IBPP3/4512-610/15/SR | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej
IBPP3/4512-610/15/SRinterpretacja indywidualna
 1. kasa
 2. miejsce świadczenia
 3. obowiązek
 4. sprzedaż
 5. usługi elektroniczne
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-610/15/SR.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 18 września 2015 r.):

Wnioskodawca posiada jednoosobową firmę, która zajmuje się m.in. pisaniem programów komputerowych na zlecenie różnych firm. Firmom tym Wnioskodawca wystawia faktury z adnotacją – sprzedawca zwolniony z VAT w oparciu o art. 113 ust. 1 lub ustawy o VAT.

Dodatkowo Zainteresowany nawiązał współpracę na sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem portalu australijskiego ogólnodostępnego portalu internetowego firmy Y.

Możliwość skorzystania z pośrednictwa tego portalu wymaga zarejestrowania się na nim przez internet i zaakceptowania jego regulaminu, z którego wynika, że dowolny użytkownik na całym świecie może kupić umieszczone tam aplikacje (po uprzednim zarejestrowaniu konta w sklepie Y za odpowiednią kwotę ustaloną przez ten portal). Według regulaminu zarejestrowany programista ustanawia portal jako swojego agenta ds. marketingu, promocji i umożliwia ściągnięcie aplikacji przez klientów sklepu internetowego. Portal nie kupuje aplikacji od programistów, jest ich tylko przedstawicielem upoważnionym do sprzedaży w imieniu autorów. Autor bierze odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju ewentualne roszczenia dotyczące aplikacji (ich treści, zgodności z prawem itp.). Portal każdego potencjalnego klienta powiadamia o warunkach zakupu i korzystania ze ściągniętego programu, lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie regulaminu przez klienta. Klient zakupuje jedynie możliwość ściągnięcia danego oprogramowania i korzystania z niego, a prawa autorskie w dalszym ciągu są własnością autora. Dodatkowo klient ma przesłaną w wersji PDF licencje na to oprogramowanie. Portal wystawia też fakturę sprzedaży z adnotacją – VAT naliczany, pobierany, zafakturowany przez sklep co może świadczyć, że pośrednik stosuje procedurę rozliczenia MOSS z urzędami.

Transakcja płatności przez kupującego odbywa się poprzez wpłatę na konto firmy Y. Programy są sprzedawane po cenach ustalonych przez sklep internetowy. Portal potrąca dla siebie prowizję za wykonaną usługę, pozostała cześć wynagrodzenia należy się programiście. Kwota prowizji jest uzależniona od wielkości sprzedaży tego produktu. Im większa sprzedaż tym prowizja jest mniejsza. Cena oprogramowania jest uzależniona od tego czy to oprogramowanie jest wyłącznie dla jednego podmiotu czy też klient kupuje go w celu dalszej odsprzedaży. Portal na koniec miesiąca wystawia fakturę programiście, która obejmuje okres np. od 1-31 lipca 2015 r., nazwę transakcji (opłaty autorskie), oraz podana jest wartość wynagrodzenia pomniejszona o kwotę prowizji. Faktura z kwotą prowizji jest przez Wnioskodawcę opodatkowana jako import usługi, od której Wnioskodawca płaci podatek VAT należny.

Drugi dokument, który Wnioskodawca może wygenerować z tego portalu to zbiorcze zestawienie wynagrodzenia za cały miesiąc i tam podana jest kwota netto wynagrodzenia. Wszystkie rozliczenia dokonywane są w USD. Z regulaminu portalu wynika też, że ostatniego dnia każdego miesiąca zarejestrowany użytkownik może sprawdzić raport sprzedaży (ilość sprzedanych aplikacji oraz kwotę należną programiście). Kwota ta po upływie 15 dni od zakończenia miesiąca zostaje przelana na konto bankowe autora. Ta zwłoka (15 dni) jest spowodowana możliwością rezygnacji z zakupów przez klientów, ewentualną trudnością ściągnięcia opłaty za portal lub możliwymi roszczeniami osób trzecich odnośnie praw autorskich.

