Kaucje | Interpretacje podatkowe

Kaucje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kaucje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT kaucji zabezpieczającej / gwarancyjnej podlegającej zwrotowi oraz kaucji nie podlegającej zwrotowi, lecz potrącanej z należnością z tytułu usługi najmu.
Fragment:
Art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, nie pozwala na opodatkowanie takiej kaucji, gdyż nie jest ona w niniejszej sprawie ceną (wynagrodzeniem) za wykonanie usług. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, stosowana przez niego kaucja pieniężna jako prawne zabezpieczenie wierzytelności Spółki wynikających z zawartej umowy dzierżawy, nie stanowi części zapłaty, o której mowa w art. 19a ust. 8 UVAT, w szczególności nie stanowi: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Podkreślenia wymaga przy tym, iż UVAT nie definiuje pojęcia kaucji. Zgodnie z definicją językową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „ kaucją ” jest suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Kaucja podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy.
2018
10
sty

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej przez Spółkę zwrotnej kaucji zabezpieczającej
Fragment:
Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana kontrahentowi po wygaśnięciu umowy, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast w sytuacji, gdy wpłacona kaucja zostaje zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet należności za dostawę towarów lub świadczenie usługi, stanowi zapłatę otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. A zatem w momencie, w którym przestaje spełniać swoją funkcję jako kaucja, będzie rodzić obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w terminach przewidzianych w ustawie, stanowiąc odpowiednio całość lub część ceny, zaliczki, zadatku raty lub przedpłaty.
2016
17
gru

Istota:
W przypadkach przedstawionych przez Spółkę, Spółka nie ma obowiązku dokumentowania, poprzez wystawienie faktury VAT, wpłacanych przez klientów kaucji zarówno w sytuacji ich zwrotu jak również zatrzymania, z tego względu, iż czynność ta nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ustawy o VAT. W związku z tym, nie znajdą również zastosowania przepisy dotyczące podstawy opodatkowania oraz powstania obowiązku podatkowego. Dopiero ewentualne zaliczenie kaucji na poczet świadczonej usługi wiązać się będzie z koniecznością zastosowania przepisów ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowy jest sposób dokumentowania, a także rozliczania oraz ustalania momentu powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług pobieranych kaucji gwarancyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy: W przepisach podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług brak jest definicji kaucji. Zgodnie ze znaczeniem słownikowym „kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, iż ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy. Nie jest to otrzymanie części należności, nie stanowi więc zaliczki, ani zadatku, ani tym bardziej przedpłaty lub raty. Zatrzymana kaucja gwarancyjna, otrzymana przez Spółkę na poczet kary umownej stanowi dla Spółki zabezpieczenie wykonania umowy, jako strony dotkniętej niewykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia.
2016
10
lip

Istota:
Opodatkowanie otrzymanej kaucji.
Fragment:
Cechą charakterystyczną kaucji jest więc to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji, ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Na tle powyższego należy stwierdzić, że specyfika kaucji ma spełniać przede wszystkim funkcję gwarancyjną, podlegającą zwrotowi i nie stanowiącej w takiej sytuacji elementu zapłaty. W okolicznościach przedmiotowej sprawy zasadne jest jednoznaczne rozróżnienie kwoty otrzymanej kaucji przez Wnioskodawcę na część podlegającą zwrotowi w sytuacji spełnienia świadczenia przez nabywcę towaru i część podlegającą przepadkowi w sytuacji nie spełnienia świadczenia. Gdy kaucja nie przepada (jest zwracana), nie jest ona związana z usługą ani dostawą towarów w rozumieniu przepisów o VAT. W tym zakresie kaucja nie podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast jeżeli kwota kaucji otrzymanej od nabywcy jest zatrzymana w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec Wnioskodawcy (tu: niespełnienia stosownego świadczenia – terminowej zapłaty z tytułu nabycia nawozów i środków ochrony roślin) stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy.
2016
22
maj

