ITPP1/4512-999/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy w zakresie wynajmu mieszkań może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (przyjętych wpłat gotówkowych i przelewów) pod warunkiem wystawienia faktury na podstawie § 2 i załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., który w poz. 26 wskazuje jako zwolnienie: wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (ex 68.20.1), jeżeli świadczenie usługi w całości zostanie udokumentowane fakturą?
Czy ma Pan obowiązek ewidencjonowania wynajmu mieszkań przy zastosowaniu kasy rejestrującej z uwagi na przekazywanie zapisanych nośników danych cyfrowych, które to wykonuje przy świadczeniu usług, gdzie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, określonych w § 2 nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych nośników cyfrowych, jak stanowi § 4 pkt 1 lit. i ww. rozporządzenia?
ITPP1/4512-999/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. najem
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Prowadzi głównie działalność w zakresie usług, sklasyfikowaną w PKD pod kodem 59.11.Z, tj. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Ponadto, pozostała działalność (drugorzędna) to usługi sklasyfikowane pod kodami:

  • PKD 59.12.Z , tj. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi,
  • 74.20.Z, tj. działalność fotograficzna,
  • 18.20.Z , tj. reprodukcja zapisanych nośników informacji.

Końcowym efektem wszystkich usług jest przekazanie zamawiającemu, po dalszej obróbce, filmu, nagrań wideo, zdjęć na płytach CD, płytach DVD, dysku, kartach pamięci, kasetach cyfrowych lub wydrukowanych na papierze.

Jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie dla celów świadczenia usług w obrocie unijnym i ich importu, zarejestrował się Pan jako podatnik VAT UE.

Usługi wykonuje na rzecz przedsiębiorców, jak i na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych, dokonywana w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, ewidencjonowana jest przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Dodatkowo, od października 2015 r. świadczy Pan usługi wynajmu trzech mieszkań wyłącznie na cele mieszkaniowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Lokale nie stanowią majątku prowadzonej przez Pana firmy, są własnością prywatną.

„Usługi wynajmu sklasyfikowane są „przez PKWiU pod kodem 68.20.Z” – Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”. Dla celów podatku dochodowego dokonał Pan wyboru opodatkowania wynajmu ryczałem ewidencjonowanym wg stawki 8,5%, jako prowadzonego nie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast w rozumieniu ustawy o VAT, czynność wynajmu przez osoby fizyczne nawet składników majątku prywatnego, wypełnia znamiona działalności gospodarczej. Jest odpłatnym świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu, lecz zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Opłaty od najemców tych mieszkań przyjmuje Pan w gotówce. Sporadycznie wpłaty będą dokonywane na konto. Następnie każdy wynajem w całości udokumentowany jest fakturą wystawioną na rzecz najemców.

Przyjętych i otrzymanych wpłat za wynajem nie ewidencjonuj Pan w kasie fiskalnej i nie wystawia paragonów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w zakresie wynajmu mieszkań może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (przyjętych wpłat gotówkowych i przelewów) pod warunkiem wystawienia faktury na podstawie § 2 i załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., który w poz. 26 wskazuje jako zwolnienie: wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (ex 68.20.1), jeżeli świadczenie usługi w całości zostanie udokumentowane fakturą...

Czy ma Pan obowiązek ewidencjonowania wynajmu mieszkań przy zastosowaniu kasy rejestrującej z uwagi na przekazywanie zapisanych nośników danych cyfrowych, które to wykonuje przy świadczeniu usług, gdzie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, określonych w § 2 nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych nośników cyfrowych, jak stanowi § 4 pkt 1 lit. i ww. rozporządzenia...

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Z kolei załącznik w poz. 26 wymienia „wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (ex 68.20.1)”.

