IBPP3/4512-673/15/SR | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku zakupu kasy fiskalnej w związku z wykonaniem usługi „budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami” na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
IBPP3/4512-673/15/SRinterpretacja indywidualna
  1. kasa
  2. obowiązek
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zakupu kasy fiskalnej w związku z wykonaniem usługi „budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami” na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zakupu kasy fiskalnej w związku z wykonaniem usługi „budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami” na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 18 listopada 2015 r. znak: IBPP3/4512-673/15/SR.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 30 listopada 2015 r.):

Wnioskodawca jest osobą fizyczną (podatnikiem VAT). Wnioskodawca prowadzi działalność usługową wg PKD: 42.91.Z. Wnioskodawca rozlicza się na podstawie PKPiR. Odbiorcą usług Wnioskodawcy w 99% jest jedno przedsiębiorstwo. Sprzedaż usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej praktycznie nie istnieje.

Jednakże, dnia 6 maja 2015 roku Wnioskodawca wykonał usługę „budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami”. Usługa ta została wykonana dla osób fizycznych w dniu 29 kwietnia 2015 roku – na wniosek MPWiK. Faktura została wystawiona na osoby fizyczne na kwotę 90.951,71 zł netto, jednakże za usługę zapłaciło przelewem MPWiK.

W piśmie z 30 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT.

Za usługę budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami zapłaciło przelewem na konto bankowe MPWiK w kwocie 101.825,18 zł, a resztę tj. 10.045,42 zł gotówką zapłacił Pan S. (osoba, na którą jest wystawiona FV). Na potwierdzeniu dokonania przelewu jest podany numer Aneksu jaki MPWiK zawarło z Państwem S. oraz numer działki, na której były wykonane usługi.

Umowa na wykonanie usługi budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami została zawarta ustnie z Państwem S. po otrzymaniu przez nich decyzji o sfinansowaniu przez MPWiK ww. usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca powinien zakupić kasę fiskalną, pomimo tego, iż usługa tak naprawdę została wykonana dla MPWiK i to oni za tę usługę uregulowali należności...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według Wnioskodawcy w powyżej opisanym przypadku nie ma obowiązku zakupu kasy fiskalnej, gdyż faktycznym odbiorcą wykonanej przez Wnioskodawcę usługi było MPWiK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów i świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Ponadto, stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani – dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy, przy czym podkreślić należy, że ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej podlega wyłącznie obrót należny od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli zwolnienie dla konkretnych czynności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych grup podatników ze względu na wysokość osiąganego obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że sprzedaż usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności fizycznej praktycznie nie istnieje. Jednakże dnia 6 maja 2015 r. Wnioskodawca wykonał usługę „budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami” na rzecz osób fizycznych na wniosek MPWiK. Za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę zapłaciło przelewem MPWiK w kwocie 101.825,18 zł, a resztę tj. 10.045,42 zł gotówką zapłacił Pan S. (osoba, na którą jest wystawiona FV). Umowa na wykonanie usługi budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami została zawarta z Państwem S. po otrzymaniu przez nich decyzji o sfinansowaniu przez MPWiK ww. usługi.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów, należy wskazać, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz określonej grupy nabywców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas dostawa towarów i świadczenie usług w części, w jakiej te czynności zostały opłacone przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wobec powyższego, przy zastosowaniu kasy rejestrującej należy ewidencjonować tylko tą część należności za świadczone usługi, którą wpłaca gotówką osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej wpłaty w części dokonanej przez MPWiK, gdyż wpłata ta została dokonana przez podmiot inny niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Należy jednakże zaznaczyć, że do obrotu zwalniającego z obowiązku ewidencjonowania na kasie wlicza się całą wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. również gdy zapłata za usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej została dokonana przez inny podmiot niż osoba fizyczna. W przedmiotowej sprawie limit obrotu w wysokości 20 000 zł został przekroczony, a zatem Wnioskodawca utracił możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając jednak na uwadze fakt, że przekroczenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nastąpiło w wyniku wykonania przedmiotowej usługi i – jak wynika z wniosku – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz osób o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, to w chwili obecnej Wnioskodawca nie ma obowiązku zakupu kasy rejestrującej.

Należy zauważyć, że zgodnie z powołanym powyżej § 5 ust 1 rozporządzenia obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej następuje dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł.

Mając na względzie powyższe należy zatem stwierdzić, że z chwilą ewentualnego dokonania kolejnej transakcji sprzedaży na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zaewidencjonować tą sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego w opisanym przypadku nie ma obowiązku zakupu kasy fiskalnej, jest prawidłowe, ale na podstawie innych argumentów, niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Podkreślenia jednak wymaga, że w przypadku dokonania jakiejkolwiek sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawca przekroczył obrót w kwocie 20 000 zł, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej i rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-673/15/SR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.