IPPP2/443-1220/14-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Określenie zasad serwisowania kas
IPPP2/443-1220/14-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. kasa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia zasad serwisowania kas - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia zasad serwisowania kas.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 16 lutego 2015 r. znak IPPP2/443-1220/14-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 26 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł w dniu 24 lutego 2003 r. z producentem firmą P. S. w W. umowę, na podstawie której P. S.A. przyznał Wnioskodawcy bez prawa do wyłączności, prawo do sprzedaży kas i drukarek fiskalnych mających pozytywną opinię Ministerstwa Finansów zakupionych od P. S.A. na rzecz odbiorców końcowych. Ponadto P. S.A. przyznał Wnioskodawcy prawo prowadzenia serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego drukarek i kas fiskalnych, niezależnie od tego, czy urządzenie zostało zakupione przez Wnioskodawcę bezpośrednio od P. S.A., czy też od podmiotu mającego status Przedstawiciela Regionalnego P.

Następnie Wnioskodawca zawarł ze spółką C. S.A. z siedzibą we W. w dniu 1 września 2013 r. umowę ramową w zakresie świadczenia serwisu ww. urządzeń.

Na podstawie tej umowy Wnioskodawca udzielił C. S.A. zlecenia na realizację prac w opcji serwis kas fiskalnych na rzecz klienta S. Sp. z o.o. w lokalizacjach tego klienta. Producent P. S.A. wyraził zgodę na serwisowanie urządzeń fiskalnych P. S.A przez firmę C. S.A. z siedzibą we W.

Wnioskodawca spotkał się z niejednolitą praktyką organów podatkowych i dlatego pojawiła się wątpliwość, czy C. S.A. z siedzibą we W. może być podmiotem prowadzącym serwis kas oraz czy serwisanci C.S.A. do wykonywania czynności powinni posiadać upoważnienia wystawione przez P. S.A. jako podmiotu prowadzącego serwis główny lub Wnioskodawcę. jako podmiotu prowadzącego serwis kas i czy powinni działać na rzecz tych podmiotów, czy powinni być przez te podmioty zatrudnieni.

W uzupełnieniu z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że serwisanci z firmy C. S.A., którym Wnioskodawca zleca serwisowanie kas, posiadają ważne identyfikatory wydane przez producenta i serwis główny P. S.A. uprawniające do dokonywania serwisu urządzeń fiskalnych. Wnioskodawca potwierdził także, że serwisanci z firmy C. S.A., którym Wnioskodawca zleca serwisowanie, są wpisani na listę serwisantów prowadzoną przez P. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podmiot prowadzący serwis kas, przez którego rozumie się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), prowadzącego działalność serwisu kas i posiadającego autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny, może w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu prowadzącego serwis główny (mając pisemną zgodę podmiotu prowadzącego serwis główny) dokonać zlecania (autoryzacji) serwisowania tych urządzeń innym podmiotom trzecim, czy też takie zlecenie (autoryzację) na rzecz podmiotu trzeciego może dokonać wyłącznie podmiot prowadzący serwis główny... Czy serwisant kas powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez podmiot wykonujący serwis, czy też wystarczy, że serwisant posiada jedynie upoważnienie wydane przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas oraz ma działać na rzecz podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, bez wskazania na jakiej podstawie ma działać na ich rzecz...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 15 marca 2013 r.), wydanego na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach którego m.in. uregulowano warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas, serwisantem kas jest osoba fizyczna, działająca na rzecz podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, która wykonuje czynności obejmujące serwis kas i została do tego upoważniona przez podmiot prowadzący serwis główny (§ 2 pkt 20), przy czym podmiot prowadzący serwis główny to:

 1. producent krajowy danego typu kasy prowadzącego jej serwis,
 2. podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,
 3. podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy, o której mowa w § 29;

a podmiot prowadzący serwis kas to przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), prowadzący działalność serwisu kas i posiadającego autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny.

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia:

§ 23.

 1. Serwis kas jest wykonywany przy pomocy serwisantów kas.
 2. Podmiot prowadzący serwis główny cofa upoważnienie, jeżeli serwisant kas narusza warunki wykonywania serwisu kas lub wykonując taki serwis, umożliwia podatnikowi niezgodne z prawdą, nierzetelne ewidencjonowanie dokonanych transakcji przy zastosowaniu kasy.
 3. Podmiot prowadzący serwis główny może cofnąć upoważnienie serwisantowi kas z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2.
 4. Podmiot prowadzący serwis kas informuje podmiot prowadzący serwis główny o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2.
 5. Potwierdzeniem upoważnienia serwisanta kas jest ważny identyfikator wydany przez podmiot prowadzący serwis główny, zwany dalej "identyfikatorem", którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
 6. Identyfikator wydany serwisantowi kas jest ważny przez rok od daty jego wydania i upoważnia do wykonywania serwisu typu (typów) kas w nim wskazanych.
 7. Serwisant kas w trakcie wykonywania serwisu danej kasy legitymuje się identyfikatorem.
 8. Do serwisanta kas przepis § 32 stosuje się odpowiednio (tj. serwis kas stosowanych do prowadzenia przez podatnika ewidencji nic może być prowadzony lub wykonywany przez niego, ani przez osobę zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podobnym charakterze).

