IPPP2/4512-589/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku dołączania do sprzedawanej kasy, która została dopuszczona do pracy na zasadach poprzedniego rozporządzenia, deklaracji stwierdzającej jej zgodność z kasą wzorcową zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem, możliwość zamieszczania deklaracji w formie papierowej na oddzielnej stronie książki serwisowej oraz możliwość dołączania do sprzedawanej kasy deklaracji w formie elektronicznej jako plik PDF
IPPP2/4512-589/15-2/KOMinterpretacja indywidualna
 1. kasa
 2. kasa rejestrująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku obowiązku dołączania do sprzedawanej kasy, która została dopuszczona do pracy na zasadach poprzedniego rozporządzenia, deklaracji stwierdzającej jej zgodność z kasą wzorcową zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem oraz możliwości zamieszczania deklaracji w formie papierowej na oddzielnej stronie książki serwisowej (Pyt. 1 i 3),
 • nieprawidłowe – w zakresie możliwości dołączania do sprzedawanej kasy deklaracji w formie elektronicznej jako plik PDF (Pyt. 2).

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dołączania do sprzedawanej kasy deklaracji producenta stwierdzającej jej zgodność z kasą wzorcową w formie pliku PDF.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja oraz sprzedaż kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym począwszy od 1 września 2011 r.) „Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do zamieszczania w dokumentach obowiązkowo dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu deklaracji, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 pkt 1, o spełnieniu przez dostarczaną kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b.

Zgodnie z powołanym wyżej ust. 6b potwierdzenie, o którym tam mowa wydawane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, który potwierdza, iż kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Wzór powyższej deklaracji wprowadzony został dopiero Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (które weszło w życie dnia 1 października 2013 r., dalej: Nowe Rozporządzenie).

Do czasu wejścia w życie powyższego rozporządzenia homologacja kas rejestrujących odbywała się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (dalej: Stare Rozporządzenie). Stare Rozporządzenie nie regulowało w ogóle kwestii deklaracji, o której mowa powyżej, tj. nie wprowadzało ani wzoru takiej deklaracji ani też nie powoływało treści jaką powinna ona zawierać.

Mając powyższe na uwadze, od dnia 1 października 2013 r., zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek dołączania do każdej wprowadzanej do obrotu kasy rejestrującej deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie zaś do art. 111 ust. 6j ustawy o podatku od towarów i usług „w przypadku, gdy do obrotu wprowadzono kasy rejestrujące, które wbrew deklaracji, o której mowa w ust. 6g pkt 2, nie spełniają wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub nie załączono do kasy takiej deklaracji, naczelnik urzędu skarbowego nakłada w drodze decyzji na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących albo inny podmiot wprowadzający do obrotu te kasy, karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.

Obecnie, Wnioskodawca wprowadza do obrotu:

 1. kasy rejestrujące, które zostały homologowane przed datą wejścia w życie Nowego Rozporządzenia (a więc kasy te uzyskały homologację - potwierdzenie, o którym mowa wyżej - Prezesa Głównego Urzędu Miar w oparciu o Stare Rozporządzenie);
 2. kasy rejestrujące, które zostały homologowane po dacie wejścia w życie Nowego Rozporządzenia, a które zostały homologowane - stosownie do treści § 34 Nowego Rozporządzenia - według przepisów Starego Rozporządzenia;
 3. jedną kasę rejestrującą, która uzyskała homologację na podstawie przepisów Nowego Rozporządzenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zbywając kasy rejestrujące, które uzyskały homologację w oparciu o przepisy Starego Rozporządzenia, należy dołączać deklarację, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia...
 2. Czy deklaracja, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia może posiadać formę elektroniczną, tzn. czy może być zapisana w pliku PDF na dołączonej do kasy płycie CD, na której zapisana jest instrukcja obsługi kasy, tj. czy dołączenie deklaracji w takiej formie stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...
 3. Czy jeśli deklaracja o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia może posiadać jedynie formę pisemną („papierową”), to czy zamieszczenie tej deklaracji (zgodnie ze wzorem Nowego Rozporządzenia) na oddzielnej stronie książki serwisowej (która dołączana jest do kasy) stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, do kas rejestrujących, które są obecnie przez Wnioskodawcę zbywane, a które uzyskały homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar w oparciu o przepisy Starego Rozporządzenia nie ma obowiązku załączania deklaracji, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia.

