Kaucja gwarancyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kaucja gwarancyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
mar

Istota:

W zakresie uznania, że ewentualny zwrot kaucji gwarancyjnej dokonany przez kontrahenta Wnioskodawcy do Spółki (już po przekształceniu) będzie dla Spółki neutralny w podatku CIT

Fragment:

Jak wynika ze złożonego wniosku na mocy niektórych zawartych przez Wnioskodawcę umów, część należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia była zatrzymywana przez kontrahenta na poczet kaucji gwarancyjnej. Kaucje gwarancyjne nie były odrębnie wpłacane przez Wnioskodawcę. Niektóre z kaucji będą zwalniane już po dokonaniu przekształcenia (po upływie okresu gwarancyjnego), zatem zwrot zatrzymanej części wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej będzie następował do Spółki. Mając na uwadze opisany powyżej charakter kaucji gwarancyjnej, a w szczególności to, że Spółka otrzyma zwrot kaucji, która uprzednio wpłynęła do kontrahenta poprzez zatrzymanie przez niego części wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy za wykonane usługi budowlane, i która to kaucja nie stanowiła po stronie Wnioskodawcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kosztu uzyskania przychodu, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zwrot kaucji przez kontrahenta po upływie okresu gwarancyjnego nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego. Jednocześnie nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy, zgodnie z którym neutralność podatkowa zwrotu kaucji gwarancyjnej wynika z faktu, że kwota kaucji gwarancyjnej zatrzymana przez kontrahenta Wnioskodawcy została przez niego rozpoznana jako element należnego przychodu i uprzednio opodatkowana podatkiem PIT.

2017
27
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie przejścia z mocy prawa kaucji gwarancyjnej w związku z przekształceniem działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

Fragment:

W przypadku udzielenia ww. upoważnienia po złożeniu kaucji gwarancyjnej podatnik przekazuje upoważnienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia (art. 105b ust. 1c ustawy). Ponadto w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, po czym naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania ww. postanowienia wprowadza do wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy, następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną: imiona i nazwisko lub nazwę; numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku; wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej; numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4. W związku z powyższym w ww. wykazie winny być uwidocznione dane spółki z o.o. i to na tym podmiocie spoczywa spełnienie wszystkich warunków pozwalających na uznanie, że doszło do skutecznego złożenia kaucji gwarancyjnej. Sukcesję podatkową w powyższym przypadku należy zatem rozpatrywać wyłącznie jako przejęcie prawa do kwoty kaucji gwarancyjnej wpłaconej w formie depozytu pieniężnego na konto depozytowe urzędu skarbowego przez osobę fizyczną, nie zaś w odniesieniu do spełnienia przez spółkę z o.o. wszystkich wymagań warunkujących uprawnienie wynikające z treści art. 105b ust. 1 ustawy.

2017
10
maj

Istota:

Prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w przypadku potrącenia przez Wnioskodawcę kaucji gwarancyjnej

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, jeżeli zatrzyma kaucję gwarancyjną, a tym samym nie dokona zapłaty całości należności wynikających z rozliczonych faktur z kontrahentami. Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytania, należy stwierdzić, że: Ad. 1 W opisanym zdarzeniu przyszłym, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., w przypadku potrącenia przez Wnioskodawcę kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia kontrahenta w Wariancie A, nie będzie można uznać za spełniony warunek zawnioskowania o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, o którym mowa w przepisie art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy. Ad. 2 W opisanym zdarzeniu przyszłym, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. w przypadku potrącenia przez Wnioskodawcę kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia kontrahenta w Wariancie B, nie będzie można uznać za spełniony warunek zawnioskowania o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, o którym mowa w przepisie art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
4
sty

Istota:

1) Obowiązywanie wysokości kaucji gwarancyjnej jako limitu ogólnego dla transakcji dokonanych ze wszystkimi odbiorcami.
2) Zwolnienie Spółki z solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy.
3) Brak ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w przypadku, gdy złożona przez niego kaucja gwarancyjna była niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na wszystkie dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz wszystkich odbiorców łącznie.
4) Brak ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe podmiotu będącego „poddostawcą” we wcześniejszych etapach łańcucha dostaw w przypadku, gdy posiada on zaległość podatkową lub zaległość zostanie określona w formie decyzji.

