Kaucje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kaucje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz udokumentowania fakturą VAT potrącenia kaucji, w związku z wyrządzeniem szkód.

Fragment:

Natomiast cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, przez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana kontrahentowi po wygaśnięciu umowy, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu art. 29a ustawy i nie podlega opodatkowaniu. Jak wskazano wyżej kaucja zabezpieczająca jest pojęciem niezdefiniowanym w ustawie, natomiast w świetle uregulowań zawartych w k.c., jest ono zapłatą za wyrządzone szkody, poniesionej przez kogoś straty.

2018
27
wrz

Istota:

Skutki podatkowe zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Fragment:

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego, najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji mieszkaniowej w określonej umową wysokości. Kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń wynajmującego w stosunku do najemcy z tytułu szkód w lokalu nie spowodowanych zwyczajnym ich używaniem. Wysokość kaucji wpłacanej przez najemcę na moment zawarcia umowy stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3, 4 i 5 umowy najmu lokalu mieszkalnego, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, przy zastrzeżeniu, że nie powstały szkody w lokalu (wyposażeniu). Zwrot kaucji nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Najemcę. Przy czym zwracana najemcy kaucja jest waloryzowana. Umowa najmu przewiduje, że zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu odpowiada 12 krotności miesięcznego czynszu obowiązującego dla danego lokalu na dzień zwrotu kaucji. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia kaucji. Jednakże zgodnie z definicjami słownikowymi, za kaucję uważa się pewną sumę pieniężną, złożoną jako gwarancję dotrzymania zobowiązania i stanowiącą odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

2018
29
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania w dacie wpłaty kaucji wpłaconej przez najemcę

Fragment:

Najemca wpłaci kaucję jako zabezpieczenie umowy. Kaucja jest wnoszona wyłącznie na poczet należytego wykonania usługi i jeżeli najemca zrealizuje wszystkie warunki umowy podlega zwrotowi w całości, w sytuacji gdyby najemca nie zrealizował wszystkich warunków umowy to – nie. Zgodnie z umową, kaucja podlega zwrotowi w całości ale np. w przypadku ewentualnie powstałej szkody i braku usunięcia jej przez najemcę, wynajmujący może potrącić należność z kaucji po ewentualnym wcześniejszym rozwiązaniu umowy lub wygaśnięciu umowy. Kaucja lub jej część nie jest traktowana jako otrzymanie części należności tylko kaucja stanowi zabezpieczenie płatności wszelkich ewentualnie powstałych wierzytelności przysługujących wynajmującemu względem najemcy z tytułu niniejszej umowy. Potrącenie może nastąpić po ewentualnym wcześniejszym rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy kaucja stanowiąca zabezpieczenie, wpłacona przez Najemcę, podlega opodatkowaniu VAT w dacie wpłaty. Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje pojęcia kaucji. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „ kaucja ” to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku z pobraniem kaucji Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania czynności opodatkowanej podatkiem VAT tj. świadczenia usług lub dostawy towarów?

Fragment:

Zgodnie ze słownikową definicją (według Internetowego Słownika Języka Polskiego - http://www.sjp.pl) – „kaucja jest to: „ suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania umowy; zastaw; zabezpieczenie; gwarancja ”. W związku z powyższym cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać ustanowiona i pobrana jedynie w ściśle określonych celach tj. w celu zapewnienia właściwego wykonania zobowiązana przez stronę wpłacającą kaucję. Kaucja ma zatem charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej, W konsekwencji, co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi pod warunkiem zrealizowania postanowień umowy. Wnioskodawca pragnie zatem wskazać, że pobrana kaucja nie będzie stanowić dla Spółki wynagrodzenia za jakkolwiek usługę bądź dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Celem pobrania kaucji jest bowiem jedynie zabezpieczenie zwrotu karty magnetycznej, a jej pobranie ma skłonić Klienta do terminowego zwrotu karty. Intencją stron nie jest zatem zbycie karty, ale jej zwrot po skorzystaniu z niej przez Klienta. Ponadto Spółka wydając karty za pobraniem kaucji, nie będzie przenosić na Klienta prawa do rozporządzania kartą jak właściciel w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

2018
13
kwi

Istota:

Czy otrzymanie przez Spółkę Kaucji rezerwacyjnej będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016.710 z późn. zm.)?

Fragment:

W ocenie Spółki, od momentu wpłaty przez Rezerwującego Kaucji rezerwacyjnej na rachunek bieżący Spółki do chwili podpisania umowy deweloperskiej lub do momentu zwrotu Kaucji Rezerwującemu nosi ona znamiona „ kaucji ”. Z definicji słownika języka polskiego PWN wynika, że kaucja to „ suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania ”. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji (stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lutego 2015 r., znak: IBPP2/443-1102/14/ICz ). Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków Umowy rezerwacyjnej. Nie jest to otrzymanie części należności, a zatem nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, przedpłatę lub ratę (analogiczne stanowisko zawarte jest w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r., znak IPPP1/443-214/14-4/AS ).

2018
10
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT kaucji zabezpieczającej / gwarancyjnej podlegającej zwrotowi oraz kaucji nie podlegającej zwrotowi, lecz potrącanej z należnością z tytułu usługi najmu.