Mianowicie, potwierdzenie zostało wydane w oparciu o Stare Rozporządzenie, a więc w okresie gdy obowiązek dołączania deklaracji - z uwagi na brak uchwalenia stosownych przepisów wykonawczych (a więc wzoru deklaracji lub choćby jej treści) - był martwy. W konsekwencji, kasy te wprowadzane były do obrotu bez deklaracji. Skoro zatem, obowiązek załączania deklaracji nie istniał wobec kas, które do dnia wejścia w życie Nowego Rozporządzenia były wprowadzane do obrotu, to stosowanie wobec tychże kas obowiązków wynikających z Nowego Rozporządzenia naruszałoby zasadę konstytucyjną, iż prawo nie działa wstecz.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że jeśli z jakiś uzasadnionych powodów ustawodawca chciałby przełamać powyższą zasadę, to wprowadziłby w tym celu stosowny przepis w Nowym Rozporządzeniu. Tymczasem, zgodnie z § 34 Nowego Rozporządzenia „w sprawach o wydanie potwierdzeń stwierdzających spełnienie funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteriów i warunków technicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.” Powyższy przepis zatem przesądza, iż skoro do postępowań ws. homologacji niezakończonych przed wejściem w życie Nowego Rozporządzenia należy stosować Stare Rozporządzenie, to tym bardziej wobec kas już homologowanych w oparciu o przepisy Starego Rozporządzenia należy stosować przepisy Starego Rozporządzenia.

Należy wreszcie zauważyć, iż zgodnie z treścią wzoru deklaracji (stanowiącego załącznik do Nowego Rozporządzenia), a którym to wzorem producent obowiązany jest się posługiwać realizując swój obowiązek dołączenia do kasy deklaracji, producent oświadcza, iż każdy egzemplarz kasy jest identyczny z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie i że spełnia wymogi Nowego Rozporządzenia. Tymczasem, mając na uwadze, iż Nowe Rozporządzenie zawiera odmienne nieco kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące aniżeli Stare Rozporządzenie, producent nie mógłby podpisać się pod treścią deklaracji w brzmieniu wskazanym we wzorze. Mając zatem na uwadze racjonalność ustawodawcy, skoro we wzorze deklaracji powoła jedynie odniesienie się do Nowego Rozporządzenia to należy dojść do wniosku, iż zabieg taki był celowy. Podkreślić także należy, iż ewentualna zmiana/dostosowanie treści wzoru deklaracji z całą pewnością nie mogłoby zostać uznane za wypełnienie obowiązku dołączenia do kasy deklaracji, o której mowa.

Z powyższych względów, Wnioskodawca nie jest obowiązany dołączać do kas rejestrujących homologowanych w oparciu o przepisy Starego Rozporządzenia, deklaracji o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia.

Pytanie 2

W ocenie Wnioskodawcy deklaracja, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia może zostać załączona do kasy również w formie pliku PDF, na płycie CD, na której zapisana jest także instrukcja obsługi kasy.

Mianowicie, ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy Nowego Rozporządzenia nie regulują kwestii formy, w jakiej deklaracja ma zostać załączona do kasy rejestrującej. W konsekwencji, skoro przepisy prawa nie określają tej formy, to według naczelnej zasady prawa administracyjnego „co nie jest zakazane jest dozwolone”, to oznacza, że deklaracja o której mowa może mieć także formę pliku PDF.

Zauważyć należy, że celem wprowadzenia obowiązku dołączania deklaracji było zapewnienie nabywcy, iż nabyta przez niego kasa rejestrująca spełnia wymogi prawne a przy tym, iż odpowiada wzorcowej kasie, która otrzymała homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar. W konsekwencji, złożenie takiego zapewnienia przez producenta kas w formie pliku PDF stanowi realizację celu, o którym mowa powyżej. Dla nabywcy kasy bez znaczenia pozostaje, czy o treści deklaracji dowie się z dokumentu mającego formę pisemną czy z dokumentu zapisanego na płycie CD, którą otrzymuje wraz z kasą. Należy mieć także na względzie, iż deklaracja w formie pliku PDF może zostać wydrukowana przez nabywcę kasy wielokrotnie; a ponadto tak zapisany dokument posiada taką samą wartość dowodową (w ewentualnych postępowaniach), jak dokument mający formę pisemną.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy załączenie do egzemplarza kasy rejestrującej płyty CD z zapisanym na niej plikiem PDF zawierającym deklarację, o której mowa stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie 3

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jeśli deklaracja o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia może posiadać jedynie formę papierową, to może ona zostać zamieszczona na oddzielnej stronie książki serwisowej dołączanej do kasy rejestrującej i takie jej zamieszczenie stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Mianowicie, ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy Nowego Rozporządzenia nie przesądzają kwestii, czy deklaracja winna stanowić odrębny fizycznie dokument, tj. odrębny od innych obowiązkowo dołączanych do kasy informacji. Skoro zatem ustawodawca nie uregulował powyższej kwestii, należy przyjąć iż deklaracja (zgodnie z cytowaną wyżej zasadą iż „co nie jest zakazane jest dozwolone”) może zostać załączona do kasy również w ten sposób, iż stanowić będzie oddzielną stronę w książce serwisowej. Jak Wnioskodawca podkreślał przy odpowiedzi na pytanie 2, cel przepisu art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostanie zachowany.

