ILPP2/443-1343/14-7/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej sprzedaży biletów parkingowych.
ILPP2/443-1343/14-7/JKinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. ewidencjonowanie
 3. kasa
 4. kasa rejestrująca
 5. obrót
 6. parking
 7. parking płatny
 8. sprzedaż
 9. urządzenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku sygnowanym datą 20 listopada 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem sygnowanym datą 20 listopada 2014 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r. ), pismem z 5 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r. oraz pismem z 24 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej sprzedaży biletów parkingowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej sprzedaży biletów parkingowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej sprzedaży biletów parkingowych. Wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka świadczy usługi parkingowe. Pobierane opłaty ewidencjonowane są za pomocą kasy fiskalnej. W celu usprawnienia korzystania z parkingu zainstalowano na parkingu Automat płatniczy – parkomat. Automat płatniczy jest urządzeniem zapewniającym całkowicie zautomatyzowaną obsługę płatności na placach parkingowych. Parkomaty nie spełniają wymagań stawianym kasom fiskalnym. Działają one w systemie informatycznym wydają bilety parkingowe po uprzednim przyjęciu należności w bilonie. Z parkomatu po jego opróżnieniu otrzymuje się wydruk kwoty wybranej gotówki. Z systemu informatycznego w którym funkcjonują parkomaty uzyskuje się ilość i wartość wydanych biletów przez parkomat w dniu lub w okresie rozliczeniowym liczonym w dniach. Dzięki temu możliwe jest pewne określenie wartości sprzedaży biletów w okresie rozliczeniowym. Warunki korzystania z parkingu są podane do wiadomości korzystającym w formie regulaminu, który jest wywieszony na parkingu.

W uzupełnieniach do wniosku Spółka wskazała, że:

 • pierwsza transakcja zarejestrowana na Automacie płatniczym miała miejsce 5 sierpnia 2014 r.;
 • fiskalizacja kasy fiskalnej nastąpiła 4 sierpnia 2014 r.;
 • pierwsza ewidencja na kasie fiskalnej nastąpiła 5 sierpnia 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie usług parkingowych, których wartość określana jest przez parkomat wydający bilet na podstawie dokonywanych wpłat należności w bilonie do parkometru, nie mającego jednak certyfikatu należnego kasie fiskalnej jest świadczeniem usług przy użyciu urządzeń i tym samym zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), załącznik pkt 40 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), załącznik pkt 41 jest zwolnione z obowiązku ewidencji przy zastawaniu kas rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy parkomaty są automatycznymi urządzeniami sprzedającymi bilety parkingowe po uprzedniej wpłacie należności w bilonie i dlatego świadczenie usług parkingowych przy użyciu tych urządzeń spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), załącznik pkt 40 oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), załącznik pkt 41. W związku z powyższym sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej sprzedaży biletów parkingowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestracyjnej sprzedaży biletów parkingowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Stosownie do ust. 1 tego przepisu – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w stanie prawnym, do 31 grudnia 2014 r. regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanych rozporządzeniach przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania – § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł – § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Powyższe uregulowania znalazły się w § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r.

Wskazane przepisy wskazują na zwolnienie podmiotowe – uwarunkowane wysokością osiągniętego obrotu.

Natomiast, stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do tego rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności. I tak, w poz. 40 załącznika wskazano: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach, lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W przedmiotowej sprawie należy wskazać również na zapis § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., zgodnie z którym – w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 33, 34, 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się.

Z kolei, § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do ww. rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 41: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach,
  lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., stanowi, że w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 – zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – nie stosuje się, w określonych w nim przypadkach.

Przepis ten w rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2012 r. brzmiał: zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w określonych w nim przypadkach.

Ograniczenia wymienione w ww. przepisach nie mają jednak zastosowania w omawianej sprawie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi parkingowe. Pobierane opłaty ewidencjonowane są za pomocą kasy fiskalnej. Fiskalizacja kasy fiskalnej nastąpiła 4 sierpnia 2014 r. – pierwsza ewidencja na kasie fiskalnej nastąpiła 5 sierpnia 2014 r. W celu usprawnienia korzystania z parkingu zainstalowano na parkingu Automat płatniczy – parkomat. Automat płatniczy jest urządzeniem zapewniającym całkowicie zautomatyzowaną obsługę płatności na placach parkingowych. Pierwsza transakcja zarejestrowana na Automacie płatniczym miała miejsce 5 sierpnia 2014 r. Parkomaty nie spełniają wymaganiom stawianym kasom fiskalnym. Działają one w systemie informatycznym wydają bilety parkingowe po uprzednim przyjęciu należności w bilonie. Z parkomatu po jego opróżnieniu otrzymuje się wydruk kwoty wybranej gotówki. Z systemu informatycznego w którym funkcjonują parkomaty uzyskuje się ilość i wartość wydanych biletów przez parkomat w dniu lub w okresie rozliczeniowym liczonym w dniach. Dzięki temu możliwe jest pewne określenie wartości sprzedaży biletów w okresie rozliczeniowym. Warunki korzystania z parkingu są podane do wiadomości korzystającym w formie regulaminu, który jest wywieszony na parkingu.

Z wniosku wynika zatem, że pobierane opłaty ewidencjonowane są za pomocą kasy fiskalnej od 5 sierpnia 2014 r. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., w myśl którego zwolnienie na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 40 załącznika nie miało zastosowania do tych czynności, jeżeli przed 1 stycznia 2013 r. rozpoczęto ich ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Tym samym, Spółka nie miała obowiązku ewidencjonować obrotu uzyskanego z opłat parkingowych za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 40 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Natomiast w związku z faktem, że Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 41 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. przed 1 stycznia 2015 r. to mając na uwadze § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia nie może on dalej na podstawie wskazanego przepisu korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

Stanowisko Spółki w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Należy zatem wskazać, że zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – w przypadku podatników, którzy:

 1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
 2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że świadczenie usług parkingowych stanowi usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach.

Tym samym, w związku z faktem, że nie znajdzie zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, o którym mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (ponieważ pobierane opłaty nie były ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przed 1 stycznia 2013 r.) Spółka nie miała obowiązku ewidencjonować obrotu uzyskanego z opłat parkingowych za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2014 r.

Natomiast od dnia 1 marca 2015 r. na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – Wnioskodawca jest zobowiązany do ewidencjonowania ww. czynności na kasie rejestrującej. Rozpoczął on bowiem ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed 1 stycznia 2015 r. Zatem zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – zwolnienia z ewidencjonowania w ww. przypadku nie stosuje się.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.