Kaucja gwarancyjna | Interpretacje podatkowe

Kaucja gwarancyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kaucja gwarancyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przyszłości poniesione straty z tytułu niezwróconych przez upadłego kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym oraz uznane przez upadłego za wierzytelności należne, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Przedmiotowe wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych dotyczą ponad 60 transakcji sprzedaży dokonanych w poprzednich latach, w których to latach podatkowych upadły dokonał potrącenia kaucji gwarancyjnych. Na dzień składania niniejszego wniosku Wnioskodawca złożył też następne zgłoszenia wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych. Z informacji posiadanych przez Wnioskodawcę wynika, iż wartość posiadanego majątku przez upadłych nie wystarczy na zwrot kaucji gwarancyjnych. Wnioskodawca wymienione powyżej straty z tytułu nie zwróconych kaucji gwarancyjnych w postępowaniu upadłościowym ma zamiar w przyszłości udokumentować dowodami wewnętrznymi oraz pod datą wykreślenia danego podmiotu z Rejestru Przedsiębiorców lub wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej ma zamiar zaliczyć niniejsze straty do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przyszłości poniesione straty z tytułu niezwróconych przez upadłego kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zostaną zgłoszone przez Wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym oraz uznane przez upadłego za wierzytelności należne, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 22 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu należy uznać wszelkie wydatki bezpośrednio oraz pośrednio związane z prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawców.
Fragment:
Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. W myśl art. 105b ust. 2 ustawy, wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż: 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 załącznika nr 13 do ustawy; 1 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).
2016
1
cze

Istota:
W zakresie: - możliwości i momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu wierzytelności o zapłatę kary umownej, zaspokojonej z kwoty gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy,
-podstawy prawnej powstania ww. przychodu
Fragment:
Jednakże w przypadku przychodów uzyskiwanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, przychodem jest również wartość przychodu, która jest podatnikowi należna, nawet jeśli go faktycznie jeszcze nie otrzymał. Przy czym, w myśl art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Stosownie do art. 12 ust. 3c ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zapis art. 12 ust. 3d tejże ustawy, wskazuje, że przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Ponieważ art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi o przychodach „ związanych ” z działalnością gospodarczą, należy stwierdzić, że odnosi się on do przychodów będących następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio.
2016
9
kwi

Istota:
W zakresie uznania za przychód podatkowy wierzytelności z tytułu przejętych kaucji gwarancyjnych wynikającej z umowy, o której mowa we wniosku
Fragment:
Spółka przejęła ogół praw i obowiązków wynikających z umowy z inwestorem, w tym również kaucje gwarancyjne zatrzymane przez inwestora. Zgodnie z przejętą umową inwestor zatrzymał część wynagrodzenia - kaucję gwarancyjną na okres udzielonej gwarancji - celem zabezpieczenia wykonania roszczeń, które ewentualnie mogą powstać w przyszłości na skutek wadliwości wykonania przedmiotu umowy. Kaucje gwarancyjne zatrzymane przez inwestora zgodnie z umową, płatne będą po zakończeniu okresu gwarancyjnego wymienionego w umowach na roboty budowlane. Zwrot zatrzymanych kaucji nastąpi zgodnie z umową dopiero po okresie zakończenia gwarancji, tj. w latach 2014-2017. Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że z chwilą nabycia (przejęcia) wskazanej we wniosku wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych, doszło do przysporzenia w majątku Wnioskodawczyni, jako podmiotu gospodarczego, a tym samym i do uzyskania przychodu należnego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak już wykazano na powstanie przychodu należnego nie ma wpływu fakt faktycznego otrzymania (zwrotu) środków pieniężnych pochodzących z kaucji gwarancyjnych o których mowa we wniosku. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.
2016
5
mar

Istota:
Brak solidarnej odpowiedzialności Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawy oraz brak obowiązku przechowywania wydruków z wykazem podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.
Fragment:
Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 lipca 2015 r., podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 1.000.000 zł w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz.10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy – art. 105b ust. 2 pkt 2 ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy). W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
2016
13
sty

