IPPP2/4512-561/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
IPPP2/4512-561/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. kasa
 2. placówki
 3. sprzedaż posiłków
 4. stołówka
 5. wyżywienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (dalej: „Wnioskodawca”) zgodnie z postanowieniami swojego statutu jest podmiotem prowadzącym działalność oświatową i wychowawczą, a cele te realizowane są przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół i przedszkoli. Działalność oświatowa i wychowawcza Wnioskodawcy prowadzona jest w ramach przepisów o systemie oświaty.

Prowadzone przez Wnioskodawcę placówki oświatowe są wyposażone w szkolne/przedszkolne stołówki, z których odpłatnie korzystają wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy placówki (personel pomocniczy i administracyjny, dalej „Personel”).

Wnioskodawca nie wytwarza posiłków samodzielnie, lecz nabywa usługi kateringowe od podmiotu zewnętrznego, które następnie przekazuje (odsprzedaje) ww. osobom korzystającym ze szkolnej / przedszkolnej stołówki.

Wnioskodawca świadczy odpłatne usługi w zakresie edukacji w rozumieniu poz. 31 Załącznika do Rozporządzenia. Udział obrotu z tytułu ich świadczenia w całkowitym obrocie Wnioskodawcy realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku obrotowym (2014) wyższy niż 80%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę posiłków na rzecz Personelu, dokonywana w ramach szkolnej / przedszkolnej stołówki, podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania (w rozumieniu § 1 Rozporządzenia)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż posiłków na rzecz Personelu, dokonywana w ramach szkolnej/przedszkolnej stołówki, podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na podstawie:

 1. § 2 ust. 1 Rozporządzenia w odniesieniu do poz. 35 Załącznika do Rozporządzenia, gdyż osoby zaliczane do Personelu są pracownikami Wnioskodawcy.
 2. § 2 ust. 1 Rozporządzenia w odniesieniu do poz. 45 Załącznika do Rozporządzenia, gdyż jest to przepis wprost przewidziany dla takich przypadków jak niniejszy - zapisana w nim norma prawna w tak oczywisty sposób odnosi się do wyżej przedstawionego stanu faktycznego, że nie wymaga objaśniania (clara non sunt interpretanda).
 3. § 3 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia, gdyż zgodnie z zaprezentowanym wyżej opisem stanu faktycznego spełniony jest warunek przekroczenia przez udział procentowy obrotu poziomu 80%.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie w szczególności § 4 pkt 2) lit. i) Rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w par. § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

-świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz - usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),przy czym przepis ten nie znajduje zastosowania do świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 Załącznika do Rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa o VAT”).

Sprzedaż posiłków w ramach szkolnej czy przedszkolnej stołówki może być wprawdzie uznana za usługę związaną z wyżywieniem, ale taka stołówka nie jest odrębnym podatnikiem VAT, lecz stanowi niewielką i pomocniczą część składową placówki oświatowej (która zresztą także nie posiada statusu podatnika; jest nim prowadzący placówki Wnioskodawca). Fakt funkcjonowania stołówki szkolnej/przedszkolnej nie czyni więc z Wnioskodawcy stacjonarnej placówki gastronomicznej”. Wnioskodawca nie świadczy także usług kateringowych; wręcz przeciwnie: nabywa takie usługi od podmiotu trzeciego w celu zapewnienia posiłków osobom korzystającym ze szkolnej/przedszkolnej stołówki.

Ponadto, ponieważ Personel to pracownicy placówek oświatowych Wnioskodawcy, więc usługi stołówek świadczone są na ich rzecz w warunkach określonych w poz. 35 Załącznika do Rozporządzenia, a jednocześnie, wobec nabywania przez Wnioskodawcę usług kateringowych od podmiotu zewnętrznego, prawdą pozostaje także to, iż odsprzedając posiłki Wnioskodawca działa jako podatnik, o którym mowa w art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT - tym samym spełnione zostają warunki wyłączenia stosowania § 4 pkt 2) lit. i) Rozporządzenia.

