ITPP1/4512-910/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Jak prawidłowo rejestrować na kasie fiskalnej sprzedaż towarów w części lub w całości refundowanych przez NFZ na rzecz osób prywatnych?
ITPP1/4512-910/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. paragon fiskalny
 3. refundacja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Nie jest Pani płatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi Pani Sklep Medyczny, posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na refundację środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. Zawierając umowę zobowiązana Pani była do określenia każdego ze sprzedawanych produktów z podaniem ich kodu, nazwy, kodu NFZ, nazwy producenta oraz ceny. Od podanych cen i w zależności od kodu produktu otrzymuje Pani refundację w wysokości 70%, 90% lub 100%. Kody produktów oraz wysokość refundacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Klient zgłasza się do Pani ze zleceniem wydanym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na zleceniu lekarz podaje kod produktu wg wyżej wymienionego rozporządzenia, klient potwierdza to zlecenie w Oddziale NFZ, gdzie pracownik wpisuje limit finansowania ze środków publicznych oraz określa procent refundacji NFZ, nadaje zleceniu numer ewidencyjny. Zlecenie rejestruje Pani w programie komputerowym przeznaczonym do rozliczeń z NFZ wpisując numer ewidencyjny nadany przez NFZ, dane pacjenta, dane lekarza wystawiającego zlecenie, nazwę, kod i ilość sprzedawanych przedmiotów. Program komputerowy automatycznie wylicza kwotę refundacji i kwotę jaką ma zapłacić klient Na podstawie takiego zlecenia sprzedaje Pani klientowi towar w kwocie pomniejszonej o ustaloną przez NFZ refundację.

Każdego miesiąca wysyła Pani do Oddziału NFZ za pośrednictwem Portalu ... raporty statystyczne ze zrealizowanych zleceń. Za pośrednictwem poczty przesyła Pani oryginały zrealizowanych zleceń. Na ich podstawie, po weryfikacji w NFZ, uzyskuje Pani możliwość utworzenia rachunku refundacyjnego według szablonu udostępnionego przez NFZ. Na podstawie rachunku otrzymuje Pani zapłatę z miesięcznym poślizgiem, np. w sierpniu otrzymuje refundację za lipiec, itd.

Od sierpnia 2015 r. rozpoczęła Pani ewidencjonowanie obrotów na kasie fiskalnej. Zakupiła Pani kasę fiskalną, w której nie ma możliwości umieszczenia na paragonie i raporcie fiskalnym kwoty całkowitej, dopłaty pacjenta i wysokości refundacji. Obecnie rejestruje na kasie należność jaką płaci klient po odliczeniu refundacji, ten paragon otrzymuje klient. Drugi paragon z kwotą refundacji, którą zapłaci Pani NFZ, dołącza Pani do faktury wystawianej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. W przypadku 100% refundacji, gdy klient nie ponosi żadnych kosztów zakupu towaru, wystawia Pani tylko jeden paragon w kwocie refundacji. Na koniec miesiąca pomniejsza Pani przychód o kwotę refundacji NFZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jak prawidłowo rejestrować na kasie fiskalnej sprzedaż towarów w części lub w całości refundowanych przez NFZ na rzecz osób prywatnych...

W Pani ocenie, prawidłowe rejestrowanie na kasie fiskalnej sprzedaży objętej refundacją powinno wyglądać następująco:

 • wystawia Pani paragon klientowi na kwotę, którą rzeczywiście zapłacił, czyli od ceny towaru odlicza kwotę refundacji,
 • wystawia Pani Narodowemu Funduszowi Zdrowia rachunek refundacyjny na podstawie otrzymanego szablonu, który księguje w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie za nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Trzeba również zauważyć, że jak stanowi art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

Należy wskazać, że stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju formą ewidencji sprzedaży, zarejestrowaniu w niej podlegają wszystkie transakcje wykonane przez podatnika na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, musi jednak zawierać dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

Zasady stosowania kas rejestrujących przez podatników regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

Na podstawie § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, ewidencjonują wartość sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną, o czym stanowi § 4 ww. rozporządzenia.

Jak wynika z § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia, podatnicy, prowadząc ewidencję m.in:

 1. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny;
 2. dokonują po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nie dokonują sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie, w tym w trybie szkoleniowym;
 3. sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
 4. sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Paragon fiskalny – stosownie do zapisu § 8 ust. 1 zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 3. numer kolejny wydruku;
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 12. łączną kwotę podatku;
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Jak wynika natomiast z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, o której mowa w ust. 1 pkt 6, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Odnosząc się do kwestii ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawy towarów medycznych objętych refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia należy wskazać, że paragony fiskalne, a zarazem raporty fiskalne, muszą odzwierciedlać wartość sprzedaży i umożliwić prawidłowe rozpoznanie przebiegu transakcji.

Na gruncie powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą otrzymuje Pani lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy – czyli cała kwota należna za sprzedany towar, tj. kwota którą płaci nabywca w momencie zakupu, jak też kwota refundacji do sprzedaży danego towaru, otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W świetle powyższego, prowadząc ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku dostawy towarów objętych refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia, powinna Pani zaewidencjonować całą wartość sprzedaży towaru, bez względu na źródło finansowania danej transakcji. Tym samym, na paragonie fiskalnym powinna być uwidoczniona cała kwota obrotu, tj. zarówno kwota należna otrzymana od nabywcy za dany towar, jak również kwota objęta refundacją z NFZ z tytułu sprzedaży tego towaru.

Niemniej należy wskazać, że dokonując rozliczenia dokonanej sprzedaży, do momentu otrzymania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, wartość obrotu wynikającą z raportu miesięcznego z kasy rejestrującej winna podlegać zmniejszeniu o tę wartość, jaka wynika z otrzymanej refundacji, wobec czego należy podkreślić, że pomniejszenie obrotu ze sprzedaży o udzieloną przez NFZ refundację nie jest możliwe, jeżeli fakt udzielenia refundacji nie został uwidoczniony w dokumentach sprzedaży.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii będącej przedmiotem zapytania, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii poruszonych we własnym stanowisku w sprawie, a niebędących przedmiotem zapytania, dotyczących dokumentowania dla Narodowego Funduszu Zdrowia i sposobu księgowania otrzymanej refundacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.