Fragment:

(...) kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej (art. 105b ust. 1a ustawy). Stosownie do art. 105b ust. 2 ustawy, wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż: 200.000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy; 1.000.000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

2016
16
gru

Istota:

Czy w przyszłości poniesione straty z tytułu niezwróconych przez upadłego kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym oraz uznane przez upadłego za wierzytelności należne, będzie miała prawo Spółka zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Czy w przyszłości poniesione straty z tytułu niezwróconych przez upadłego kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym oraz uznane przez upadłego za wierzytelności należne, będzie miała prawo Spółka zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Zdaniem Strony stosownie do art. 15 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodu należy uznać wszelkie wydatki bezpośrednio oraz pośrednio związane z prowadzoną przez Stronę działalnością gospodarczą. Udzielenie gwarancji oraz wydanie kaucji gwarancyjnej dla zleceniodawcy należy uznać za czynność pośrednio związaną z działalnością gospodarczą mającą za cel zabezpieczenie źródła przychodów. Z uwagi na powyższe jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego nie zostaną dla Strony zwrócone zgłoszone jako wierzytelności kaucje gwarancyjne, które zostaną uznane przez upadłego, a po zakończeniu postępowania dany podmiot zostanie wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej, będzie miała prawo Spółka w przyszłości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poniesione straty z tytułu nie zwróconych jej przez upadłego kaucji gwarancyjnych.

2016
15
gru

Istota:

Opodatkowanie kwoty odstępnego

Fragment:

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z ww. art. 86 ust. 1 ustawy, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2016
4
gru

Istota:

Uznanie czy kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową

Fragment:

Powstała w wyniku przekształcenia spółka komandytowa będzie kontynuowała dotychczasową działalność Wnioskodawcy i pozostanie podatnikiem podatku VAT dokonującym dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług.  Przedmiotem wątpliwość Wnioskodawcy jest to, czy kaucja gwarancyjna złożona przez Wnioskodawcę przejdzie z mocy prawa na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę komandytową. Instytucja kaucji gwarancyjnej została uregulowana w przepisach art. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.). Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 lipca 2015 r., podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 1.000.000 zł w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz.10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy – art. 105b ust. 2 pkt 2 ustawy.

2016
28
lis

Istota:

Czy w przyszłości poniesione straty z tytułu niezwróconych przez upadłego kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym oraz uznane przez upadłego za wierzytelności należne, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Przedmiotowe wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych dotyczą ponad 60 transakcji sprzedaży dokonanych w poprzednich latach, w których to latach podatkowych upadły dokonał potrącenia kaucji gwarancyjnych. Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca złożył też następne zgłoszenia wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych. Z informacji posiadanych przez Wnioskodawcę wynika, iż wartość posiadanego majątku przez upadłych nie wystarczy na zwrot kaucji gwarancyjnych. Wnioskodawca wymienione powyżej straty z tytułu nie zwróconych kaucji gwarancyjnych w postępowaniu upadłościowym ma zamiar w przyszłości udokumentować dowodami wewnętrznymi oraz pod datą wykreślenia danego podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców lub wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej ma zamiar zaliczyć niniejsze straty do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przyszłości poniesione straty z tytułu niezwróconych przez upadłego kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym oraz uznane przez upadłego za wierzytelności należne, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 22 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu należy uznać wszelkie wydatki bezpośrednio oraz pośrednio związane z prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą.

2016
1
cze

Istota:

Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawców.

Fragment:

Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. W myśl art. 105b ust. 2 ustawy, wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż: 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy; 1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

2016
9
kwi

Istota:

W zakresie: - możliwości i momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu wierzytelności o zapłatę kary umownej, zaspokojonej z kwoty gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy,
-podstawy prawnej powstania ww. przychodu

Fragment:

Jednakże w przypadku przychodów uzyskiwanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, przychodem jest również wartość przychodu, która jest podatnikowi należna, nawet jeśli go faktycznie jeszcze nie otrzymał. Przy czym, w myśl art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Stosownie do art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zapis art. 12 ust. 3d tejże ustawy, wskazuje, że przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Ponieważ art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi o przychodach „ związanych ” z działalnością gospodarczą, należy stwierdzić, że odnosi się on do przychodów będących następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio.