca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych badan psychologicznych w zakresie medycyny pracy,
- zwolnienie od podatku VAT przeprowadzanych badan profilaktycznych pracowników (wstepne, okresowe, kontrolne),
- opodatkowanie badan psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
-jest prawid3owe
- zwolnienie od podatku VAT badan psychologicznych w zakresie medycyny pracy przeprowadzanych na wniosek osoby badanej,
- zwolnienie od podatku VAT badan lekarskich kandydatów na kierowców wykonywanych na wniosek osoby badanej,
- zwolnienie od podatku VAT badan lekarskich do pracy na stanowisku kierowcy wykonywanych na wniosek osoby badanej
-jest nieprawid3owe.
Fragment:
Badania lekarskie kandydatów na kierowców, które wykonywane s1 na wniosek osoby badanej, a orzeczenie wydane na ich podstawie uprawnia do kierowania danym pojazdem. W zale?nooci od kategorii prawa jazdy, o uzyskanie której stara sie badany – lekarz uprawniony do badan kierowców kieruje osobe badan1 na konsultacje specjalistyczne lub sam przeprowadza badanie. Lekarz decyduje na podstawie wyników badania o wa?nooci orzeczenia (wyznacza termin nastepnego badania). Przeprowadzone badania/konsultacje mog1 wykrya problemy zdrowotne u kandydata na kierowce. Ponadto lekarz decyduje o ograniczeniach w korzystaniu z uprawnien do kierowania pojazdami. Badania lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy na wniosek osoby badanej. Dotycz1 one kierowców, którzy po raz pierwszy staraj1 sie o uzyskanie uprawnien do zawodu kierowcy lub staraj1cych sie o przed3u?enie uprawnien. W ich przypadku równie? lekarz uprawniony kieruje na konsultacje specjalistyczne i na ich podstawie wydaje orzeczenie okreolaj1c termin wa?nooci orzeczenia oraz ewentualne ograniczenia w sposobie prowadzenia pojazdu. Wskazane powy?ej badania lekarskie kandydatów na kierowców, badania lekarskie do pracy na stanowisku kierowcy, które s1 wykonywane na wniosek osoby badanej, maj1 za zadanie ocene stanu zdrowia osoby prywatnej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie usług świadczonych przez psychologa, polegających na badaniach psychologicznych, w tym psychofizycznych przeprowadzanych w celu ustalenia poziomu sprawności psychoruchowej, stwierdzeniu istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów maszyn, wózków widłowych, koparek itp. oraz wydania diagnozy psychologicznej dla osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem.
Fragment:
(...) kierowców zawodowych, amatorów oraz osób kierujących pojazdami w celach służbowych (kierowców prowadzących samochód w celach służbowych kat. B, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, egzaminatorów nauki jazdy, instruktorów nauki jazdy, kandydatów na kierowców kat. C,C+E,D,D+E, kierowców zawodowych C,C+E,D,D+E,), operatorów oraz osób wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (osoby wykonujące prace na wysokości, operatorzy maszyn, operatorzy wózków widłowych, operatorzy surowic, koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, walców, żurawi i innych urządzeń); wydania diagnozy psychologicznej kierowców skierowanych na badanie przez Starostwo Powiatowe lub lekarza (kierowców skierowanych na badania w wyniku przekroczenia 24 pkt karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka psychoaktywnego, sprawców wypadku, w którym doszło do poszkodowania zdrowia lub śmierci, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego w wyniku istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, kierowców skierowanych na badania przez lekarza ze względu na stan zdrowia).
2016
10
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług badania psychologicznego przydatności zawodowej kierowców i innych grup zawodowych przez psychologa.
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Zgodnie z art. 39j ust. 1 powołanej wyżej ustawy, kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W myśl ust. 2 powołanego artykułu, badania lekarskie, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3-6, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks pracy. Jednocześnie jednak w art. 39j ust. 3 powołanej wyżej ustawy postanowiono, że zakres badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Na podstawie art. 39k ust. 1 ww. ustawy o transporcie drogowym, kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W myśl ust. 2 powołanego art. 39k, badania psychologiczne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2016
8
mar

Istota:
Obowiązki płatnika (zwolnienie z opodatkowania ryczałtów za nocleg wypłacanych kierowcom z tytułu podróży).
Fragment:
Powyższe sprawia, że w opisanej we wniosku sytuacji odwołać należy się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), które w zakresie, odnoszącym się do pracowników, będących kierowcami, stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców określenie podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a) lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego. Przy czym, stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a) za stanowisko pracy kierowcy uważa się siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Stosownie natomiast do art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77 5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 77 5 § 3 Kodeksu pracy, warunki wypłacania (...)
2015
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłacanego pracownikom - kierowcom ryczałtu za nocleg w związku z podróżą służbową w sytuacji gdy pracownicy - kierowcy realizują odpoczynek w kabinie pojazdu?
Fragment:
Powyższe sprawia, że w opisanej we wniosku sytuacji odwołać należy się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), które w zakresie, odnoszącym się do pracowników, będących kierowcami, stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców określenie podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a) lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego. Przy czym, stosownie do art. 2 pkt 4 lit. a) za stanowisko pracy kierowcy uważa się siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Stosownie natomiast do art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77 5 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z art. 77 5 § 3 Kodeksu pracy, warunki wypłacania (...)
2015
14
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku dla usług polegających na przeprowadzaniu badań psychologicznych.
Fragment:
V pkt 2) a przeprowadza się je na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Badanie psychologiczne zakończone jest orzeczeniem psychologicznym, którego wzór stanowi zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Badanie wykonuje psycholog posiadający wymagane uprawnienia (metodykę przeprowadzania badania psychologicznego zawiera zał. nr 5 do cytowanego wyżej rozporządzenia). W trakcie badania dokonuje oceny sprawności psychomotorycznej, diagnozy cech osobowości, zaburzeń pourazowych, deficytów poznawczych, szczególnych predyspozycji wskazanych dla osób wykonujących zawód instruktora, egzaminatora, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierowcy transportu drogowego. Badanie zakończone jest wydaniem orzeczenia: „ stwierdzam brak / istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem ”. Badania psychologiczne: kierowcy kierującego samochodem służbowym lub prywatnym do celów służbowych, operatorów sprzętu ciężkiego, kierowcy wózka widłowego, suwnicy wykonywane w ramach (...)
2015
28
sie

