ITPP3/4512-647/15-4/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży (usługi w zakresie ortodoncji) w kasie rejestrującej.
ITPP3/4512-647/15-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. lekarze
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r. – w piśmie tym rozszerzono żądanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług), uzupełnionym w dniu 18 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (usługi w zakresie ortodoncji) w kasie rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (usługi w zakresie ortodoncji) w kasie rejestrującej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od kilku lat Wnioskodawca mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam znajduje się jego centrum interesów życiowych (ma tam miejsce zamieszkania, prowadzi działalność gospodarczą i ma rezydencję podatkową). Jego dzieci chodzą do szkoły w Irlandii oraz studiują w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca prowadzi działalność zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Tam płaci podatki oraz ubezpieczenie. W Wielkiej Brytanii przybywa ok. 8 miesięcy w ciągu całego roku. Ma obywatelstwo polskie i posiada „stałe miejsce zameldowania” w Polsce. W Polsce przebywa czasowo łącznie ok. 4 miesięcy w ciągu całego roku. Do chwili obecnej w Polsce nie pracował.

Jedno dziecko pozostaje przy matce w Polsce (Wnioskodawca jest po rozwodzie). W związku z przyjazdami do Polski (w celu widywania się dzieckiem) Wnioskodawca ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą również w Polsce. Będzie ona dotyczyła punktu konsultacyjnego w zakresie ortodoncji (PKD 86.23.Z). Jednak jego główne centrum interesów życiowych pozostanie nadal w Wielkiej Brytanii.

Ww. usługi Wnioskodawca świadczył będzie pod własnym nazwiskiem w ramach wykonywania zawodu lekarza dentysty na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT ani w Wielkiej Brytanii, ani w Irlandii. Nie jest również zarejestrowany dla potrzeb VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jego działalność dotycząca punktu konsultacyjnego w zakresie ortodoncji (PKD 86.23.Z) prowadzona jest i będzie jednoosobowo. Wnioskodawca nie ma „siedziby działalności gospodarczej”. W związku z rozpoczęciem działalności na terytorium RP stan ten nie ulegnie zmianie. Jego miejsce zamieszkania i stałe miejsce pobytu znajdują się w Wielkiej Brytanii. Tam są jego powiązania osobiste i rodzinne.

Reasumując, centrum interesów życiowych Wnioskodawcy pozostanie w Wielkiej Brytanii, tam nadal będzie prowadził działalność gospodarczą i pozostanie rezydentem podatkowym.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji, prowadząc w Polsce działalność gospodarczą dotyczącą punktu konsultacyjnego w zakresie ortodoncji (PKD 86.23.Z), Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania przychodów w „kasie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. „w sprawie kas fiskalnych” (Dz. U., poz. 1544, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma taki obowiązek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępnie trzeba zaznaczyć, że w interpretacji indywidualnej nr ITPP3/4512-647/15-4/MD przesądzono, że miejscem świadczenia usług (dla potrzeb podatku od towarów i usług) opisanych powyżej jest Rzeczypospolita Polska.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej jako „ustawa”.

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten wprowadza – jako zasadę – obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, który obejmuje wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz określonych grup nabywców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy świadczeń realizowanych przez podatnika.

Zgodnie z art. 111 ust. 8 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

 1. wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
 2. stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
 3. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 4. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
 5. konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
 6. konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
 7. konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Aktualnie kwestie dotyczące zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia określa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544, z późn. zm.) – dalej jako „rozporządzenie”.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jak stanowi § 4 pkt 2 lit. f ) rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy (...).

W świetle treści poz. 35 załącznika do rozporządzenia (Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania), od obowiązku ewidencjonowania zwolniona jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że od kilku lat Wnioskodawca mieszka w Wielkiej Brytanii. Tam znajduje się jego centrum interesów życiowych (prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, płaci podatki oraz ubezpieczenie). W związku z przyjazdami do Polski (w celu widywania się dzieckiem) Wnioskodawca ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą również w Polsce. Będzie ona dotyczyła punktu konsultacyjnego w zakresie ortodoncji (PKD 86.23.Z). Jednak jego główne centrum interesów życiowych pozostanie nadal w Wielkiej Brytanii. Ww. usługi świadczył będzie pod własnym nazwiskiem w ramach wykonywania zawodu lekarza dentysty na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Wielkiej Brytanii. Nie jest również zarejestrowany dla potrzeb tego podatku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca nie ma „siedziby działalności gospodarczej”.

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (usługi w zakresie ortodoncji) w kasie rejestrującej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że świadczenie usług w zakresie opieki medycznej (tu: usługi w zakresie ortodoncji) przez lekarza dentystę (tu: Wnioskodawca) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (lub rolników ryczałtowych) objęte jest – w świetle treści § 4 pkt 2 lit. f) rozporządzenia – bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem Wnioskodawca powinien prowadzić taką ewidencję już od pierwszej wykonanej usługi włącznie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.