Kaucje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kaucje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku z pobraniem kaucji Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania czynności opodatkowanej podatkiem VAT tj. świadczenia usług lub dostawy towarów?

Fragment:

Zgodnie ze słownikową definicją (według Internetowego Słownika Języka Polskiego - http://www.sjp.pl) – „kaucja jest to: „ suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania umowy; zastaw; zabezpieczenie; gwarancja ”. W związku z powyższym cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać ustanowiona i pobrana jedynie w ściśle określonych celach tj. w celu zapewnienia właściwego wykonania zobowiązana przez stronę wpłacającą kaucję. Kaucja ma zatem charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej, W konsekwencji, co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi pod warunkiem zrealizowania postanowień umowy. Wnioskodawca pragnie zatem wskazać, że pobrana kaucja nie będzie stanowić dla Spółki wynagrodzenia za jakkolwiek usługę bądź dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Celem pobrania kaucji jest bowiem jedynie zabezpieczenie zwrotu karty magnetycznej, a jej pobranie ma skłonić Klienta do terminowego zwrotu karty. Intencją stron nie jest zatem zbycie karty, ale jej zwrot po skorzystaniu z niej przez Klienta. Ponadto Spółka wydając karty za pobraniem kaucji, nie będzie przenosić na Klienta prawa do rozporządzania kartą jak właściciel w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

2018
13
kwi

Istota:

Czy otrzymanie przez Spółkę Kaucji rezerwacyjnej będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016.710 z późn. zm.)?

Fragment:

W ocenie Spółki, od momentu wpłaty przez Rezerwującego Kaucji rezerwacyjnej na rachunek bieżący Spółki do chwili podpisania umowy deweloperskiej lub do momentu zwrotu Kaucji Rezerwującemu nosi ona znamiona „ kaucji ”. Z definicji słownika języka polskiego PWN wynika, że kaucja to „ suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania ”. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji (stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lutego 2015 r., znak: IBPP2/443-1102/14/ICz ). Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków Umowy rezerwacyjnej. Nie jest to otrzymanie części należności, a zatem nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, przedpłatę lub ratę (analogiczne stanowisko zawarte jest w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r., znak IPPP1/443-214/14-4/AS ).

2018
10
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT kaucji zabezpieczającej / gwarancyjnej podlegającej zwrotowi oraz kaucji nie podlegającej zwrotowi, lecz potrącanej z należnością z tytułu usługi najmu.

Fragment:

Art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, nie pozwala na opodatkowanie takiej kaucji, gdyż nie jest ona w niniejszej sprawie ceną (wynagrodzeniem) za wykonanie usług. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, stosowana przez niego kaucja pieniężna jako prawne zabezpieczenie wierzytelności Spółki wynikających z zawartej umowy dzierżawy, nie stanowi części zapłaty, o której mowa w art. 19a ust. 8 UVAT, w szczególności nie stanowi: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Podkreślenia wymaga przy tym, iż UVAT nie definiuje pojęcia kaucji. Zgodnie z definicją językową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „ kaucją ” jest suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Kaucja podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy.

2016
17
gru

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej przez Spółkę zwrotnej kaucji zabezpieczającej

Fragment:

Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana kontrahentowi po wygaśnięciu umowy, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast w sytuacji, gdy wpłacona kaucja zostaje zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet należności za dostawę towarów lub świadczenie usługi, stanowi zapłatę otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. A zatem w momencie, w którym przestaje spełniać swoją funkcję jako kaucja, będzie rodzić obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w terminach przewidzianych w ustawie, stanowiąc odpowiednio całość lub część ceny, zaliczki, zadatku raty lub przedpłaty.

2016
10
lip

Istota:

W przypadkach przedstawionych przez Spółkę, Spółka nie ma obowiązku dokumentowania, poprzez wystawienie faktury VAT, wpłacanych przez klientów kaucji zarówno w sytuacji ich zwrotu jak również zatrzymania, z tego względu, iż czynność ta nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ustawy o VAT. W związku z tym, nie znajdą również zastosowania przepisy dotyczące podstawy opodatkowania oraz powstania obowiązku podatkowego. Dopiero ewentualne zaliczenie kaucji na poczet świadczonej usługi wiązać się będzie z koniecznością zastosowania przepisów ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowy jest sposób dokumentowania, a także rozliczania oraz ustalania momentu powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług pobieranych kaucji gwarancyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy: W przepisach podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług brak jest definicji kaucji. Zgodnie ze znaczeniem słownikowym „kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, iż ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy. Nie jest to otrzymanie części należności, nie stanowi więc zaliczki, ani zadatku, ani tym bardziej przedpłaty lub raty. Zatrzymana kaucja gwarancyjna, otrzymana przez Spółkę na poczet kary umownej stanowi dla Spółki zabezpieczenie wykonania umowy, jako strony dotkniętej niewykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia.

2016
22
maj

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej kaucji.

Fragment:

Cechą charakterystyczną kaucji jest więc to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji, ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Na tle powyższego należy stwierdzić, że specyfika kaucji ma spełniać przede wszystkim funkcję gwarancyjną, podlegającą zwrotowi i nie stanowiącej w takiej sytuacji elementu zapłaty. W okolicznościach przedmiotowej sprawy zasadne jest jednoznaczne rozróżnienie kwoty otrzymanej kaucji przez Wnioskodawcę na część podlegającą zwrotowi w sytuacji spełnienia świadczenia przez nabywcę towaru i część podlegającą przepadkowi w sytuacji nie spełnienia świadczenia. Gdy kaucja nie przepada (jest zwracana), nie jest ona związana z usługą ani dostawą towarów w rozumieniu przepisów o VAT. W tym zakresie kaucja nie podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast jeżeli kwota kaucji otrzymanej od nabywcy jest zatrzymana w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec Wnioskodawcy (tu: niespełnienia stosownego świadczenia – terminowej zapłaty z tytułu nabycia nawozów i środków ochrony roślin) stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy.

