Kazachstan | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Kazachstan. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
24
kwi

Istota:

Czy od świadczenia emerytalnego otrzymanego z Kazachstanu, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymanego z Kazachstanu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia emerytalnego otrzymanego z Kazachstanu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski. Urodziła się w Kazachstanie i nabyła obywatelstwo polskie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Osiedliła się w Polsce dnia 25 czerwca 2011 r. Będąc w Kazachstanie Wnioskodawczyni pozostawała w stosunku pracy i wobec powyższego odprowadzała składki na ubezpieczenie emerytalne. Zebrane składki (jako świadczenie emerytalne) zostało Jej wypłacone w związku z przeprowadzką do Polski w dniu 29 maja 2015 r. przez Fundusz Emerytalny S.A. w Kazachstanie. Wnioskodawczyni w Polsce podjęła pracę zarobkową, podlega Ona obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, tj. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Świadczenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z Kazachstanu należy zakwalifikować jako świadczenie emerytalne. Podstawą przyznania ww. świadczenia był wniosek, który Wnioskodawczyni złożyła w dniu 6 maja 2015 r.

2012
15
sie

Istota:

Czy na mocy art. 11 ust. 8 Konwencji zawartej 21 września 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: „UPO”), odsetki wypłacane przez Bank na rzecz NBK korzystają ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce?

Fragment:

Powyższe oznacza, iż, co do zasady, odsetki wypłacane na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Kazachstanie podlegają opodatkowaniu w Polsce według stawki 10%. Niemniej jednak, na mocy art. 11 ust. 8 UPO zwolnieniu od opodatkowania podlegają odsetki powstałe w Polsce, należne rządowi Kazachstanu, jego władzy lokalnej lub jakiejkolwiek jego agencji albo powstałe dzięki pomocy tego rządu lub władzy lokalnej, podlegają zwolnieniu od opodatkowania w Polsce. Analizując powyższe zapisy UPO, należy wziąć pod uwagę przepisy prawne na podstawie których NBK prowadzi działalność w Kazachstanie. Działalność NBK reguluje Konstytucja Kazachstanu, ustawa o Narodowym Banku Kazachstanu nr 2155 z dnia 30 marca 1995 r. z późn. zm. oraz inne regulacje dotyczące Narodowego Banku Kazachstanu. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Kazachstanu, NBK jest bankiem centralnym, który reprezentuje interesy Republiki Kazachstanu w stosunkach z innymi bankami centralnymi, bankami z innych krajów, bankami międzynarodowymi oraz innymi instytucjami finansowymi i kredytowymi. Przepisy tej ustawy stanowią również, iż NBK jest organem państwowym, do którego zadań należy min.: tworzenie i implementacja polityki monetarnej i kredytowej Kazachstanu, organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi kontrola działalności dewizowej, państwowa regulacja, kontrola i nadzór nad rynkiem finansowym oraz instytucjami finansowymi, państwowe regulowanie funkcjonowania regionalnego centrum finansowego Ałma-Aty promocja utrzymania stabilności sektora finansowego i prowadzenie państwowej statystyki.

2011
1
maj

Istota:

Czy spółka polska ma obowiązek– jako płatnik – pobrać w Polsce zryczałtowany podatek od należności wypłaconych na rzecz spółki z siedzibą w Kazachstanie z tytułu zawartej umowy o świadczenie „usług dilerskich” ?

Fragment:

W związku z tym mogą zaistnieć przesłanki do uznania, iż Spółka posiada w Kazachstanie zakład, w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy polsko-kazachskiej, tj. stałą placówkę, przez którą częściowo prowadzona jest działalność Spółki. W takiej sytuacji zyski Spółki – w takiej mierze, w jakiej mogłyby zostać przypisane zakładowi - podlegałyby opodatkowaniu w Kazachstanie. Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Odpowiedź nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.