Mianowicie, z punktu widzenia ochrony interesów nabywcy kasy, bez znaczenia jest, czy o zapewnieniu producenta (tj. o treści deklaracji) dowie się z oddzielnego fizycznie dokumentu czy też z oświadczenia zawartego w książce serwisowej. Co więcej, zawarcie deklaracji w książce serwisowej jest wręcz bardziej celowe dla ochrony interesów nabywcy, albowiem jedna kartka papieru zawierająca deklarację może się łatwo zagubić, a książka serwisowa, jako większa gabarytowo, a przede wszystkim jako przedmiot szczególnej uwagi nabywców, nie jest narażona na utratę w takim stopniu jak oddzielna kartka.

Mając powyższe na uwadze, deklaracja o której mowa może zostać zawarta na oddzielnej, stronie książki serwisowej, tj. dołączenie jej w ten sposób do kasy rejestrującej stanowi wykonanie obowiązku o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku dołączania do sprzedawanej kasy, która została dopuszczona do pracy na zasadach poprzedniego rozporządzenia, deklaracji stwierdzającej jej zgodność z kasą wzorcową zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem oraz możliwości zamieszczania deklaracji w formie papierowej na oddzielnej stronie książki serwisowej (Pyt. 1 i 3) oraz nieprawidłowe w zakresie możliwości dołączania do sprzedawanej kasy deklaracji w formie elektronicznej jako plik PDF (Pyt. 2).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a i 3c ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1 oraz mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać (art. 111 ust. 6b ustawy).

W myśl art. 111 ust. 6g ustawy, producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do:

 1. zorganizowania serwisu kas rejestrujących dokonującego przeglądów technicznych kas;
 2. zamieszczania w dokumentach obowiązkowo dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu deklaracji, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 pkt 1, o spełnieniu przez dostarczaną kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b.

Zgodnie natomiast z art. 111 ust. 9 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że ważne potwierdzenie daje gwarancję, że kasa rejestrująca prawidłowo raportuje dane transakcji, w szczególności obrót oraz kwoty VAT należnego. Warunkiem dopuszczenia stosowania kasy do ewidencjonowania jest również odpowiednie przechowywanie danych lub ich bezpieczny przekaz na zewnętrzne nośniki danych oraz unikatowy numer pamięci fiskalnej kasy. Niespełnienie tych wymogów skutkuje odmową wydania przez prezesa Głównego Urzędu Miar właściwego potwierdzenia, a w konsekwencji brakiem możliwości prowadzenia ewidencji za pomocą takiej kasy.

Na podstawie art. 111 ust. 9 pkt 1 ustawy wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), dalej jako Stare Rozporządzenie, które obowiązywało do dnia 30 września 2013 r. Od dnia 1 października 2013 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2013 r., poz. 1076), dalej jako Nowe Rozporządzenie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja oraz sprzedaż kas rejestrujących. Obecnie wprowadza do obrotu:

 1. kasy rejestrujące, które zostały homologowane przed datą wejścia w życie Nowego Rozporządzenia (a więc kasy te uzyskały homologację - potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie Starego Rozporządzenia);
 2. kasy rejestrujące, które zostały homologowane po dacie wejścia w życie Nowego Rozporządzenia, ale homologacji - stosownie do treści § 34 Nowego Rozporządzenia - dokonano według przepisów Starego Rozporządzenia;
 3. jedną kasę rejestrującą, która uzyskała homologację na podstawie przepisów Nowego Rozporządzenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszej kolejności tego, czy zbywając kasy rejestrujące, które uzyskały homologację na podstawie przepisów Starego Rozporządzenia, należy dołączać deklarację, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia.

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 i § 10 Starego Rozporządzenia, podatnicy mogą stosować do ewidencji wyłącznie kasy lub system kasowy, które posiadają potwierdzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o spełnieniu funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteriów i warunków technicznych, określonych w rozporządzeniu, a potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 3 lat. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami i przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.

W myśl natomiast § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia, do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas dołącza deklarację, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe zawarte w rozdziale 6 Nowego Rozporządzenia przewidują, że:

 1. Potwierdzenia wydane dla kas na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniu, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte (§ 32 ust. 1),
 2. W przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych stwierdzone w:
  1. decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818),
  2. potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanym po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1
   - została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania tej decyzji lub potwierdzenia, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku (§ 33),
 3. W sprawach o wydanie potwierdzeń stwierdzających spełnienie funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteriów i warunków technicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 34).