Fragment:

Art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, nie pozwala na opodatkowanie takiej kaucji, gdyż nie jest ona w niniejszej sprawie ceną (wynagrodzeniem) za wykonanie usług. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, stosowana przez niego kaucja pieniężna jako prawne zabezpieczenie wierzytelności Spółki wynikających z zawartej umowy dzierżawy, nie stanowi części zapłaty, o której mowa w art. 19a ust. 8 UVAT, w szczególności nie stanowi: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Podkreślenia wymaga przy tym, iż UVAT nie definiuje pojęcia kaucji. Zgodnie z definicją językową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN „ kaucją ” jest suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Kaucja podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy.

2016
17
gru

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej przez Spółkę zwrotnej kaucji zabezpieczającej

Fragment:

Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że jest ona ustanowiona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady, kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest to bowiem otrzymanie części należności; nie można uznać jej ani za zaliczkę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przedpłatę lub ratę. Z tych względów pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, która jest zwracana kontrahentowi po wygaśnięciu umowy, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast w sytuacji, gdy wpłacona kaucja zostaje zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet należności za dostawę towarów lub świadczenie usługi, stanowi zapłatę otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. A zatem w momencie, w którym przestaje spełniać swoją funkcję jako kaucja, będzie rodzić obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w terminach przewidzianych w ustawie, stanowiąc odpowiednio całość lub część ceny, zaliczki, zadatku raty lub przedpłaty.

2016
10
lip

Istota:

W przypadkach przedstawionych przez Spółkę, Spółka nie ma obowiązku dokumentowania, poprzez wystawienie faktury VAT, wpłacanych przez klientów kaucji zarówno w sytuacji ich zwrotu jak również zatrzymania, z tego względu, iż czynność ta nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ustawy o VAT. W związku z tym, nie znajdą również zastosowania przepisy dotyczące podstawy opodatkowania oraz powstania obowiązku podatkowego. Dopiero ewentualne zaliczenie kaucji na poczet świadczonej usługi wiązać się będzie z koniecznością zastosowania przepisów ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowy jest sposób dokumentowania, a także rozliczania oraz ustalania momentu powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług pobieranych kaucji gwarancyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy: W przepisach podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług brak jest definicji kaucji. Zgodnie ze znaczeniem słownikowym „kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Cechą charakterystyczną kaucji jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, iż ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja, nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy. Nie jest to otrzymanie części należności, nie stanowi więc zaliczki, ani zadatku, ani tym bardziej przedpłaty lub raty. Zatrzymana kaucja gwarancyjna, otrzymana przez Spółkę na poczet kary umownej stanowi dla Spółki zabezpieczenie wykonania umowy, jako strony dotkniętej niewykonaniem umowy i nie wiąże się ze spełnieniem świadczenia.

2016
22
maj

Istota:

Opodatkowanie otrzymanej kaucji.

Fragment:

Cechą charakterystyczną kaucji jest więc to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji, ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, że ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Na tle powyższego należy stwierdzić, że specyfika kaucji ma spełniać przede wszystkim funkcję gwarancyjną, podlegającą zwrotowi i nie stanowiącej w takiej sytuacji elementu zapłaty. W okolicznościach przedmiotowej sprawy zasadne jest jednoznaczne rozróżnienie kwoty otrzymanej kaucji przez Wnioskodawcę na część podlegającą zwrotowi w sytuacji spełnienia świadczenia przez nabywcę towaru i część podlegającą przepadkowi w sytuacji nie spełnienia świadczenia. Gdy kaucja nie przepada (jest zwracana), nie jest ona związana z usługą ani dostawą towarów w rozumieniu przepisów o VAT. W tym zakresie kaucja nie podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast jeżeli kwota kaucji otrzymanej od nabywcy jest zatrzymana w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec Wnioskodawcy (tu: niespełnienia stosownego świadczenia – terminowej zapłaty z tytułu nabycia nawozów i środków ochrony roślin) stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy.

2016
1
kwi

Istota:

Moment zaliczenia do kup kaucji

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 2 marca 2016 r. wskazano m.in., że: Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi gastronomiczne, sklasyfikowane pod symbolem PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, W najmowanym lokalu będzie działała jedna z jego restauracji, Z zawartej umowy będzie wynikać, że kaucja zostanie przeznaczona na ostatni czynsz: wpłacona kaucja ma charakter bezzwrotny i zaspokoi w pełni ostatni czynsz wynikający z niniejszej umowy podnajmu bez względu na wysokość ostatniego czynszu, Wpłacona bezzwrotna kaucja ma przeznaczenie jedynie na pokrycie ostatniego czynszu (...). Nie ma innych roszczeń wynajmującego co do tej kaucji, Wpłaty na poczet czynszu będą dokonywane miesięcznie w terminie do 15 (piętnastego) każdego następującego po sobie miesiąca przez cały czas trwania umowy, tj. przez okres 5 lat, Faktury będą zawierały informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy kaucja bezzwrotna, przeznaczona na ostatni czynsz umowy, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt podatkowy w momencie jej zapłaty... (pierwsze pytanie zadane we wniosku) Zdaniem Wnioskodawcy, skoro zapłacona kaucja, jest bezzwrotna i docelowo, ma być przeznaczona na zaspokojenie ostatniego czynszu, powinna stanowić koszt podatkowy w momencie jej zapłaty. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.