IBPP3/4512-958/15/KS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej
IBPP3/4512-958/15/KSinterpretacja indywidualna
 1. edukacja
 2. ewidencja
 3. kasa
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.), uzupełniony pismem z 29 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych, usług wykonywania tłumaczeń ustnych za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe,
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży podręczników za pomocą kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych, usług wykonywania tłumaczeń ustnych za pomocą kasy rejestrującej oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży podręczników za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z 29 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 18 lutego 2016 r. znak: IBPP3/4512-958/15/KS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalności gospodarczą – szkołę językową. 7 listopada bieżącego roku obroty ze szkoły przekroczyły sumę 20.000 zł, co podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadczył, że prawie wszystkie wpłaty w tym roku zostały dokonane przelewem bankowym na konto, za wyjątkiem wpłat dokonanych przez jednego ucznia, który płacił na miejscu w szkole oraz trzech wpłat na podręczniki.

Pani inspektor urzędu skarbowego poinformowała Wnioskodawcę, że jeśli po przekroczeniu sumy 20.000 zł dalsze płatności będą dokonywane wyłącznie przelewem na konto, to Wnioskodawca kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących § 5 ust. 1. Wnioskodawca wskazał, że taką samą opinię uzyskał podczas rozmowy ze specjalistą z Krajowej Informacji Podatkowej.

W piśmie z 29 lutego 2016 r., będącym uzupełnieniem do ww. wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca dokonuje świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Na pytanie organu: „Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi szkołę językową. W związku z powyższym proszę o podanie symboli PKWiU, właściwych dla opisanej we wniosku usługi oraz dostawy towarów (podręczników), określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676).” Wnioskodawca wskazał: „Symbole PKWiU to:

85.59.11.0 Usługi nauczania języków obcych

74.30.11.0 Usługi wykonywania tłumaczeń pisemnych

74.30.12.0 Usługi wykonywania tłumaczeń ustnych

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że dla części kursantów, będących osobami fizycznymi, zamawia z Wydawnictwa ... podręczniki niezbędne do prowadzenia kursów metodą ... W 2015 roku zostało zamówionych 18 podręczników. Według wiedzy Wnioskodawcy tego typu działalność nie kwalifikuje się do żadnego symbolu PKWiU - nie jest to ani działalność wydawnicza, ani też sprzedaż detaliczna książek, jako wyrobów związanych z kulturą i rekreacją. Poniżej wypis ze Schematu Klasyfikacji:

47.00.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją

47.00.61 Sprzedaż detaliczna książek

47.00.61.0 Sprzedaż detaliczna książek

Tłumaczenia pisemne wykonywane są bardzo sporadycznie, ustne prawie wcale.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że od 7 listopada 2015 r. wszystkie wpłaty, zarówno na kursy, jak i na podręczniki, dokonywane są przelewem bankowym na konto firmy.

Na pytanie organu: „Czy z posiadanych przez Wnioskodawcę ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła...” Wnioskodawca stwierdził: „Dowody paru wcześniejszych wpłat z 2015 r., przed datą 7 listopada 2015 r., opisują czynność, której dotyczyły tzn. kursu lub zakupu podręcznika.

Przedmiotem sprzedaży nie są towary lub usługi wymienione w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (Dz.U. z 2014 r. Nr. 1544)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie pismem z 29 lutego 2016 r.):

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji, gdy po przekroczeniu obrotu 20 000 zł płatności będą przyjmowane wyłącznie na konto...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane ostatecznie pismem z 29 lutego 2016 r.):

Ze względu na wielkość szkoły – jedna sala wykładowa oraz brak sekretarki – prowadzenie dodatkowo kasy fiskalnej nastręczałoby problemy logistyczne. Wszystkie wcześniejsze wpłaty były zawsze dokumentowane, a płatności od osób fizycznych nieprowadzących działalności stanowiły dotychczas w skali roku mniej niż 50% obrotów szkoły, której główne dochody pochodzą od firm. Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Skarbowym w ..., wobec zaistniałego stanu faktycznego, firma Wnioskodawcy kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej, gdyż podręczniki, w sprzedaży których Wnioskodawca pośredniczy są niezbędnymi środkami do wykonania usługi językowej. Wpłaty na podręczniki także są dokonywane przelewem bankowym na konto firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych, usług wykonywania tłumaczeń ustnych za pomocą kasy rejestrującej,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży podręczników za pomocą kasy rejestrującej.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Pod poz. 31 ww. załącznika wymieniono PKWiU ex 85 – „Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)”.

Oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikające z załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z kolei zgodnie z objaśnieniem 1) do tego załącznika, zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676).

Natomiast pod poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • świadczący usługę (podatnik) otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ponadto, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80% – § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy 80% albo niższy niż 80%. (§ 3 ust. 3)

Na podstawie § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80% (...).

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczą prowadzi szkołę językową (usługi nauczania języków obcych PKWiU 85.59.11.0, usługi wykonywania tłumaczeń pisemnych PKWiU 74.30.11.0 oraz usługi wykonywania tłumaczeń ustnych PKWiU 74.30.12.0). Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że dla części kursantów, będących osobami fizycznymi, zamawia podręczniki niezbędne do prowadzenia kursów metodą ..., których nie może zakwalifikować do żadnego symbolu PKWiU.

Wnioskodawca dokonuje świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, a obroty ze szkoły 7 listopada bieżącego roku przekroczyły sumę 20.000 zł. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że od 7 listopada 2015 r. wszystkie wpłaty, zarówno na kursy, jak i na podręczniki, dokonywane są przelewem bankowym na konto firmy. Wnioskodawca wskazał również, że przedmiotem sprzedaży nie są towary lub usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. Nr. 1544).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji, gdy po przekroczeniu obrotu 20 000 zł płatności będą przyjmowane wyłącznie na konto.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę tj. usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych oraz usług wykonywania tłumaczeń ustnych dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio na swój wyodrębniony rachunek bankowy;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer transakcji,

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

Ponadto z uwagi na fakt, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na nauce języków obcych sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 85.59.11.0. „usługi nauczania języków obcych”, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 „usługi w zakresie edukacji”, to ich sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (zwolnienie przedmiotowe) do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z ww. § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w związku z poz. 31 załącznika do rozporządzenia.

Oznacza to, że usługi nauczania języków obcych sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 85 mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej bez względu na sposób zapłaty.

Wskazać natomiast należy, że czynności polegające na sprzedaży przez Wnioskodawcę podręczników niezbędnych do prowadzenia kursów metodą ... nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 31 i poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia, gdyż czynność ta w istocie stanowi sprzedaż towarów.

W konsekwencji stwierdzić należy, że firma Wnioskodawcy kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usług nauczania języków obcych, usług wykonywania tłumaczeń pisemnych, usług wykonywania tłumaczeń ustnych za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 31 oraz 38 i w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Natomiast w zakresie objęcia zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży podręczników za pomocą kasy rejestrującej stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Przy czym, Organ pragnie zaznaczyć, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w przypadku gdy zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu ubiegłego roku obrót z tytułu świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania był wyższy niż 80% wartości całkowitego obrotu zrealizowanego na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z takiego zwolnienia tego można skorzystać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., chyba że wcześniej zajdą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, tj. udział procentowy obrotu zwolnionego z obowiązku ewidencjonowania (usług w zakresie nauki języków obcych) w okresie danego półrocza roku podatkowego będzie równy 80% albo niższy niż 80% całkowitego obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wówczas zwolnienie to straci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca tego półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, stosownie do zapisu § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.