Istota:
Dot. zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kaucji gwarancyjnej, o której mowa we wniosku
Fragment:
(...) kaucję gwarancyjną nie jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zapisami art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ ustawa CIT ”), po upływie terminów wskazanych w tym przepisie, w zakresie kwoty wynagrodzenia przypadającą na zatrzymaną kaucję. Przepisy ustawy CIT nie definiują pojęcia kaucji, kaucji gwarancyjnej. Zgodnie ze słownikową definicją (według Internetowego Słownika Języka Polskiego - http://www.sjp.pl) - „ kaucja ” jest to: „ suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania umowy; zastaw; zabezpieczenie; gwarancja ”. Kaucja gwarancyjna to zatem określana - z reguły procentowo - kwota należności wynikających z tytułu wykonanych robót, zatrzymana przez inwestora na określony okres do momentu ich zakończenia tytułem gwarancji. Stanowi ona formę zabezpieczenia należytego wykonania robót przez wykonawcę, bądź też służy do pokrycia roszczeń wynikających z ich niewykonania czy też nienależytego wykonania. Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy kaucje gwarancyjne są potrącane przez Spółkę przy wypłacaniu należności wykonawcom za wykonane usługi budowlane, za zapłatę należy uznać również kwotę potrąconej kaucji.
2016
10
sty

Istota:
Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w części dotyczącej zatrzymanej kaucji
Fragment:
Kaucja gwarancyjna ma charakter zwrotny. Umowy z Wykonawcami określają terminy zapłaty kaucji gwarancyjnych. Terminem na dokonanie wpłaty kaucji gwarancyjnej jest dzień, w którym Spółka reguluje fakturę wystawioną przez Wykonawcę. Kwoty należne Wykonawcy wynikające z wystawionych przez niego faktur są regulowane w ustalonych umownie terminach płatności. W żadnym przypadku nie ma miejsca sytuacja, aby kwoty te nie były uregulowane przed upływem 150 dni od upływu terminu płatności. Przez uregulowane faktury w powyższym terminie Spółka rozumie zapłatę należności wynikającej z faktury dokonaną częściowo poprzez zapłatę w pieniądzu (przelew bankowy, gotówka) lub w jakikolwiek inny prawnie dopuszczalny sposób (np. przez potrącenie lub kompensatę wzajemnych wierzytelności z innych tytułów), a częściowo poprzez potrącenie z należną od Wykonawcy kaucją gwarancyjną, a zatem zapłatę faktury po potrąceniu kwoty zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w przypadku, gdy zatrzymuje on tytułem kaucji gwarancyjnej określoną część wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub na podstawie kontraktu, istnieje konieczność zastosowania do tych faktur korekty odliczonego podatku VAT naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.
2015
31
gru

Istota:
Czy w przypadku niezwrócenia kwot wynikających z powyżej opisanych zatrzymanych kaucji gwarancyjnych w terminie 150 dni od terminu ich płatności Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać na podstawie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, pomniejszenie podatku naliczonego o podatek wynikający z faktur za nabyte usługi budowlane w części zawartej w kwotach nie zwróconych kaucji gwarancyjnych?
Fragment:
Kaucji Gwarancyjnych. Zgodnie z umowami zatrzymane kwoty Kaucji Gwarancyjnych mają zostać zwrócone tym innym podmiotom po określonym czasie. Zdarzyć się jednak może, iż z różnych przyczyn Wnioskodawca nie zwróci zatrzymanych kwot w określonym terminie. Zatrzymanie tzw. Kaucji Gwarancyjnych odbywać się będzie poprzez pozostawienie nieuregulowanej części faktury bez żadnych dodatkowych not księgowych ani bez żadnych dodatkowych przeksięgowań. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku niezwrócenia kwot wynikających z powyżej opisanych zatrzymanych kaucji gwarancyjnych w terminie 150 dni od terminu ich płatności Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać na podstawie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, pomniejszenie podatku naliczonego o podatek wynikający z faktur za nabyte usługi budowlane w części zawartej w kwotach nie zwróconych kaucji gwarancyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, zatrzymanie kwot faktur tytułem Kaucji Gwarancyjnej powoduje, iż przestaje występować wierzytelność wynikająca z tytułu nabycia usługi budowlanej i powstaje nowa wierzytelność związana z Kaucją Gwarancyjną. Niezwrócenie Kaucji Gwarancyjnej w terminie 150 dni od terminu jej zwrotu w związku z powyższym nie będzie powodować konieczności dokonania zmniejszenia podatku naliczonego o podatek VAT związany z kwotami niezwróconych kaucji gwarancyjnych.
2015
24
gru

