Kasacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

1. Naruszenie przez WSA art. 190 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) polega na uznaniu, że norma tego przepisu stanowiąca o związaniu sądu pierwszej instancji wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA w Warszawie zwalniała ten sąd od oceny prawidłowości poczynionych w tejże sprawie przez organy podatkowe ustaleń faktycznych a następnie prawidłowości zastosowanych do tegoż stanu faktycznego przepisów prawa materialnego.

2. Inne są granice rozpoznawania sprawy przez sąd pierwszej instancji oraz NSA. Stosownie do art. 183 p.o.p.s.a. NSA rozpoczął sprawę w granicach skargi kasacyjnej i bierze z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. WSA natomiast, zgodnie z art. 134 § 1 p.o.p.s.a. rozstrzyga sprawę w jej granicach, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, ale przy ponownym rozpoznaniu sprawy jest związany wykładnią prawa dokonaną przez NSA.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn. akt I SA/Gl 1378/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę, "N.K." Sp. z o.o. w Sosnowcu na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lipca 2002 r. nr PPI/2/732/439-440/2001 w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług i ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku za grudzień 2000 r. Sąd ustalił, że zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Katowicach, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez pełnomocnika Spółki z o.o. "N.K." w Sosnowcu, utrzymała w mocy decyzje Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 31 października 2001 r. nr PP F/-730/107/2001 i nr PP IV-730/u/56/2001 w przedmiocie określenia za grudzień 2000 r. kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w wysokości 75.002 zł, zaległości podatkowej w kwocie 116.612 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 32.868,60 zł, a także ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 34.983 zł. W podstawie prawnej (...)