ILPP2/443-1014/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej.
ILPP2/443-1014/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. ewidencja
 3. ewidencjonowanie
 4. internet
 5. kasa
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. zwolnienie
 8. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 września 2014 r. (data wpływu 16 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony 18 grudnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na m.in:

 1. handlu materiałami dydaktycznymi dla instruktorów, kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych;
 2. świadczeniu usług szkoleniowych;

pod nazwą: „A” Prezydent Miasta B. wydał Zainteresowanemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przeważającą działalnością firmy jest wydawanie książek (PKD 58.11.Z).

Działalność gospodarczą polegającą na kolportażu materiałów dydaktycznych Wnioskodawca prowadzi na obszarze całej Polski, siedziba znajduje się w B. Ponadto jednostka, którą prowadzi posiada wpis do rejestru przedsiębiorców upoważniający ją do prowadzenia poradni psychologicznej.

W swojej działalności Zainteresowany będzie wykonywać też usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Będą to usługi szkoleniowe świadczone przez internet, które w obliczu obecnie obowiązującego prawa są szkoleniami fakultatywnymi. Natomiast od 1 stycznia 2015 w myśl nowej ustawy o kierujących pojazdami staną się alternatywą do szkoleń teoretycznych w ośrodkach szkolenia kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 970).

Opłaty za usługę będzie otrzymywać na konto za pośrednictwem firmy zajmującej się opłatami internetowymi.

Klient będzie otrzymywać fakturę, z której jednoznacznie będzie wynikało jaka usługa została zakupiona. Na rachunek bankowy będą wpływały kwoty zbiorcze od firmy zajmującej się opłatami internetowymi. Do tych kwot będą załączone zestawienia identyfikujące konkretnego klienta, tytuł transakcji „Elearningowy (...)” oraz datę wpłaty. W nazwie wpłacającego na rachunek bankowy będzie widniała nazwa firmy pośredniczącej w opłatach, a w tytule przelewu będzie następujący opis: wypłaty „C” oraz ID (identyfikator) transakcji.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) podatnicy prowadzący ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny. Niestety w tej sytuacji Wnioskodawca nie będzie miał fizycznej możliwości prawidłowego wydania paragonu.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Od 2015 roku każdy przyszły kierowca będzie mógł zdawać egzamin na prawa jazdy z części teoretycznej bez konieczności udziału w kursach odbywających się w ośrodkach nauki jazdy. „A” dostosowując się do nowych przepisów zaproponowała w swojej ofercie dostęp na swoim portalu do testów on-line. Jest to pewna forma szkolenia, która pozwala samemu przygotować się do egzaminu. W/w usługa jest opodatkowana stawką podstawową czyli 23%. Wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Wnioskodawca uznaje, że jest to oprogramowanie on-line 58.29.40.0.

Zapłata za usługi nastąpi w całości na rachunek bankowy i za jego pośrednictwem. Klient ma możliwość płatności tylko i wyłącznie na rachunek bankowy firmy zajmującej się opłatami internetowymi („C”), która w dalszej kolejności przelewa w/w zapłaty na rachunek bankowy naszej firmy. Przelane kwoty to kwoty zbiorcze opisane odpowiednim ID transakcji, do którego będzie wysłane zestawienie składające się z: daty transakcji, ID klienta, danych klienta, kwoty, opisu dokonanego zakupu i prowizji, którą „C” potrąca sobie przy pobieraniu opłat od klienta. Otrzymane ID transakcji pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby klienta oraz transakcji (czynności), której płatność dotyczy. Nie ma możliwości przypisania wpłaty bądź innemu klientowi, bądź innej czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ww. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382)...

Zdaniem Wnioskodawcy w poz. 37 wcześniej wymienionego załącznika jako czynność zwolniona została wymieniona – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli zapłatę za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W analizowanej sytuacji zapłata za świadczenie usługi będzie następować za pośrednictwem rachunku bankowego, a z przelewów będzie wynikać jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy (załączone zestawienia do przelewu zbiorowego). Na tej podstawie należałoby przypuszczać, że będzie spełniony warunek zwolnienia świadczonych usług z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług – o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak zauważyć, iż na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W myśl § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia – przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

I tak w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w poz. 29 wskazano jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania usługi o symbolu ex 85, tj. usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Przy czym symbol ex dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na m.in: handlu materiałami dydaktycznymi dla instruktorów, kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych oraz świadczeniu usług szkoleniowych.

W swojej działalności Zainteresowany będzie wykonywać też usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Będą to usługi szkoleniowe świadczone przez internet, które w obliczu obecnie obowiązującego prawa są szkoleniami fakultatywnymi. Natomiast od 1 stycznia 2015 w myśl nowej ustawy o kierujących pojazdami staną się alternatywą do szkoleń teoretycznych w ośrodkach szkolenia kierowców.

Od 2015 roku każdy przyszły kierowca będzie mógł zdawać egzamin na prawa jazdy z części teoretycznej bez konieczności udziału w kursach odbywających się w ośrodkach nauki jazdy. Firma dostosowując się do nowych przepisów zaproponowała w swojej ofercie dostęp na swoim portalu do testów on-line. Jest to pewna forma szkolenia, która pozwala samemu przygotować się do egzaminu. W/w usługa jest opodatkowana stawką podstawową czyli 23%. Wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Wnioskodawca uznaje, że jest to oprogramowanie on-line 58.29.40.0.

Zapłata za usługi nastąpi w całości na rachunek bankowy i za jego pośrednictwem. Klient ma możliwość płatności tylko i wyłącznie na rachunek bankowy firmy zajmującej się opłatami internetowymi („C”), która w dalszej kolejności przelewa ww. zapłaty na rachunek bankowy naszej firmy. Przelane kwoty to kwoty zbiorcze opisane odpowiednim ID transakcji, do którego będzie wysłane zestawienie składające się z: daty transakcji, ID klienta, danych klienta, kwoty „opisu dokonanego zakupu i prowizji, którą „C” potrąca sobie przy pobieraniu opłat od klienta. Otrzymane ID transakcji pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby klienta oraz transakcji (czynności), której płatność dotyczy. Nie ma możliwości przypisania wpłaty bądź innemu klientowi, bądź innej czynności.

Ustawodawca w poz. 29 załącznika do rozporządzenia przewidział zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dla konkretnych czynności, jakimi są usługi edukacyjne sklasyfikowane w PKWiU ex 85. Wskazać należy, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę przez internet, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 58.29.40.0 „oprogramowanie on-line”, nie zawiera się wśród usług do których ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. poz. 29 załącznika do rozporządzenia.

Wskazać należy, że pod poz. 37 załącznika do rozporządzenia, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Przy czym niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

W odniesieniu do płatności przez systemy płatnicze on-line (tutaj: „C”) Organ zauważa, że taka forma płatności spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż jest odnotowana przez wpływ należności na konto Wnioskodawcy.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca usługi świadczone przez internet, sklasyfikowane przez niego pod symbolem PKWiU 58.29.40.0 „oprogramowanie on-line”, – będzie miał prawo do zwolnienia z ewidencjonowania dostawy tych towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdy zapłata za te towary następuje na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres) na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia.

Końcowo zauważa się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto wskazać należy, że od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) zgodnie z którym, na podstawie § 2 ust. 1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Natomiast pod poz. 38 załącznika do rozporządzenia, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.