Wreszcie, § 4 pkt 2) lit. i) myślnik pierwszy Rozporządzenia w ogóle nie może znajdować zastosowania do placówek oświatowych prowadzących stołówki, ponieważ czyniłoby to poz. 45 Załącznika do Rozporządzenia całkowicie bezprzedmiotową. Przewidziane zwolnienie ma charakter tak konkretnie odnoszący się właśnie do usług stołówek funkcjonujących w ramach placówek oświatowych, że ewentualnie (hipotetycznie) istniejący konflikt z ogólną normą § 4 pkt . 2) lit. i) Rozporządzenia można rozstrzygnąć wyłącznie na korzyść tego przepisu szczególnego zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali. I chociaż § 4 Rozporządzenia ma na celu wyłączenie ze zwolnienia określonych dostaw i świadczenia usług, które na mocy § 2-3 mogłyby korzystać ze zwolnienia, to jednak takie wyłączenie może stosownie do § 2-3 Rozporządzenia ograniczać, nawet istotnie ograniczać, ale nie może żadnego z tych przepisów czynić całkowicie bezprzedmiotowym, gdyż ogólnie przyjęte zasady wykładni prawa zabraniają interpretacji zmierzających do uznania jakiegokolwiek przepisu za zupełnie zbędny/niepotrzebny - ustawodawca nie ustanawia przepisów niepotrzebnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Ponadto § 4 rozporządzenia wskazuje, które usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Stosownie do § 4 pkt 2 lit. i ww. rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
 • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania są usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Wyłączenie to nie dotyczy usług stołówek w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność oświatową i wychowawczą, a cele te realizowane są przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół i przedszkoli. Działalność oświatowa i wychowawcza Wnioskodawcy prowadzona jest w ramach przepisów o systemie oświaty. Prowadzone przez Wnioskodawcę placówki oświatowe są wyposażone w szkolne/przedszkolne stołówki, z których odpłatnie korzystają wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy placówki (Personel). Wnioskodawca świadczy odpłatne usługi w zakresie edukacji w rozumieniu poz. 31 Załącznika do Rozporządzenia. Udział obrotu z tytułu ich świadczenia w całkowitym obrocie Wnioskodawcy realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku obrotowym (2014) wyższy niż 80%. Wnioskodawca nabywa usługi kateringowe i je odsprzedaje na rzecz Personelu.

W poz. 45 załącznika do rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. wymieniono usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jak wskazał Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność oświatową i wychowawczą, a placówki oświatowe wyposażone są w szkolne / przedszkolne stołówki, z których odpłatnie korzystają wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy placówki (personel pomocniczy i administracyjny). Wnioskodawca nie wytwarza posiłków samodzielnie, lecz nabywa usługi kateringowe od podmiotu zewnętrzenego, które następnie przekazuje (odsprzedaje) ww. osobom korzystającym ze szkolnej / przedszkolnej stołówki.

W kontekście powołanych wyżej regulacji prawnych, należy uznać, że prowadzone przez Wnioskodawcę szkolne / przedszkolne stołówki, zwolnione będą z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są w stołówce prowadzonej przez szkołę / przedszkole wyłącznie na rzecz uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników (personel pomocniczy i administracyjny). Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że nie świadczy usług kateringowych, a nabywa je od podmiotu trzeciego w celu zapewnienia posiłków osobom korzystającym ze szkolnej / przedszkolnej stołówki. Tym samym spełnione są warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu prowadzenia usług stołówkowych udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu, do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Potwierdza to również poz. 35 załącznika do rozporządzenia, w której wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Zatem, przy sprzedaży posiłków na rzecz Personelu (osób będących pracownikami Wnioskodawcy), Wnioskodawcy przysługuje możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie poz. 35 załącznika do rozporządzenia. Wnioskodawca prowadzący działalność oświatową i wychowawczą w sytuacji odsprzedaży posiłków na rzecz swoich pracowników jest podmiotem, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że do Wnioskodawcy również będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących w zakresie sprzedaży posiłków na rzecz własnych pracowników zgodnie z poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Wnioskodawca zwraca również uwagę na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży posiłków na rzecz Personelu dokonywanej w ramach szkolnej / przedszkolnej stołówki na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

W pozycji 31 części I załącznika do rozporządzenia jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wymieniono usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Mając na względzie przywołane regulacje oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że usługi w zakresie edukacji korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 31 załącznika do tego rozporządzenia. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca świadczy odpłatne usługi w zakresie edukacji w rozumieniu poz. 31 załącznika do Rozporządzenia, a udział obrotu z tytułu ich świadczenia w całkowitym obrocie Wnioskodawcy realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalnosci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku obrotowym (2014) wyższy niż 80%. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zgodnie z zaprezentowanym opisem spełniony zostanie warunek przekroczenia przez udział procentowy obrotu poziomu 80%, co w konsekwencji daje możliwość do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania obrotu w myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Podsumowując, sprzedaż posiłków będzie podlegała zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 45 załącznika do rozporządzenia, ponieważ jak wykazano powyżej Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dla konkretnych czynności - jako podatnik świadczy usługi na rzecz swoich pracowników oraz świadczy usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Ww. sprzedaż posiłków na rzecz uczniów, nauczycieli oraz Personelu, dokonywana w ramach szkolnej / przedszkolnej stołówki podlega także zwolnieniu podmiotowemu na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, ze względu na spełnienie warunku przekroczenia udziału procentowego obrotu w wysokości 80% z tytułu świadczenia odpłatnych usług w zakresie edukacji.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.