Podmiot prowadzący serwis główny prowadzi listę serwisantów kas, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów). Lista, jest na bieżąco aktualizowana i przesyłana wraz z informacją o zakresie zmian, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, do właściwego dla podmiotu prowadzącego serwis główny naczelnika urzędu skarbowego (§ 30).

Wskazać należy, że w treści ww. Rozporządzenia, jak również ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazano obowiązku, by serwisant kas był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez podmiot wykonujący serwis. Zgodnie ze wskazaną definicją, zawartą w Rozporządzeniu, serwisant musi być odpowiednio upoważniony przed podmiot prowadzący serwis główny oraz ma działać na rzecz podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, bez wskazania na jakiej podstawie ma działać na ich rzecz.

Dodatkowo w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z dnia 16 września 2013 r.) wskazano, że w książce kasy można wskazać więcej niż jedną z osób upoważnionych do wykonywania serwisu kasy i nie ma wymogu wskazywania, na jakiej podstawie działa na rzecz podmiotu wykonującego serwis.

Ponadto w przepisach ww. Rozporządzenia nie wskazano możliwości przeniesienia uprawnień do serwisowania kas na podmioty trzecie przez podmiot prowadzący serwis kas posiadający autoryzację. Zgodnie § 20 podmiot prowadzący serwis główny może na podstawie umowy pisemnej zlecić (autoryzacja) podmiotowi prowadzącemu serwis kas wykonywanie serwisu kas. Zlecenie nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla podmiotu prowadzącego serwis główny. Przepis ten nie wyłącza jednakże w sytuacji posiadania na to pisemnej zgody podmiotu prowadzącego serwis główny możliwości dalszego zlecenia uprawnień podmiotowi trzeciemu przez podmiot prowadzący serwis kas. Zatem taka sytuacja zdaniem Wnioskodawcy jest prawnie dopuszczalna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 111 ust. 6g pkt 1 ustawy, producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas rejestrujących dokonującego przeglądów technicznych kas. Natomiast w myśl ust. 6h tego artykułu, podmiot dokonujący sprzedaży kasy rejestrującej jej użytkownikowi jest obowiązany przekazać aktualny wykaz uprawnionych podmiotów, które prowadzą serwis, o którym mowa w ust. 6g pkt 1, wraz z adresami punktów, w których są wykonywane usługi serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) w zakresie danego typu kasy.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Rozporządzenie to obejmuje swoim zakresem m.in. kwestię warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas oraz warunków, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas.

W myśl § 2 pkt 14 rozporządzenia, podmiot prowadzący serwis główny to:

 1. producent krajowy danego typu kasy prowadzący jej serwis,
 2. podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,
 3. podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy, o której mowa w § 29.

Podmiot prowadzący serwis kas to przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), prowadzący działalność serwisu kas i posiadający autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny (§ 2 pkt 14). Serwisant kas to osoba fizyczna, działająca na rzecz podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, która wykonuje czynności obejmujące serwis kas i została do tego upoważniona przez podmiot prowadzący serwis główny, a serwis kas to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawę i konserwację oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy (§ 2 pkt 20 i 21).

Z powyższych zapisów wynika, że pod pojęciem serwisu kasy rejestrującej należy rozumieć ww. czynności, tj. inicjację pracy modułu fiskalnego kasy, wykonywanie przeglądów technicznych, naprawę i konserwację kasy.

Ustawodawca szczegółowo określając kryteria i warunki techniczne jakie musi spełniać używana przez podatnika kasa rejestrująca narzucił serwisowi jako przedstawicielowi producenta zadbanie o to, aby spełniała ona wskazane przez ustawodawcę wymagania i aby jej użytkownik mógł w pełni i prawidłowo realizować wynikające z rozporządzenia obowiązki dotyczące ewidencjonowania, tj. przede wszystkim dostosowanie kasy rejestrującej adekwatne do rodzaju prowadzonej przez użytkownika działalności poprzez dobór kasy o odpowiednich możliwościach oraz jej odpowiednie zaprogramowanie, które umożliwi drukowanie paragonów spełniających wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu, sporządzanie raportów fiskalnych, prawidłowe przyporządkowanie stawek podatku do sprzedawanych towarów i usług itp.

W § 18 ust. 1 rozporządzenia zapisano, że serwis kas organizuje i prowadzi podmiot prowadzący serwis główny. Podmiot prowadzący serwis główny może na podstawie umowy pisemnej zlecić (autoryzacja) podmiotowi prowadzącemu serwis kas wykonywanie serwisu kas. Zlecenie nie obejmuje czynności zastrzeżonych dla podmiotu prowadzącego serwis główny (§ 20).

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia serwis kas jest wykonywany przy pomocy serwisantów kas.