Stosownie do ust. 2 § 2 tegoż rozporządzenia w przypadku podatników dokonujących świadczenia usług, o których mowa w poz. 26 załącznika, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli świadczenie usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku, tj. wynajem na cele mieszkaniowe w całości dokumentowany jest fakturami, Wnioskodawca stwierdza, że może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie ww. przepisów. Spełnione zostały łącznie podstawowe przesłanki:

  1. czynność wynajmu jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania,
  2. usługi w całości zostały udokumentowane fakturą.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w myśl § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania czynności zwolnionych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Norma ta określa, że wykonując jakąkolwiek czynność, wymienioną w tym paragrafie, w przypadku już posiadania kasy rejestrującej, realizowanie każdej innej usługi nawet zwolnionej wymaga rejestracji w kasie. Wskazał Pan, że z brzmienia tego przepisu wyraźnie wynika, że dotyczy on dostawy/sprzedaży towaru, tj. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Natomiast przedmiotem Pana działalności są usługi polegające na produkcji filmów, videofilmowaniu wydarzeń rodzinnych, które rejestrowane są m.in. na nośnikach cyfrowych. Wartość Pana usługi wyceniana jest za całość, jedną kwotą, bez wyszczególnienia wartości nośnika. Świadcząc te usługi nie zamierza Pan zarabiać na nośnikach, gdyż służą one jedynie do fizycznego przekazania zamówionej usługi klientowi na wybranym przez niego nośniku. Jakikolwiek nośnik jest jednym z elementów całościowej usługi. Nie wykonuje Pan dostawy towarów a świadczy usługi. Uwzględniając treść przytoczonych przepisów stwierdził Pan, że wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczy wyłącznie dostawy towarów, tj. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, natomiast przedmiotem Pana działalności gospodarczej są usługi polegające na produkcji filmów, videofilmowaniu.

Wobec tego, w świetle stanu faktycznego, Pana zdaniem w niniejszej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w tym paragrafie. W konsekwencji, ma Pan prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług wynajmu mieszkań przy zastosowaniu kasy rejestrującej

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 26 tego załącznika, wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1).

Na podstawie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 pkt 1 lit. l) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Zgodnie natomiast z zapisem § 5 ust. 7 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b.

Powyższe wskazuje, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a) i b) wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a) i b) rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jak wynika z opisu sprawy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi polegające na produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, a także fotograficznych oraz polegające na reprodukcji zapisanych nośników informacji. Końcowym efektem wszystkich usług jest przekazanie zamawiającemu, po dalszej obróbce, filmu, nagrań wideo, zdjęć na płytach CD, płytach DVD, dysku, kartach pamięci, kasetach cyfrowych lub wydrukowanych na papierze.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że, wynikające z przepisu § 4 pkt 1 lit. l) ww. rozporządzenia wyłączenie ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem – jak wynika z tego przepisu – zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje wyłącznie przy dostawie wymienionych w tym przepisie towarów, a nie przy świadczeniu usług.

Z opisu sprawy ponadto wynika, że od października 2015 r. świadczy Pan usługi wynajmu trzech mieszkań wyłącznie na cele mieszkaniowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Opłaty od najemców tych mieszkań przyjmuje Pan w gotówce. Sporadycznie wpłaty będą dokonywane na konto, przy czym każdy wynajem w całości udokumentowany jest fakturą wystawioną na rzecz najemców.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że – mając na uwadze powołane przepisy – spełnia Pan warunki uprawniające do korzystania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej Pan wynikające z § 2 ust. 2 w powiązaniu z poz. 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Tym samym, pomimo, że wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi polegające na produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, a także usługi fotograficzne oraz polegające na reprodukcji zapisanych nośników informacji, ewidencjonuje Pan za pośrednictwem kasy rejestrującej, to świadcząc usługi najmu lokali mieszkalnych, które w całości dokumentuje Pan fakturami, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie zapisu § 2 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia.

Końcowo należy wskazać, że w niniejszej interpretacji oceniono stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się wyłącznie do kwestii będącej przedmiotem zapytania, natomiast nie dokonywano oceny innych kwestii poruszonych przez Wnioskodawcę, gdyż pozostają one bez wpływu na przyjęte rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.