Tak więc wzór deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy został ustalony i dodany jako załącznik nr 4 dopiero do Nowego Rozporządzenia obowiązującego od 1 października 2013 r., tak więc do czasu wejścia w życie powyższego rozporządzenia, dopuszczenie do pracy kas rejestrujących odbywało się na podstawie przepisów Starego Rozporządzenia, które z uwagi na brak uchwalenia stosownego wzoru deklaracji lub choćby jej treści, obowiązku dołączania takiej deklaracji nie przewidywało.

Zatem w sytuacji Wnioskodawcy, gdy zamierza on sprzedać kasy rejestrujące, dla których uzyskał homologację/potwierdzenie, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, na podstawie obowiązującego do 30 września 2013 r. Starego Rozporządzenia, nie ma obowiązku dołączać do zbywanej kasy deklaracji, gdyż taki wymóg został wprowadzony dopiero z dniem 1 października 2013 r., w myśl postanowień Nowego Rozporządzenia.

Wnioskodawca musi jednak pamiętać, że zgodnie z treścią § 8 ust. 1 i § 10 Starego Rozporządzenia, podatnicy mogą stosować do ewidencji wyłącznie kasy lub system kasowy, które posiadają potwierdzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych o spełnieniu funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteriów i warunków technicznych, określonych w rozporządzeniu, a potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 3 lat. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami i przeprowadzeniu wszystkich badań testowych.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pyt. 1, że do kas rejestrujących, które są obecnie przez Niego zbywane, a które uzyskały homologację Prezesa Głównego Urzędu Miar na podstawie przepisów Starego Rozporządzenia, nie ma On obowiązku załączania deklaracji, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia, należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy także tego, czy deklaracja, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia może posiadać formę elektroniczną, tzn. czy może być zapisana w pliku PDF na dołączonej do kasy płycie CD, na której zapisana jest instrukcja obsługi kasy i czy jeśli deklaracja ma formę pisemną („papierową”), to czy można ją zamieścić na oddzielnej stronie książki serwisowej, która dołączana jest do kasy.

Odnosząc się do powyższych kwestii należy zauważyć, że przepisy powołanego rozporządzenia nie regulują wprost kwestii tego w jakiej formie i jak ma być załączana deklaracja.

W Nowym Rozporządzeniu (§ 23 ust. 1 i 2) jest zapisane, że do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent krajowy albo podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas dołącza: 1) instrukcję obsługi kasy; 2) książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) kartę kasy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) deklarację, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) program do odczytu pamięci fiskalnej oraz 6) program archiwizujący - w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii. Instrukcja obsługi kasy zawiera co najmniej informacje dotyczące obsługi kasy, procedur jej programowania, opis kodów błędów obsługiwanych przez kasę, w szczególności opis kodów błędów oznaczających niemożność odczytu pamięci fiskalnej, warunków znamionowych użytkowania, warunków przechowywania oraz określenia typu materiałów używanych do sporządzania wydruków i sposobu przechowywania wydruków dla zapewnienia ich czytelności.

Trzeba zauważyć, że ani treść ww. rozporządzenia, ani ustawa o podatku od towarów i usług, nie wskazują formy, w jakiej ma być załączona do sprzedawanej kasy deklaracja (czy ma być wyłącznie w wersji papierowej, czy też może być w wersji elektronicznej), jednakże wzór tej deklaracji obliguje producenta do opatrzenia jej datą i podpisem osoby upoważnionej, a to z kolei wskazuje, że deklaracja powinna przyjąć formę pisemną („papierową”) i powinna posiadać własnoręczny podpis przedstawiciela producenta. Gdyby ustawodawca chciał dopuścić elektroniczną formę składania i załączania deklaracji, to wskazałby również te formę jako dopuszczalną, podobnie jak uczynił to wprowadzając możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Zatem załączenie przez Wnioskodawcę deklaracji w formie elektronicznej zapisanej jako plik PDF do płyty CD z instrukcją obsługi kasy nie stanowi wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pyt. 2, należy je uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy jeśli deklaracja, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia może posiadać jedynie formę pisemną („papierową”), to czy zamieszczenie tej deklaracji (zgodnie ze wzorem Nowego Rozporządzenia) na oddzielnej stronie książki serwisowej (która dołączana jest do kasy) stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W treści Nowego Rozporządzenia (§ 23 ust. 1 i 2) wymieniono jedynie elementy, jakie każda kasa wprowadzana do obrotu powinna posiadać, nie wskazano jednak, czy deklaracja musi stanowić odrębny od pozostałych dokument, czy może też być dołączona do np. książki serwisowej lub książki kasy, zatem można podzielić pogląd Wnioskodawcy, że dołączenie deklaracji, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 Nowego Rozporządzenia (wypełnionej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Nowego Rozporządzenia) w formie papierowej na oddzielnej stronie książki serwisowej dołączanej do kasy rejestrującej, będzie stanowiło wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pyt. 3, należy je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.