ITPP1/4512-950/15/DM | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymywane składki członkowskie Spółka powinna ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?
ITPP1/4512-950/15/DMinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku otrzymania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku otrzymania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność statutową w formie klubu sportowego i uczestnictwa w rywalizacji sportowej (rozgrywkach). W związku z tym działalność klubu obejmuje usługi w zakresie szkolenia młodzieży z dyscypliny sportowej – piłki nożnej. Osoby (młodzież) chcące uczestniczyć w szkoleniach z piłki nożnej zostają przyjęci do sekcji sportowej, a co za tym idzie zostają członkami klubu sportowego. W ramach członkostwa rodzice tych osób (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) wnoszą na rachunek bankowy Spółki miesięczne opłaty (składki) członkowskie. W tytule płatności podawane są takie dane jak: składka członkowska, imię i nazwisko osoby - członka klubu oraz rok urodzenia.

W zamian za wpłacone składki członkowskie, Spółka zapewnia szkolenie z zakresu teorii i praktyki piłki nożnej oraz organizacje szkoleniowych obozów piłkarskich, na których to obozach młodzież doskonali swoje umiejętności w grze w piłkę nożną.

Spółka ewidencjonuje składki członkowskie na poszczególnych członków klubu sportowego w ewidencji rachunkowej. Natomiast dla celów podatku VAT dokonane wpłaty są ewidencjonowane w rejestrach sprzedaży VAT na podstawie wyciągu bankowego. Rejestr sprzedaży zawiera m.in. informacje o osobie wpłacającej (odbiorcy usługi), kwocie brutto wpłaty, numer wyciągu bankowego, przedmiot opodatkowania (czynność podlegająca opodatkowaniu).

Spółka dla celów podatku od towarów i usług traktuje otrzymane środki pieniężne (składki) jako przedpłata wynagrodzenia za świadczenie usług ściśle związanych ze sportem podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie.

Czy otrzymywane składki członkowskie Spółka powinna ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencje obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przepisu tego wynika, że generalnie każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej.

Od zasady tej ustawodawca wprowadził wyjątki w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia w pozycji 38 zostały wymienione czynności w zakresie świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej której jest członkiem) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Spółka wskazała, że z analizy przedmiotowej regulacji wynika, że sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nie będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej jeżeli podatnik spełni następujące warunki:

  1. zapłata za usługę zostanie dokonana na rachunek bankowy podatnika,
  2. ewidencja dla celów podatku VAT zawiera dane, z których wynika jakiej czynności dotyczyła wpłata,
  3. dowód zapłaty zawiera dane z których wynika jakiej czynności dotyczyła wpłata.

Spółka zauważyła, że w przedstawionym stanie faktycznym wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy prowadzony w banku krajowym, co oznacza, że pierwszy warunek jest spełniony.

Ewidencja dla celów podatku VAT, tzn. rejestr sprzedaży obejmuje dane, które pozwalają stwierdzić jakiej czynności dotyczyła wpłata. W ewidencji znajdują się dane o nazwie czynności której dotyczyła wpłat, a co za tym idzie warunek określony w punkcie drugim jest spełniony.

Zdaniem Spółki spełniony jest również warunek trzeci. Na wyciągu bankowym są dokładne dane osoby wpłacającej, a w tytule wpłaty informacje o tym, że jest to składka członkowska konkretnej osoby. Osoba ta jest członkiem klubu sportowego, która korzysta z usług w zakresie wychowania sportowego, tj. nauki gry w piłkę nożną. Osoby wpłacające w tytule wpłaty podają takie dane ze względu na to, że w bardzo łatwy sposób Spółka ma możliwość prawidłowego i szybkiego zaewidencjonowania jej w ewidencji dla celów podatku VAT oraz rozrachunków księgowych.

Spółka wskazała, że w praktyce gospodarczej często osoby fizyczne dokonujące zakupów np. w sklepach internetowych wpłacające całość lub część należności przed wykonaniem dostawy podają w tytule przelewu bankowego np. „zgodnie z zamówieniem nr”. W takim przypadku na podstawie ewidencji i dowodu zapłaty można bez jakichkolwiek wątpliwości jednoznacznie określić jakiego rodzaju czynności dotyczyła wpłacona kwota.

Tak samo przedstawia się sytuacja w przypadku wpłat na rzecz Spółki, gdzie informacje zawarte w ewidencji i wyciągu bankowego jednoznacznie wynika jakich czynności dotyczy otrzymana wpłata – jest to składka członkowska, która jest wynagrodzeniem za usługi w zakresie wychowania/wyszkolenia sportowego.

Reasumując, zdaniem Spółki w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje obowiązek ewidencjonowania w kasie rejestrującej wpłat – składek członkowskich dokonywanych przez osoby korzystające z usług klubu ponieważ są spełnione warunki do zwolnienia z tego obowiązku, tj. warunki, o których mowa w punkcie 38 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Jak stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ponadto, stosownie do zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że Spółka może stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 38 rozporządzenia, ponieważ zostaną spełnione przesłanki umożliwiające skorzystanie z ww. zwolnienia. Jak wynika z opisu sprawy Spółka prowadzi działalność statutową w formie klubu sportowego i uczestnictwa w rywalizacji sportowej. W związku z tym działalność klubu obejmuje usługi w zakresie szkolenia młodzieży z dyscypliny sportowej – piłki nożnej. Z tytułu przyjęcia do sekcji sportowej, a co za tym idzie nabycia statusu członka klubu sportowego, na rachunek bankowy Wnioskodawca wnoszona jest miesięczna opłata (składka) członkowskie. W tytule płatności podawane są takie dane jak nazwa: składka członkowska, imię i nazwisko osoby – członka klubu oraz rok urodzenia. W zamian za wpłacone składki członkowskie, Spółka zapewnia szkolenie z zakresu teorii i praktyki piłki nożnej oraz organizacje szkoleniowych obozów piłkarskich, na których to obozach młodzież doskonali swoje umiejętności w grze w piłkę nożną.

Tym samym, skoro zapłata za świadczone usługi następuje na rachunek bankowy Spółki, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia świadczonych usług z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zatem, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku otrzymania całości płatności za świadczone usługi za pośrednictwem rachunku bankowego, w sytuacji gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Końcowo należy wskazać, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, w tym dotyczące zwolnienia z opodatkowania czy traktowania otrzymanych środków pieniężnych jako przedpłaty, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie
ITPP1/443-185/13/JJ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
ILPP2/4512-1-542/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.