ITPP1/4512-908/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ITPP1/4512-908/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. rachunek bankowy
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, jak również dostawy sprzętu komputerowego (sprzęt sieciowy, routery, swiche, akcesoria komputerowe, drukarki, skanery, kable sieciowe, złączki sieciowe, przejściówki sieciowe, itp.).

Dostawy ww. oprzyrządowania i peryferiów komputerowych odbywają się wyłącznie poprzez dostawę wysyłkową – pocztą lub przesyłkami kurierskimi, zaś zapłatę za wykonaną dostawę otrzymuje Pan w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy lub na rachunek bankowy za pośrednictwem serwisu płatności PayPal.

Z dniem 1 lipca 2015 r., z racji obowiązujących przepisów, nabył Pan celem rejestrowania sprzedaży, świadczenia usług i dostawy towarów kasę rejestrującą, przy czym dostawa w formie wysyłkowej, o której mowa w poz. 37 cz. II załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., (Dz. U z 2014r, nr 1544) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, stanowi dominującą formę sprzedaży, a obrót dokonywany w ten sposób niewątpliwie przekracza 80% ogólnego obrotu. Zaś sprzedaż tzw. tradycyjna stanowić będzie margines działalności podatnika i dotyczyć ma bardzo wąskiego asortymentu, usługi serwisowe dotychczas nie były realizowane. W związku z powyższym podatnik dokonał zakupu kasy rejestrującej niewymagającej zaprogramowania wielu pozycji, takiej za pomocą której będzie ewidencjonował sprzedaż towarów i świadczenie usług innych, niż te które są realizowane za pośrednictwem przesyłek pocztowych i kurierskich, oraz zapłata za które następuje w formie i na zasadach określonych w poz. 37 cz. II załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z chwilą rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży/dostawy towarów i świadczenia usług za pomocą kasy fiskalnej jest Pan obowiązany od tego momentu ewidencjonować w ten sposób cały obrót, zatem całość sprzedaży, czy też wyłącznie tę część obrotu, która jest realizowana w sposób tzw. „tradycyjny” bezpośredni, zatem tę która nie spełnia kryteriów określonych w poz. 37 cz. II załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r....

Pana zdaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej ustawa o VAT, w myśl art. 111 ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U z 2014 r., poz. 1544) wydanego na podstawie przepisu art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, określono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia (§ 1 rozporządzenia). W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Z kolei § 4 wskazuje do jakich czynności opodatkowanych zwolnienia przewidziane min. w § 2 nie mają zastosowania. Wykonywana przez Pana działalność w zakresie, w jakim stoi Pan na stanowisku co do braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, nie mieści się w katalogu wymienionym w § 4. Zaś zgodnie z § 2 rozporządzenia wykonuje sprzedaż określoną w poz. 37 cz. II załącznika do ww. rozporządzenia.

W Pana przekonaniu, zgodnie z ww. przepisami, jedynie sprzedaż nie odpowiadająca dotychczas stosowanej przez niego praktyce handlowej, tzn. realizowana metodą tradycyjną nie wysyłkową winna być ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej, natomiast sprzedaż dokonywana zgodnie z poz. 37 cz. II załącznika do rozporządzenia nie podlega ewidencjonowaniu przy pomocy kasy rejestrującej.

Reasumując, Podatnik stoi na stanowisku, że wyłącznie sprzedaż nieodpowiadająca kryteriom określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących winna być ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej natomiast sprzedaż prowadzona w formie i na zasadach określonych w poz. 37 cz. II załącznika do ww. rozporządzenia nie podlega ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Na podstawie § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym w poz. 37 wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Natomiast w poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość korzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • w przypadku sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – stosownie do zapisu poz. 37 załącznika do rozporządzenia – zapłata za musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), zaś przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 pkt 1 rozporządzenia,
  • w przypadku świadczenia usług – stosownie do zapisu poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia – zapłata za musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, a przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 pkt 2 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, że dostawa towarów realizowana jest głównie w systemie wysyłkowym za pośrednictwem przesyłek pocztowych i kurierskich, natomiast zapłata za tę dostawę następuje w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy lub na rachunek bankowy za pośrednictwem serwisu płatności PayPal w formie i na zasadach określonych w poz. 37 cz. II załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Margines prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej stanowi dostawa towarów w formie „tradycyjnej”, natomiast usługi serwisowe dotychczas nie były wykonywane.

Wątpliwości Pana dotyczą kwestii zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do dokonywanej w systemie wysyłkowym sprzedaży towarów, które – jak wskazano we wniosku – nie mieszczą się w katalogu wymienionym w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów.

Analiza powołanych przepisów prawa na gruncie niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, że –przy założeniu, że faktycznie przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. – stosownie do zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wyłącznie w odniesieniu do tej dostawy towarów, która odbywa się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), o ile spełnia ona warunki, wynikające z ww. przepisu, tj. zapłatę otrzymuje Pan w całości na rachunek bankowy (także za pośrednictwem serwisu płatności PayPal), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W świetle powyższego, tutejszy organ podziela zawarte we wniosku stanowisko, zgodnie z którym za pośrednictwem kasy należy ewidencjonować wyłącznie sprzedaż realizowaną metodą „tradycyjną”, która nie spełnia powyższych warunków.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.