Kazachstan | Interpretacje podatkowe

Kazachstan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Kazachstan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od świadczenia emerytalnego otrzymanego z Kazachstanu, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymanego z Kazachstanu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymanego z Kazachstanu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski. Urodziła się w Kazachstanie i nabyła obywatelstwo polskie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Osiedliła się w Polsce dnia 25 czerwca 2011 r. Będąc w Kazachstanie Wnioskodawczyni pozostawała w stosunku pracy i wobec powyższego odprowadzała składki na ubezpieczenie emerytalne. Zebrane składki (jako świadczenie emerytalne) zostało Jej wypłacone w związku z przeprowadzką do Polski w dniu 29 maja 2015 r. przez Fundusz Emerytalny S.A. w Kazachstanie. Wnioskodawczyni w Polsce podjęła pracę zarobkową, podlega Ona obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, tj. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Świadczenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z Kazachstanu należy zakwalifikować jako świadczenie emerytalne. Podstawą przyznania ww. świadczenia był wniosek, który Wnioskodawczyni złożyła w dniu 6 maja 2015 r.
2016
24
kwi

Istota:
Czy na mocy art. 11 ust. 8 Konwencji zawartej 21 września 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”), odsetki wypłacane przez Bank na rzecz NBK korzystają ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce?
Fragment:
Powyższe oznacza, iż, co do zasady, odsetki wypłacane na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Kazachstanie podlegają opodatkowaniu w Polsce według stawki 10%. Niemniej jednak, na mocy art. 11 ust. 8 UPO zwolnieniu od opodatkowania podlegają odsetki powstałe w Polsce, należne rządowi Kazachstanu, jego władzy lokalnej lub jakiejkolwiek jego agencji albo powstałe dzięki pomocy tego rządu lub władzy lokalnej, podlegają zwolnieniu od opodatkowania w Polsce. Analizując powyższe zapisy UPO, należy wziąć pod uwagę przepisy prawne na podstawie których NBK prowadzi działalność w Kazachstanie. Działalność NBK reguluje Konstytucja Kazachstanu, ustawa o Narodowym Banku Kazachstanu nr 2155 z dnia 30 marca 1995 r. z późn. zm. oraz inne regulacje dotyczące Narodowego Banku Kazachstanu. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Kazachstanu, NBK jest bankiem centralnym, który reprezentuje interesy Republiki Kazachstanu w stosunkach z innymi bankami centralnymi, bankami z innych krajów, bankami międzynarodowymi oraz innymi instytucjami finansowymi i kredytowymi. Przepisy tej ustawy stanowią również, iż NBK jest organem państwowym, do którego zadań należy min.: tworzenie i implementacja polityki monetarnej i kredytowej Kazachstanu, organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi kontrola działalności dewizowej, państwowa regulacja, kontrola i nadzór nad rynkiem finansowym oraz instytucjami finansowymi, państwowe regulowanie funkcjonowania regionalnego centrum finansowego Ałma-Aty promocja utrzymania stabilności sektora finansowego i prowadzenie państwowej statystyki.
2012
15
sie

Istota:
Czy spółka polska ma obowiązek– jako płatnik – pobrać w Polsce zryczałtowany podatek od należności wypłaconych na rzecz spółki z siedzibą w Kazachstanie z tytułu zawartej umowy o świadczenie „usług dilerskich” ?
Fragment:
W związku z tym mogą zaistnieć przesłanki do uznania, iż Spółka posiada w Kazachstanie zakład, w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy polsko-kazachskiej, tj. stałą placówkę, przez którą częściowo prowadzona jest działalność Spółki. W takiej sytuacji zyski Spółki – w takiej mierze, w jakiej mogłyby zostać przypisane zakładowi - podlegałyby opodatkowaniu w Kazachstanie. Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Odpowiedź nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kazachstan
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.