W piśmie z 18 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że:

Świadczone usługi przelewane są na system płatności, dopiero potem Wnioskodawca może je przelewać na swoje konto bankowe, przelać innej osobie, wypłacić w bankomacie lub zrobić zakupy w internecie. Przelew na konto Wnioskodawcy jest jedną z opcji. Oczywiście pieniądze jakie dostaje Wnioskodawca są pomniejszone o prowizję pośrednika (Y). Zapłata następuje za pośrednictwem – system płatności paypala-skrill.

Dowód dokumentujący zapłatę to zestawienie zbiorcze, które jest przesyłane na adres e-mailowy na koniec miesiąca, podana jest tam kwota łączna z dokonanych transakcji, okres np. 1 sierpnia – 31 sierpnia 2015 r. i zamieszczona jest adnotacja: „dokument ma pokazać transakcje wpływające na równowagę depozytów. Obroty sprzedaży opłat autorskich są pokazane po pomniejszeniu o wszelkie zwroty wykonane i odwrócenia dokonane w tym okresie. Natomiast na przelewie do systemu płatności podana jest tylko kwota, login Wnioskodawcy w serwisie, data, od kogo wykonany przelew oraz numer transakcji. Nie ma podanej informacji za co wykonany jest przelew.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca musi przy tego typu transakcjach sprzedaży zainstalować kasę fiskalną...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według Wnioskodawcy nie, gdyż pośrednik zajmuje się obsługą VAT. Autor nie ma wpływu na to kiedy i komu sprzedawane są jego programy oraz fakt, że transakcje kupna sprzedaży odbywają się przy udziale internetu i na konto pośrednika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Należy również zauważyć, że opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z powołanej normy prawnej wynika wprost, że zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to, czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy jedynie tych czynności, które stanowią sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, przy czym sprzedaż musi być dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W opisanej sytuacji Wnioskodawca dokonuje m.in. sprzedaży oprogramowania na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem portalu internetowego firmy Y. Aplikacje może kupić dowolny użytkownik na całym świecie.

Stosownie do zapisów § 5 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363):

 1. Podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.
 2. W przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
 3. Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

W pierwszej kolejności należy więc ustalić czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem portalu internetowego, stanowi świadczenie usług elektronicznych.

Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23 marca 2011, str. 1).

Na mocy art. 7 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. L. 2011.77.1), do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

W ust. 2 ww. artykułu zostały wymienione usługi, które należy uznać za „usługi świadczone drogą elektroniczną”. Usługi te obejmują m.in. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami (art. 7 ust. 2 pkt a).

Zgodnie z art. 28k ustawy, miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Jak wskazuje powyżej cytowany przepis, miejscem świadczenia usług elektronicznych jest państwo konsumenta. Bez znaczenia jest, czy konsumenci są z Unii Europejskiej czy też spoza Unii. Oznacza to, że miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz nabywców z Polski jest terytorium Polski, natomiast w przypadku usług, których odbiorcami będą klienci spoza Polski miejscem świadczenia będzie kraj, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy miejscem świadczenia usług będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, Wnioskodawca nie będzie obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży, bowiem nie będzie świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy. Obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej dotyczy tylko świadczonych usług, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania) jest terytorium kraju.

W odniesieniu do sprzedaży na terytorium kraju należy zauważyć, że w myśl art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do sprzedaży oprogramowania (sprzedaży innej niż ta, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia) dokonywanej za pośrednictwem portalu australijskiego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla której miejscem świadczenia i opodatkowania jest Polska:

 • za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę na wyodrębniony rachunek bankowy, z tym że wszystkie płatności najpierw trafiają na konto systemu płatności paypala-skrill, a następnie są one miesięcznie przenoszone na konto bankowe Wnioskodawcy;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać: data, od kogo wykonany przelew oraz numer transakcji,

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

Podsumowując, w przypadku gdy miejscem świadczenia przedmiotowych usług będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, Wnioskodawca nie będzie obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży, bowiem nie będzie świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy. Natomiast w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium kraju, stwierdzić należy, że ich sprzedaż korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej jest prawidłowe, ale na podstawie innych argumentów, niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.