Istota:
Czy dieta wypłacana przez Spółkę za podróż, którą kierowcy odbywają w sposób określony w stanie faktycznym, gdzie dieta zostanie wypłacona w wysokości określonej na podstawie art. 77(5) § 5 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowić będzie kwotę wolną od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, że Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby na stanowiskach kierowców, którzy dokonują przewozu drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t. j. Dz. U. 2012 r., nr 1155 z późn zm.) Oznacza to, że w opisanej we wniosku sytuacji odwołać należy się do definicji zawartej w art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców. Powołana ustawa, zgodnie z zakresem określonym w jej art. 1, obejmuje bowiem trzy sfery zagadnień, dotyczących pracowników – kierowców i zatrudniających ich pracodawców, do których zaliczyć należy zasady odnoszące się do organizacji czasu pracy kierowców, zasady dotyczące obowiązków pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych oraz zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku wynikających z Rozporządzenia WE Nr 561/2006 lub Umowy AETR. Sprawia to, że przepisy tej ustawy, w zakresie, w jakim odnoszą się do pracowników, będących kierowcami, stanowią przepisy szczególne w stosunku do przepisów Kodeksu pracy. W związku z powyższym wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców określenie podróż służbowa oznacza każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy: przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a) lub wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.
2015
20
sie

Istota:
Opodatkowanie usług wykonywania badań w celu uzyskania uprawnień kierowców, motorniczych, operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn transportu pionowego, zwolnienie usług badań psychotechnicznych wchodzących w skład badań profilaktycznych kierowców, motorniczych, operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn transportu pionowego
Fragment:
U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Na podstawie art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W myśl art. 39l ust. 1 pkt 1b ww. ustawy przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne. Analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 600) wskazuje, że celem przeprowadzanych badań psychologicznych jest wydanie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w szczególności art. 82 ustawy o kierujących pojazdami. Przepis ten wskazuje kto podlega badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej „ badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu ”. Stosownie do art. 84 ust. 1 ww. ustawy, uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 ust. 2, zwane dalej „ orzeczeniem psychologicznym ”.
2015
16
cze

Istota:
Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej nabycie usługi transportowej wraz z kierowcą
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem umowy jest wynajem samochodu osobowego wraz z kierowcą. W szczególności należy wskazać, że pojazd nie może być prowadzony przez osobę inną niż kierowca z którym Wnioskodawcę wiąże stosunek prawny (np. zlecenia, pracy); pojazdu nie będzie miał prawa prowadzić usługobiorca. Reasumując w treści umowy (przedmiot umowy) usługodawca zobowiąże się do oddania Wnioskodawcy pojazdu wraz z obsługą (kierowcą) do używania (dysponowania). Cena za usługę uzależniona jest od czasu najmu samochodu osobowego z kierowcą i nie jest „ rozbita ” na cenę za najem samochodu i cenę za najem kierowcy. Samochód osobowy będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem tj. do transportu osób. Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do pełnego prawa do odliczenia z tytułu nabycia usług wynajmu samochodu osobowego z kierowcą. (...) Usługi wynajmu zostały zawarte w dziale 77 „ Wynajem i dzierżawa ”, do którego należy m.in. grupowanie 77.11 „ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy ”. Natomiast świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi są sklasyfikowane jako „ wynajem samochodów osobowych z kierowcą ” PKWiU 49.32.12 i należą do działu 49 „ Transport lądowy i rurociągowy ”.
2015
8
lut

Istota:
Czy wypłacany pracownikom (kierowcom) ryczałt za noclegi z tytułu podróży służbowych będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zatrudnia pracowników na stanowisku kierowcy, wykonujących m.in. międzynarodowe drogowe przewozy towarów. Kierowcy zatrudnieni są na umowę o pracę. Warunki wynagradzania kierowcy określone są w umowie o pracę oraz obowiązującym u pracodawcy (Wnioskodawcy) regulaminie wynagradzania. Zgodnie z umową o pracę kierowca otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1680,00 zł brutto miesięcznie. Ponadto zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania każdy kierowca otrzymuje: ryczałt za godziny nadliczbowe, ryczałt za godziny nocne, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnego sprzętu oraz diety z tytułu podróży służbowych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Pracodawca, w związku z odbywaniem przez kierowców podróży służbowych, wypłaca kierowcom diety, w wysokości określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W związku z zapewnieniem kierowcy noclegu w kabinie samochodu ciężarowego, wyposażonego w miejsce do spania, pracodawca nie wypłaca kierowcom ryczałtów za noclegi, o których mowa w § 16 ww. rozporządzenia.
2015
8
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kierowca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.