IBPB-1-1/4511-652/15/SG | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania za przychód podatkowy wierzytelności z tytułu przejętych kaucji gwarancyjnych wynikającej z umowy, o której mowa we wniosku
IBPB-1-1/4511-652/15/SGinterpretacja indywidualna
  1. kaucja gwarancyjna
  2. przychód
  3. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 631 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie uznania za przychód podatkowy wierzytelności z tytułu przejętych kaucji gwarancyjnych wynikającej z umowy, o której mowa we wniosku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie uznania za przychód podatkowy wierzytelności z tytułu przejętych kaucji gwarancyjnych wynikającej z umowy, o której mowa we wniosku.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej jako: „Spółka”), która zajmuje się wykonywaniem instalacji wody lodowej i grzewczej. Spółka przejęła umowę na kontynuowanie robót budowlano - montażowych od pierwotnego ich wykonawcy (który ze względu na sytuację finansową nie był w stanie kontynuować robót) za zgodą inwestora. Umową przejęcia praw i obowiązków sporządzoną 18 lipca 2013 r., jako cesjonariusz przejęła ogół praw i obowiązków wynikających z umowy z inwestorem, w tym również kaucje gwarancyjne zatrzymane przez inwestora od dotychczas zafakturowanego zakresu robót. W praktyce oznacza to, że wykonanie i wszelkie naprawy gwarancyjne przejmuje Spółka. Zgodnie z przejętą umową inwestor zatrzymał część wynagrodzenia - kaucję gwarancyjną na okres udzielonej gwarancji –celem zabezpieczenia wykonania roszczeń, które ewentualnie mogą powstać w przyszłości na skutek wadliwości wykonania przedmiotu umowy.

Kaucje gwarancyjne zatrzymane przez inwestora zgodnie z umową, płatne będą po zakończeniu okresu gwarancyjnego wymienionego w umowach na roboty budowlane. Wykonawca nieodpłatnie i bezwarunkowo przeniósł na cesjonariusza wszelkie wierzytelności i prawa z nimi związane wynikające z umowy z inwestorem a cesjonariusz przyjął przelew wierzytelności. Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki w 2013 r., tj. w momencie przejęcia praw i obowiązków rozpoznała (proporcjonalnie do posiadanego udziału) moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od zatrzymanych przez zamawiającego kaucji gwarancyjnych w wysokości 49% od kwoty 235.550,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 41/100 złotych), które wcześniej jako przychód ze sprzedaży zostały opodatkowane również podatkiem dochodowym u cedenta. Zwrot zatrzymanych kaucji nastąpi zgodnie z umową dopiero po okresie zakończenia gwarancji, tj. w latach 2014-2017. Kaucja ta może być jednak wykorzystana przez inwestora tj. przeznaczona na świadczenie wynikające z umowy z tytułu napraw gwarancyjnych a tym samym cesjonariusz może nie otrzymać zwrotu kaucji, jeśli zaistnieją przesłanki określone w umowie.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego zostały zawarte w części H. poz. 69 wniosku ORD-IN, tj. w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że Spółka, w której Wnioskodawczyni posiada udziały jako komandytariusz prowadzi działalność budowlaną, jako wykonawca instalacji. W umowach budowlano montażowych spotyka się z pojęciem kaucji gwarancyjnych, których celem jest zabezpieczenie kwot (określanych często jako procent od wartości wykonanych robót) na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych. W przypadku ich niewykonania kaucja zatrzymywana jest przez inwestora na pokrycie kosztów napraw. Kaucja gwarancyjna jest zwracana po upływie okresu gwarancji określonego w umowie. Zgodnie z przejętą przez Spółkę umową zatrzymane kwoty kaucji gwarancyjnych będą zwracane sukcesywnie w latach 2014 do 2017, tj. po upływie okresu gwarancji od poszczególnych etapów robót. Przejęcie przez Spółkę wierzytelności /cesji/ będących zatrzymaną kaucją gwarancyjną jest również przejęciem ogółu obowiązków i praw związanych z realizacją umowy. Wnioskodawczyni ma wątpliwość co do momentu powstania przychodu z tytułu przejętych kaucji gwarancyjnych oraz co do tego, czy z tego tytułu w ogóle powstaje przychód u wspólników przejmującej Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że u Wnioskodawczyni powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych od wierzytelności będących przejętą kaucją gwarancyjną (wraz ze wszystkimi zobowiązaniami z tego wynikającymi) w momencie wpływu na rachunek bankowy oraz czy w ogóle powstanie u Wnioskodawczyni przychód z tytułu przejęcia kaucji...