ILPP2/4512-1-533/15-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia adresu jaki winien widnieć na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym
ILPP2/4512-1-533/15-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja sprzedaży
 2. ewidencjonowanie
 3. kasa
 4. kasa rejestrująca
 5. paragon fiskalny
 6. rejestracja
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 12 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia adresu jaki winien widnieć na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia adresu jaki winien widnieć na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym. Wniosek uzupełniono 15 września 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest lekarzem psychiatrą. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Psychiatryczna (...). pod adresem: (...) Pod tym adresem znajduje się gabinet lekarski, w którym Zainteresowany przyjmuje pacjentów. Dodatkowo Wnioskodawca udziela porad lekarskich wyjazdowo w domu pacjenta.

Na paragonie z kasy fiskalnej znajduje się adres prowadzonej działalności gospodarczej, czyli miejsca, gdzie znajduje się gabinet lekarski.

Jak wskazał Zainteresowany w uzupełnieniu do wniosku, w odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „czy to, że Wnioskodawca świadczy swoje usługi również w domu pacjenta oznacza, że Zainteresowany świadczy swoje usługi również w miejscu niestałym... Jeśli tak, to w zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym jaki adres/jakie adresy zostały podane i który z adresów jest adresem siedziby...” – praktykę psychiatryczną prowadzi głównie w siedzibie firmy w (...) i ten adres jest podany w Urzędzie Skarbowym jako adres głównego miejsca wykonywania działalności. Ponadto, Wnioskodawca udziela porad psychiatrycznych w domach pacjentów, czyli w miejscach niestałych. Natomiast w miejscu zamieszkania, czyli w (...) nie prowadzi działalności gospodarczej i ten adres nie jest zgłoszony w Urzędzie Skarbowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na paragonie z kasy fiskalnej w tej sytuacji może znajdować się adres, pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, czyli (...), a nie adres zamieszkania Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z 12 września 2015 r.), zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, na paragonie z kasy fiskalnej w opisanej sytuacji może znajdować się adres siedziby firmy, czyli ...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących § 8.1 p.1 paragon fiskalny zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Artykuł ten, zdaniem Wnioskodawcy, daje możliwość wyboru w przypadku prowadzenia działalności w miejscach niestałych podania na paragonie fiskalnym adresu siedziby lub miejsca zamieszkania.

W przypadku Zainteresowanego, w związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawca przyjmuje pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, Zainteresowany nie chciałby ujawniać na paragonie swojego adresu zamieszkania z uwagi na jego bezpieczeństwo, a zwłaszcza bezpieczeństwo jego rodziny.

W związku z tym Wnioskodawcy zależałoby na tym, aby na paragonie z kasy fiskalnej znajdował się adres siedziby, czyli adres, pod którym zgłoszona jest działalność gospodarcza i znajduje się gabinet lekarski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jednocześnie stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy – podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Z kolei, jak wynika z zapisu art. 111 ust. 6a ustawy – kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia – podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – podatnicy, prowadząc ewidencję m.in. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Stosownie do § 2 pkt 12 cyt. rozporządzenia – przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia – paragon fiskalny zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Jednocześnie paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwiać nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, o której mowa w ust. 1 pkt 6, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas).

Zauważyć należy, że zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Z zapisu § 13 ust. 5 cyt. rozporządzenia wynika, że w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:

 • wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
 • jeden adres tj. siedziby lub jego miejsca zamieszkania.

Należy także wskazać, że zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym. Dokument ten spełnia określone funkcje m.in.: kontrolną i informacyjną. Funkcje te są szczególnie istotne zarówno z punktu widzenia nabywcy – konsumenta, jak i organów podatkowych. Realizacja ww. funkcji jest możliwa jednak wtedy, gdy dokument ten zawiera wprowadzone w sposób prawidłowy dane wymienione w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kas.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem psychiatrą i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Psychiatryczna (...) pod adresem: (...) Pod tym adresem znajduje się gabinet lekarski, w którym Zainteresowany przyjmuje pacjentów. Dodatkowo Wnioskodawca udziela porad lekarskich wyjazdowo w domu pacjenta. Na paragonie z kasy fiskalnej znajduje się adres prowadzonej działalności gospodarczej, czyli miejsca, gdzie znajduje się gabinet lekarski. Jak wskazał Zainteresowany, praktykę psychiatryczną prowadzi głównie w siedzibie firmy w (...) i ten adres jest podany w Urzędzie Skarbowym jako adres głównego miejsca wykonywania działalności. Ponadto, Wnioskodawca udziela porad psychiatrycznych w domach pacjentów, czyli w miejscach niestałych. Natomiast w miejscu zamieszkania nie prowadzi działalności gospodarczej i ten adres nie jest zgłoszony w Urzędzie Skarbowym.

Na tle powyższego opisu sprawy Zainteresowany powziął wątpliwości, czy na paragonie z kasy fiskalnej może znajdować się adres, pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza, a nie adres zamieszkania.

Wobec powyższego, jeśli w zawiadomieniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożonym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, Wnioskodawca wskazał określone miejsca używania kasy oraz wskazał na charakter tej kasy, to w przypadku prowadzenia praktyki Zainteresowany może zastosować kasę rejestrującą, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, z której wydruk w postaci paragonu fiskalnego będzie zawierał tylko adres siedziby praktyki (tj. adres głównego miejsca wykonywania działalności) lub miejsce zamieszkania podatnika.

Skoro zatem Wnioskodawca wskazał w zawiadomieniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określone miejsce wykonywania działalności, to na paragonie z kasy fiskalnej winien znajdować się adres, pod którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza Zainteresowanego, czyli adres: (...), a nie adres zamieszkania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.