Istota:
Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawców.
Fragment:
Wysokość kaucji gwarancyjnej złożona przez dostawców w urzędzie skarbowym będzie odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów w danym miesiącu dla firmy Wnioskodawcy lub będzie wynosiła co najmniej 10.000.000 zł. Wysokość kaucji gwarancyjnej złożonej przez dostawców w urzędzie skarbowym nie będzie niższa niż 1.000.000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jeżeli dostawca paliwa ustanowił kaucję gwarancyjną w przedziale od 1.000.000 zł do 10.000.000 zł i jest w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy w poz. 10 i 11, które złożyły kaucję gwarancyjną to Wnioskodawca jako odbiorca towaru w każdym przypadku jest wyłączony z odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT związanie ze sprzedażą paliwa dla Firmy Wnioskodawcy przez takiego dostawcę... Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli dostawca paliwa ustanowił kaucję gwarancyjną w przedziale od 1.000.000 zł do 10.000.000 zł i figuruje w wykazie podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, to w każdym przypadku jest wyłączony z odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT, związane ze sprzedażą paliwa przez tego dostawcę.
2015
24
gru

Istota:
Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca zatrzymuje tytułem kaucji gwarancyjnej określoną część wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub na podstawie kontraktu, istnieje konieczność zastosowania do tych faktur korekty kosztów, o której mowa w art. 15b ust. 1 lub ust. 2 ustawy o CIT?
Fragment:
Zakładając, że wypłata przez Wnioskodawcę należności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę pomniejszona o kwoty zatrzymane tytułem kaucji gwarancyjnych nastąpi przed upływem terminów wskazanych w art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT, opisana powyżej przesłanka dokonania korekty kosztów podatkowych nie będzie miała miejsca w opisywanym przypadku. Wynika to z faktu, że Wnioskodawca będzie regulował całość swojego zobowiązania wobec Wykonawcy i nie dojdzie do żadnych opóźnień w płatności wynagrodzenia za wykonane prace. Jedyne, co będzie miało miejsce, to potrącenie pewnej kwoty z tytułu odrębnego stosunku zobowiązaniowego, tj. z tytułu kaucji gwarancyjnej, która w innym przypadku musiałaby być wpłacona w formie gotówkowej na rzecz Wnioskodawcy przez Wykonawcę. W celu uproszczenia rozliczeń, obie strony dokonają potrącenia wzajemnych należności do wysokości kwoty niższej, a przewyższająca tę kwotę część wynagrodzenia Wykonawcy jest mu przekazywana w formie gotówkowej. Powoduje to pełne zaspokojenie roszczeń obu stron - Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z faktury oraz Wnioskodawcy z tytułu należnej kaucji gwarancyjnej - oraz wygaśnięcie zobowiązań w tym zakresie. W konsekwencji, mimo zatrzymania kwoty kaucji gwarancyjnej przy wypłacie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, zobowiązanie Wnioskodawcy z tego tytułu zostaje wykonane w całości (tj. 100% należności wynikającej z faktury jest uznane za zapłacone), a roszczenie Wykonawcy wygasa.
2015
23
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.