IBPB-1-1/4510-37/15/NL | Interpretacja indywidualna

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłaconej przez Spółkę kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród, w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych, w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji
IBPB-1-1/4510-37/15/NLinterpretacja indywidualna
  1. kaucje
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. nagrody
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku opatrzonym datą 11 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 24 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłaconej przez Spółkę kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród, w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych, w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłaconej przez Spółkę kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród, w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych, w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji. Wniosek powyższy za pismem z 28 lipca 2015 r. Znak: ILPB3/4510-1-343/15-2/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przekazał do tut. Biura, celem załatwienia zgodnie z właściwością (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest sp. z o.o. z siedzibą na terenie RP (dalej: „spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w celu zintensyfikowania sprzedaży oferowanych przez nią produktów i usług, zamierza zorganizować cyklicznie konkursy dla swoich klientów. Czynności związane z obsługą konkursów Spółka powierzy innemu podmiotowi, na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem (dalej: „operator konkursu” lub „operator”). Na podstawie zawartej umowy ze spółką, w zamian za wynagrodzenie określone w umowie, operator konkursu będzie wykonywał różnego rodzaju czynności związane z przeprowadzeniem konkursu polegające m.in, na przygotowaniu zasad i regulaminu konkursu, bieżącej obsłudze i zarządzaniu konkursem, w tym utrzymywaniu infrastruktury informatycznej związanej z obsługą konkursu (strona www) oraz wydawaniu nagród uczestnikom konkursu.

Celem konkursów będzie promowanie działalności spółki oraz jej produktów i usług. Uczestnikami konkursu będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Konkursy będą polegać na zebraniu jak największej liczby punktów przez uczestników konkursu, które to punkty będą przyznawane w zamian za dokonywanie zakupów produktów i usług spółki. W każdej edycji konkursu zostaną wyłonione osoby, które zebrały największą liczbę punktów i w związku z tym otrzymają nagrody główne. Nagrodami głównymi będą vouchery uprawniające do zakupu towarów od innych podmiotów lub do skorzystania z określonych usług oferowanych przez inne podmioty wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody głównej (kwota pieniężna stanowiąca element nagrody głównej nie będzie wydawana uczestnikowi konkursu, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie należnego od uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach). Ponadto, w ramach konkursu, uczestnicy konkursu będą uprawnieni do wymiany uzyskanych punktów na nagrody dodatkowe. Nagrodami dodatkowymi będą nagrody pieniężne wydawane w formie - przelewów na karty prepaid (karty przedpłacone), które to karty będą uprawniać do zapłaty nimi za różnego rodzaju towary lub usługi w punktach handlowo-usługowych, a także do wypłaty gotówki w bankomatach. Od wydawanych nagród głównych oraz nagród dodatkowych będzie pobierany od uczestników konkursu zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach.

Tak jak zostało to wskazane powyżej, w ramach umowy zawartej ze spółką, jednym z obowiązków operatora konkursu będzie wydawanie nagród głównych oraz nagród dodatkowych uczestnikom konkursu. W celu pokrycia kosztów nagród, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług związanych z obsługą konkursu otrzymywanego przez operatora od spółki, Operator ustanowi odrębny, nieoprocentowany rachunek bankowy, na który spółka wpłaci kaucję pieniężną przeznaczoną wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Środki pieniężne na poczet kaucji będą wpłacane przez spółkę w uzgadnianej na bieżąco z operatorem konkursu wysokości, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby operator mógł sfinansować i wydać nagrody uczestnikom konkursu. Spółka będzie dokonywać cyklicznego uzupełniania środków pieniężnych na poczet kaucji tak, aby możliwe było wydawanie kolejnych nagród przez operatora konkursu. Po zakończeniu konkursu i wydaniu wszystkich nagród operator będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu spółce niewykorzystanej na sfinansowanie nagród kwoty kaucji.

W momencie skorzystania przez operatora z kaucji w celu sfinansowania nagród głównych i nagród dodatkowych czyli przelania środków finansowych przez operatora na rzecz uczestników konkursu obciążony zostanie wydatkiem wynik finansowy spółki w rozumieniu bilansowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego spółka prawidłowo przyjęła, że wpłacona przez spółkę kaucja na zabezpieczenie sfinansowania nagród może być zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych, przy czym wyłącznie w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji...

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłacona przez spółkę na rachunek bankowy operatora konkursu kaucja pieniężna będzie stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych, przy czym wyłącznie w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji.

Zgodnie z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym wpłacana przez spółkę kaucja pieniężna stanowi gwarancję dla operatora, że spółka dotrzyma zobowiązania do pokrycia kosztów nagród wydawanych przez operatora uczestnikom konkursu. Operator może zaspokoić się z kaucji wyłącznie w celu sfinansowania nagród wydawanych uczestnikom konkursu, a po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród operator będzie zobowiązany do rozliczenia ze spółką kaucji i do niezwłocznego zwrotu spółce niewykorzystanej kwoty kaucji.

Wpłata przez spółkę kaucji na rachunek bankowy utrzymywany przez operatora, do chwili kiedy operator nie skorzysta z kaucji w celu sfinansowania nagród głównych i nagród dodatkowych, nie ma charakteru definitywnego (jak wskazano wyżej, niewykorzystana przez operatora kwota kaucji podlega zwrotowi na rzecz spółki po zakończeniu konkursu). W związku z tym dokonanie przelewu kwoty kaucji przez spółkę nie może być uznane za moment powstania u spółki kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej przelanej na rachunek operatora kwocie kaucji. Skutki podatkowe w podatku dochodowym spółki wystąpią natomiast dopiero w momencie skorzystania przez operatora z kaucji w celu sfinansowania nagród głównych i nagród dodatkowych czyli przelania środków finansowych przez operatora na rzecz uczestników konkursu. Wówczas wpłacona tytułem zabezpieczenia kwota kaucji, w wysokości kwoty kaucji wykorzystanej na sfinansowanie nagród konkursowych, utraci swój zwrotny charakter i stanie się definitywnym kosztem poniesionym przez spółkę. W tym samym momencie obciążony zostanie wydatkiem wynik finansowy spółki w rozumieniu bilansowym

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Przyjmuje się, że aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. wydatek musi być poniesiony przez podatnika,
  2. wydatek jest definitywny (rzeczywisty),
  3. wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  4. wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  5. wydatek został właściwie udokumentowany,
  6. wydatek nie mieści się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, wpłacona przez spółkę kaucja pieniężna będzie przeznaczona wyłącznie na zabezpieczenie sfinansowania nagród (tj. nagród głównych oraz nagród dodatkowych). Obowiązek wpłaty kaucji przez spółkę ma nierozerwalny związek z ogłoszonym konkursem oraz prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i intensyfikacją przez nią sprzedaży oferowanych produktów i usług. Jak wskazano bowiem wyżej, konkurs polegać będzie na zebraniu przez jego uczestników jak największej liczby punktów, które to punkty z kolei będą przyznawane za dokonywanie zakupów produktów/usług spółki. Celem konkursu jest zatem zwiększenie przychodów spółki ze sprzedaży swoich produktów i usług. Wydatek poniesiony na wpłatę kaucji przez spółkę będzie mieć definitywny charakter w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych (tj. zakupu nagród głównych oraz przelania nagród dodatkowych przez Operatora ze środków kaucji), przy czym wyłącznie w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji. W tym bowiem momencie wpłacona przez spółkę kwota kaucji, wykorzystana na sfinansowanie nagród konkursowych, nie będzie podlegać już zwrotowi przez operatora konkursu na rzecz spółki. Zarówno każda wpłata kwoty kaucji na rachunek operatora konkursu, jak i koszty zakupu voucherów przez organizatora oraz przelewy nagród pieniężnych na kartę prepaid będą odpowiednio dokumentowane. Wreszcie, wydatki ponoszone przez spółkę na wpłatę kaucji nie mieszczą się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.