Istota:
Moment zaliczenia do kup kaucji
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 marca 2016 r. wskazano m.in., że: Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi gastronomiczne, sklasyfikowane pod symbolem PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, W najmowanym lokalu będzie działała jedna z jego restauracji, Z zawartej umowy będzie wynikać, że kaucja zostanie przeznaczona na ostatni czynsz: wpłacona kaucja ma charakter bezzwrotny i zaspokoi w pełni ostatni czynsz wynikający z niniejszej umowy podnajmu bez względu na wysokość ostatniego czynszu, Wpłacona bezzwrotna kaucja ma przeznaczenie jedynie na pokrycie ostatniego czynszu (...). Nie ma innych roszczeń wynajmującego co do tej kaucji, Wpłaty na poczet czynszu będą dokonywane miesięcznie w terminie do 15 (piętnastego) każdego następującego po sobie miesiąca przez cały czas trwania umowy, tj. przez okres 5 lat, Faktury będą zawierały informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kaucja bezzwrotna, przeznaczona na ostatni czynsz umowy, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt podatkowy w momencie jej zapłaty... (pierwsze pytanie zadane we wniosku) Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zapłacona kaucja, jest bezzwrotna i docelowo, ma być przeznaczona na zaspokojenie ostatniego czynszu, powinna stanowić koszt podatkowy w momencie jej zapłaty. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
1
kwi

Istota:
Ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu kaucji (art.12 ust.1 pkt 1 updop)
Fragment:
W związku z udostępnieniem Butli, od klientów pobierana jest kaucja (dalej: Kaucja). Wraz z wydaniem Butli i pobraniem Kaucji klient otrzymuje świadectwo kaucyjne, które stanowi dowód pobrania butli i wpłaty kaucji (dalej: Świadectwo). Zasada pobierania Kaucji w związku z udostępnieniem Butli funkcjonuje od 1995r. Na przestrzeni lat, sposób rozliczania (zasady zwrotu) Kaucji za Butle ulegał licznym modyfikacjom. Poszczególne sposoby rozliczania (zwrotu Kaucji) co do zasady można podzielić na 3 modele: Kaucja pobierana przy wydaniu Butli z jednoczesnym wydaniem Świadectwa. Kaucja zwracana przy zwrocie Butli, przy czym nie ustalono żadnych dodatkowych zapisów dotyczących ważności Świadectwa (ta regulacja obowiązywała zasadniczo do 2014r.), Kaucja pobierana przy wydaniu Butli z jednoczesnym wydaniem Świadectwa obowiązującego 6 lat. Warunkiem zwrotu Kaucji jest zwrot wraz z Butlą Świadectwa. Świadectwo traci ważność po upływie 6 lat od daty wydania, wówczas klient ma prawo do zwrotu Kaucji przy równoczesnym zwrocie Butli wraz ze Świadectwem (ta regulacja obowiązywała zasadniczo do 2014r.), Kaucja pobierana przy wydaniu Butli z jednoczesnym wydaniem Świadectwa obowiązującego 15 lat. Warunkiem zwrotu Kaucji jest zwrot wraz z Butlą Świadectwa.
2016
6
mar

Istota:
Czy waloryzacja kaucji zabezpieczającej podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 150), zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 4 tejże ustawy, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że w dniu 7 grudnia 2005 r. Wnioskodawczyni zawarła z Towarzystwem Budownictwa Społecznego umowę najmu lokalu mieszkalnego, która przewidywała obowiązek zapłaty na rzecz Towarzystwa kaucji zabezpieczającej w kwocie 4 351 zł. Wymaganą kwotę kaucji zabezpieczającej Wnioskodawczyni wpłaciła w dniu 14 grudnia 2005 r. W związku z rozwiązaniem ww. umowy najmu lokalu, Towarzystwo w dniu 4 sierpnia 2015 r. dokonało zwrotu uprzednio wpłaconej przez Wnioskodawczynię kaucji mieszkaniowej w wysokości 4 351 zł oraz wypłaciło Wnioskodawczyni waloryzację kaucji mieszkaniowej w kwocie 1 236 zł 94 gr. Uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy stwierdzić, że w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu i wypłatą zwaloryzowanej kwoty kaucji mieszkaniowej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni uzyskała przysporzenie majątkowe, ponieważ z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej wypłacona Jej została kwota wyższa niż została przez Nią uprzednio wpłacona, wyższa o kwotę waloryzacji w wysokości 1 236 zł 94 gr.
2016
5
mar