Potwierdzeniem upoważnienia serwisanta kas jest ważny identyfikator wydany przez podmiot prowadzący serwis główny, zwany dalej „identyfikatorem”, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. Identyfikator wydany serwisantowi kas jest ważny przez rok od daty jego wydania i upoważnia do wykonywania serwisu typu (typów) kas w nim wskazanych. Serwisant kas w trakcie wykonywania serwisu danej kasy legitymuje się identyfikatorem (§ 23 ust. 5-7 rozporządzenia).

W myśl natomiast § 30 ust. 1 rozporządzenia podmiot prowadzący serwis główny prowadzi listę serwisantów kas, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że serwis autoryzowany może prowadzić przedsiębiorca, któremu serwis główny w drodze podpisanej umowy zlecił wykonywanie serwisu kas. Serwis kas może być wykonywany tylko przez upoważnionych serwisantów, którzy mogą okazać się identyfikatorem wydanym przez serwis główny i którzy są wpisani na listę serwisantów prowadzoną przez serwis główny.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jako serwis autoryzowany zawarł z producentem kas (P. S.A. - serwis główny) umowę, na podstawie której serwis główny przyznał Wnioskodawcy prawo do sprzedaży kas i drukarek fiskalnych wyprodukowanych przez serwis główny oraz prawo do prowadzenia w jego imieniu serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego tych urządzeń. Następnie Wnioskodawca zawarł z inną spółką (C. S.A.) umowę ramową w zakresie świadczenia serwisu ww. urządzeń, na podstawie której Wnioskodawca zlecił jej realizację prac w zakresie serwisu kas fiskalnych, na co serwis główny wyraził zresztą zgodę.

Serwisanci z firmy C. S.A, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę zlecając im serwisowanie kas, posiadają ważne identyfikatory wydane przez producenta - serwis główny, uprawniające do dokonywania serwisu urządzeń fiskalnych oraz są wpisani na listę serwisantów prowadzoną przez ten serwis główny.

Z uwagi na powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przepisy wyżej powołanego rozporządzenia nie dają możliwości przeniesienia uprawnień (udzielenia autoryzacji) do serwisowania kas na podmioty trzecie przez podmiot prowadzący serwis kas posiadający autoryzację, gdyż tylko podmiot prowadzący serwis główny może na podstawie umowy pisemnej zlecić (dać autoryzację) podmiotowi prowadzącemu serwis kas na wykonywanie takiego serwisu. Zatem, w myśl jednoznacznie brzmiącego § 20 rozporządzenia, Wnioskodawca, jako że nie jest serwisem głównym, nie może dać zlecenia (autoryzacji) innemu podmiotowi (tu spółce C. S.A.) prowadzącemu serwis kas na wykonywanie serwisu kas. Jednocześnie z przepisów tych nie wynika, że podmiot prowadzący serwis kas posiadający autoryzację (tu Wnioskodawca) nie może podpisać odrębnej umowy zlecenia z podmiotem trzecim, na mocy której podmiot ten udostępni swoich serwisantów posiadających identyfikatory wydane przez serwis główny i wpisanych na listę serwisantów prowadzoną przez serwis główny, którzy to serwisanci na zlecenie Wnioskodawcy będą przeprowadzać serwisowanie kas i drukarek fiskalnych. Ponieważ przepisy rozporządzenia nie przewidują, a zatem też i nie wyłączają takiej możliwości, to taka sytuacja jest prawnie dopuszczalna.

Odnosząc się natomiast to kwestii tego, czy serwisant kas powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez podmiot wykonujący serwis (Wnioskodawcę) należy zauważyć, że przepisy powołanego rozporządzenia nie regulują kwestii warunków, na jakich taki serwisant powinien być zatrudniony. W rozporządzeniu (§ 23 ust. 8) jest jedynie zapisane, że serwisant kasy posiadanej przez podatnika, nie może być przez tego podatnika zatrudniony na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podobnym charakterze oraz, że serwis kas stosowanych do prowadzenia przez podatnika ewidencji nie może być prowadzony lub wykonywany przez niego ani przez osobę zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podobnym charakterze (§ 32 rozporządzenia).

Należy w tym miejscu wskazać, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień), ani nie mają wpływu na ich treść, w tym ustalenia dotyczące warunków zatrudniania. Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają m.in. zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów np. o pracę. Organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęte w nich ustalenia, w tym zasady zatrudnienia, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji postępowania podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 199a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności, a jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej. Natomiast organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej nie ma prawnej możliwości ingerencji w treść tych umów. Z art. 14h Ordynacji podatkowej wynika bowiem, że powołany przepis nie ma zastosowania w postępowaniu w przedmiocie wydawania interpretacji indywidualnej.

Skoro zatem w treści ww. rozporządzenia, jak również ustawy o podatku od towarów i usług, nie wskazano obowiązku, by serwisant kas był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez podmiot wykonujący serwis, to można podzielić pogląd Wnioskodawcy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, serwisant musi być odpowiednio upoważniony przed podmiot prowadzący serwis główny oraz ma działać na rzecz podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, ale bez wskazywania, na jakiej podstawie ma działać na ich rzecz.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa
ILPP2/443-881/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.