2016
1
kwi

Istota:

Moment zaliczenia do kup kaucji

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 marca 2016 r. wskazano m.in., że: Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi gastronomiczne, sklasyfikowane pod symbolem PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, W najmowanym lokalu będzie działała jedna z jego restauracji, Z zawartej umowy będzie wynikać, że kaucja zostanie przeznaczona na ostatni czynsz: wpłacona kaucja ma charakter bezzwrotny i zaspokoi w pełni ostatni czynsz wynikający z niniejszej umowy podnajmu bez względu na wysokość ostatniego czynszu, Wpłacona bezzwrotna kaucja ma przeznaczenie jedynie na pokrycie ostatniego czynszu (...). Nie ma innych roszczeń wynajmującego co do tej kaucji, Wpłaty na poczet czynszu będą dokonywane miesięcznie w terminie do 15 (piętnastego) każdego następującego po sobie miesiąca przez cały czas trwania umowy, tj. przez okres 5 lat, Faktury będą zawierały informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kaucja bezzwrotna, przeznaczona na ostatni czynsz umowy, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt podatkowy w momencie jej zapłaty... (pierwsze pytanie zadane we wniosku) Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zapłacona kaucja, jest bezzwrotna i docelowo, ma być przeznaczona na zaspokojenie ostatniego czynszu, powinna stanowić koszt podatkowy w momencie jej zapłaty. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2016
6
mar

Istota:

Ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu kaucji (art.12 ust.1 pkt 1 updop)

Fragment:

W związku z udostępnieniem Butli, od klientów pobierana jest kaucja (dalej: Kaucja). Wraz z wydaniem Butli i pobraniem Kaucji klient otrzymuje świadectwo kaucyjne, które stanowi dowód pobrania butli i wpłaty kaucji (dalej: Świadectwo). Zasada pobierania Kaucji w związku z udostępnieniem Butli funkcjonuje od 1995r. Na przestrzeni lat, sposób rozliczania (zasady zwrotu) Kaucji za Butle ulegał licznym modyfikacjom. Poszczególne sposoby rozliczania (zwrotu Kaucji) co do zasady można podzielić na 3 modele: Kaucja pobierana przy wydaniu Butli z jednoczesnym wydaniem Świadectwa. Kaucja zwracana przy zwrocie Butli, przy czym nie ustalono żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ważności Świadectwa (ta regulacja obowiązywała zasadniczo do 2014r.), Kaucja pobierana przy wydaniu Butli z jednoczesnym wydaniem Świadectwa obowiązującego 6 lat. Warunkiem zwrotu Kaucji jest zwrot wraz z Butlą Świadectwa. Świadectwo traci ważność po upływie 6 lat od daty wydania, wówczas klient ma prawo do zwrotu Kaucji przy równoczesnym zwrocie Butli wraz ze Świadectwem (ta regulacja obowiązywała zasadniczo do 2014r.), Kaucja pobierana przy wydaniu Butli z jednoczesnym wydaniem Świadectwa obowiązującego 15 lat. Warunkiem zwrotu Kaucji jest zwrot wraz z Butlą Świadectwa.

2016
5
mar

Istota:

Czy waloryzacja kaucji zabezpieczającej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 150), zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 4 tejże ustawy, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że w dniu 7 grudnia 2005 r. Wnioskodawczyni zawarła z Towarzystwem Budownictwa Społecznego umowę najmu lokalu mieszkalnego, która przewidywała obowiązek zapłaty na rzecz Towarzystwa kaucji zabezpieczającej w kwocie 4 351 zł. Wymaganą kwotę kaucji zabezpieczającej Wnioskodawczyni wpłaciła w dniu 14 grudnia 2005 r. W związku z rozwiązaniem ww. umowy najmu lokalu, Towarzystwo w dniu 4 sierpnia 2015 r. dokonało zwrotu uprzednio wpłaconej przez Wnioskodawczynię kaucji mieszkaniowej w wysokości 4 351 zł oraz wypłaciło Wnioskodawczyni waloryzację kaucji mieszkaniowej w kwocie 1 236 zł 94 gr. Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy stwierdzić, że w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu i wypłatą zwaloryzowanej kwoty kaucji mieszkaniowej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni uzyskała przysporzenie majątkowe, ponieważ z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej wypłacona Jej została kwota wyższa niż została przez Nią uprzednio wpłacona, wyższa o kwotę waloryzacji w wysokości 1 236 zł 94 gr.

2015
23
gru

Istota:

Opodatkowanie „kaucji”.

Fragment:

Natomiast cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana kontrahentowi po wygaśnięciu umowy, nie jest obrotem w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu. W świetle powołanych przepisów, odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku wskazać należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota nazwana w treści wniosku „ kaucją ” nie stanowi w istocie zabezpieczenia wykonania umowy (tu: dokonania dostawy produktów w postaci sukni ślubnych, bolerek, szali, welonów, halek), albowiem jej charakter i cel wyczerpuje znamiona zapłaty za dostarczany towar w postaci zaliczki/przedpłaty za przyszłą dostawę.