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli ma powstać przychód z tego tytułu to dopiero w momencie zwrotu zatrzymanych kaucji, ponieważ wcześniej nie ma pewności czy w ogóle nastąpi zwrot kaucji. Może mieć bowiem miejsce sytuacja, w której inwestor w razie niewykonania napraw skorzysta ze swoich uprawnień i nie zwróci kwot zatrzymanych kaucji przeznaczając je na dokonanie napraw we własnym zakresie. Zatem jeśli ma wystąpić przychód to w momencie zwrotu przejętych kaucji, a nie w momencie podpisania umowy. Zdaniem Wnioskodawczyni, samo przejęcie wierzytelności wynikających z kwot kaucji gwarancyjnych nie stanowi podstawy do wykazania przychodu do opodatkowania u wspólników spółki. Przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie faktycznej realizacji wierzytelności, czyli w przedstawionej sytuacji w momencie zwrotu przez inwestora zatrzymanych kwot kaucji gwarancyjnych. Wobec powyższego Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki powinna dokonać korekty dochodu podatkowego poprzez korektę zeznania podatkowego za rok 2013 o kwotę opodatkowanej bezpodstawnie kwoty nie zwróconych kaucji. Natomiast jeśli w ogóle powstaje przychód z tytułu zwrotu przejętych kaucji, to powinien on być rozpoznany w momencie zwrotu kaucji przez inwestora, to jest w momencie faktycznej realizacji wierzytelności.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli powstanie przychód do opodatkowania z tytułu przejętych kaucji to momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodnie z art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzień otrzymania środków, czyli wpływ kaucji gwarancyjnej na rachunek bankowy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie, uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Na mocy art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Użyte w tym przepisie sformułowanie „otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika” oznacza, że z przychodem mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy następuje ostateczny przyrost majątku podatnika. Wyjątek od powyższej zasady przewiduje m.in. art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis w ust. 1 wskazuje, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podlegających opodatkowaniu decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono majątek podatnika (takie którymi może rozporządzać jak właściciel). Z kolei przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie korzyści i przysporzenia majątkowe uzyskane lub choćby należne podatnikowi z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, za wyjątkiem przysporzeń, które ustawa wyłącza z kategorii przychodów, bądź kwalifikuje do innego źródła przychodów. Przy czym, wysokość tej korzyści, w dniu w którym staje się należna, bądź w dniu jej uzyskania musi mieć charakter definitywny.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Natomiast art. 11 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka komandytowa, w której Wnioskodawczyni jest komandytariuszem przejęła umowę na kontynuowanie robót budowlano - montażowych od pierwotnego ich wykonawcy za zgodą inwestora. Spółka przejęła ogół praw i obowiązków wynikających z umowy z inwestorem, w tym również kaucje gwarancyjne zatrzymane przez inwestora. Zgodnie z przejętą umową inwestor zatrzymał część wynagrodzenia - kaucję gwarancyjną na okres udzielonej gwarancji - celem zabezpieczenia wykonania roszczeń, które ewentualnie mogą powstać w przyszłości na skutek wadliwości wykonania przedmiotu umowy. Kaucje gwarancyjne zatrzymane przez inwestora zgodnie z umową, płatne będą po zakończeniu okresu gwarancyjnego wymienionego w umowach na roboty budowlane. Zwrot zatrzymanych kaucji nastąpi zgodnie z umową dopiero po okresie zakończenia gwarancji, tj. w latach 2014-2017.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że z chwilą nabycia (przejęcia) wskazanej we wniosku wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych, doszło do przysporzenia w majątku Wnioskodawczyni, jako podmiotu gospodarczego, a tym samym i do uzyskania przychodu należnego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak już wykazano na powstanie przychodu należnego nie ma wpływu fakt faktycznego otrzymania (zwrotu) środków pieniężnych pochodzących z kaucji gwarancyjnych o których mowa we wniosku.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.