Istota:
Opodatkowanie „kaucji”.
Fragment:
Natomiast cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana kontrahentowi po wygaśnięciu umowy, nie jest obrotem w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu. W świetle powołanych przepisów, odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku wskazać należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota nazwana w treści wniosku „ kaucją ” nie stanowi w istocie zabezpieczenia wykonania umowy (tu: dokonania dostawy produktów w postaci sukni ślubnych, bolerek, szali, welonów, halek), albowiem jej charakter i cel wyczerpuje znamiona zapłaty za dostarczany towar w postaci zaliczki/przedpłaty za przyszłą dostawę.
2015
23
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłaconej przez Spółkę kaucji na zabezpieczenie sfinansowania nagród, w momencie wykorzystania kaucji przez operatora na sfinansowanie nagród konkursowych, w wysokości wykorzystanej kwoty kaucji
Fragment:
Operator może zaspokoić się z kaucji wyłącznie w celu sfinansowania nagród wydawanych uczestnikom konkursu, a po zakończeniu konkursu i wydaniu nagród operator będzie zobowiązany do rozliczenia ze spółką kaucji i do niezwłocznego zwrotu spółce niewykorzystanej kwoty kaucji. Wpłata przez spółkę kaucji na rachunek bankowy utrzymywany przez operatora, do chwili kiedy operator nie skorzysta z kaucji w celu sfinansowania nagród głównych i nagród dodatkowych, nie ma charakteru definitywnego (jak wskazano wyżej, niewykorzystana przez operatora kwota kaucji podlega zwrotowi na rzecz spółki po zakończeniu konkursu). W związku z tym dokonanie przelewu kwoty kaucji przez spółkę nie może być uznane za moment powstania u spółki kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej przelanej na rachunek operatora kwocie kaucji. Skutki podatkowe w podatku dochodowym spółki wystąpią natomiast dopiero w momencie skorzystania przez operatora z kaucji w celu sfinansowania nagród głównych i nagród dodatkowych czyli przelania środków finansowych przez operatora na rzecz uczestników konkursu. Wówczas wpłacona tytułem zabezpieczenia kwota kaucji, w wysokości kwoty kaucji wykorzystanej na sfinansowanie nagród konkursowych, utraci swój zwrotny charakter i stanie się definitywnym kosztem poniesionym przez spółkę.
2015
15
gru

Istota:
Czy w przypadku braku zapłaty przez Spółkę kaucji, określonej jako procent od wartości netto lub brutto faktury, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy/zlecenia, po upływie 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - po upływie 90 dni od dnia zaliczenia danej kwoty do kosztów podatkowych, Spółka ma obowiązek skorygować w tej części koszty podatkowe zgodnie z art. 15b ustawy o CIT?
Fragment:
Nawet jeśli powyższa argumentacja Spółki dotycząca potrącenia przez Spółkę części należności tytułem kaucji, prowadząc tym samym do jej całkowitego uregulowania, nie spotka się z uznaniem organu podatkowego, to w takim wypadku należy uznać, że z prawnego punktu widzenia w momencie potrącenia (zatrzymania) kaucji przez Spółkę dochodzi do odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego. Spółka zgodnie z postanowieniami umownymi zobowiązuje się wypłacić Podwykonawcy kwotę potrąconą (zatrzymaną) z faktury po upływie okresu zabezpieczenia należytego wykonania i/lub okresie gwarancyjnym usunięcia wad i usterek (po pomniejszeniu o ewentualne należności Spółki pokryte z kaucji) nie jako zapłatę za wykonaną usługę, ale jako zwrot kaucji - a więc z innego tytułu prawnego. To znaczy - zgodnie z art. 506 Kodeksu cywilnego - że już w momencie zatrzymania kaucji nastąpiło uregulowanie zobowiązania Spółki wobec Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót, a jednocześnie powstało nowe zobowiązanie Spółki do zwrotu kaucji - pod warunkiem niewystąpienia zobowiązań Podwykonawcy wobec Spółki. W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu sprawy należy stwierdzić, że zatrzymane kwoty w związku z kaucją pieniężną (ze względu na charakter kwoty zatrzymanej, która jest kwotą należną w związku z zabezpieczeniem należnego wykonania i/lub usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym) - nie stanowią podstawy zobowiązującej Spółkę do skorygowania kosztów zgodnie z art. 15b updop.
2015
2
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kaucje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.