ITPP1/4512-854/15-3/KM | Interpretacja indywidualna

4. Czy opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy będą podlegały ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł?
5. Czy opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty (na rachunek bankowy Gminy) będą podlegały zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli:
- z dowodu zapłaty będzie wynikać, że wpłata dotyczyła konkretnej Usługi Cmentarnej oraz jednocześnie
- kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł?
ITPP1/4512-854/15-3/KMinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla opłat za usługi cmentarne przyjmowanych w formie gotówkowej oraz zwolnienia z tego obowiązku dla opłat w formie bezgotówkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m. in. obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla opłat za usługi cmentarne przyjmowanych w formie gotówkowej oraz zwolnienia z tego obowiązku dla opłat w formie bezgotówkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina .... (dalej: „Gmina”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na terenie Gminy funkcjonują cmentarze komunalne, które należą do Skarbu Państwa. Gmina zamierza przejąć przedmiotowe cmentarze oraz uporządkować wszelkie sprawy związane z ich obsługą administracyjno-techniczną. Gmina, po przejęciu na własność cmentarzy, zamierza świadczyć na cmentarzach na rzecz zainteresowanych odpłatne usługi (dalej: „Usługi Cmentarne”), w szczególności:

 • udostępniania miejsc na cmentarzu na grób ziemny;
 • udostępniania miejsc na urnę;
 • przedłużania użytkowania istniejących miejsc;
 • wykupu miejsca na przyszły pochówek;
 • umożliwiania wjazdu na cmentarz;
 • udostępniania kaplicy cmentarnej celem przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej.

Gmina zamierza wystąpić do GUS o potwierdzenie klasyfikacji Usług Cmentarnych. Zdaniem Gminy usługi te winny zostać sklasyfikowane jako „Usługi pogrzebowe i pokrewne”, w grupowaniu PKWiU 96.03.

Gmina będzie administrowała cmentarzami, w tym będzie świadczyła Usługi Cmentarne, we własnym imieniu i na własną rzecz. Gmina zamierza ewidencjonować przychody z tytułu pobieranych opłat za Usługi Cmentarne. Gmina będzie rozliczała podatek należny, wynikający z uzyskanych przychodów. Gmina zamierza opodatkować VAT (stawką obniżoną w wysokości 8%) opłaty pobierane za świadczone Usługi Cmentarne.

Rada Gminy podejmie odpowiednią uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za Usługi Cmentarne. Opłaty z tytułu świadczenia Usług Cmentarnych uiszczane będą przez zainteresowanych na rzecz Gminy w formie transakcji gotówkowych w kasie Urzędu Gminy, albo w formie transakcji bezgotówkowych za pośrednictwem poczty lub banku (na rachunek bankowy Gminy).

Gmina będzie ponosiła wydatki inwestycyjne na cmentarze komunalne dotyczące np. rozbudowy/modernizacji cmentarzy komunalnych (jak np. wykonanie ścieżek i alejek na cmentarzach, ogrodzeń terenu cmentarzy, przebudowa kaplicy cmentarnej), a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych, tj. w szczególności wydatki na zakup usług tzw. mediów na cmentarze (np. woda, energia, wywóz nieczystości).

Wskazane wydatki inwestycyjne oraz wydatki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy dokumentowane będą przez kontrahentów Gminy fakturami, na których wykazywane będą kwoty podatku VAT.

Gmina pragnie podkreślić, iż powyższe wydatki inwestycyjne oraz na bieżące utrzymanie będą dotyczyły tylko i wyłącznie cmentarzy komunalnych położonych w Gminie oraz działalności cmentarnej. W szczególności omawiane wydatki nie są wydatkami o charakterze ogólnym, które dotyczyłyby, np. wszystkich nieruchomości gminnych innych niż związane z działalnością cmentarną.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
 1. Czy opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy będą podlegały ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł...
 2. Czy opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty (na rachunek bankowy Gminy) będą podlegały zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli:
  1. z dowodu zapłaty będzie wynikać, że wpłata dotyczyła konkretnej Usługi Cmentarnej oraz jednocześnie
  2. kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł...

Stanowisko Gminy

 1. Opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy będą podlegały ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł.
 2. Opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty (na rachunek bankowy Gminy) będą podlegały zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli:
  1. z dowodu zapłaty będzie wynikać, że wpłata dotyczyła konkretnej Usługi Cmentarnej oraz jednocześnie
  2. kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł.

Uzasadnienie stanowiska Gminy

Ad 4. Obowiązek ewidencjonowanie opłat za Usługi Cmentarne przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od stosowania kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., w szczególności podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Tym samym, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik VAT jest, co do zasady na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli nie znajdują zastosowania szczególne regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając na uwadze powyższe regulacje, w ocenie Gminy, jeżeli rozpocznie ona w danym roku podatkowym świadczenie Usług Cmentarnych, podlegających opłatom - przyjmowanym w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy - na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, konieczne będzie ewidencjonowanie przez Gminę przedmiotowych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy kwota łącznego obrotu z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, realizowanego przez Gminę na rzecz takich podmiotów (także czynności innych niż Usługi Cmentarne) przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł. Natomiast, jeśli kwota łącznego obrotu realizowanego przez Gminę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, nie przekroczyła/nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, zastosowanie znajdzie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opłat za Usługi Cmentarne, przyjmowanych w formie gotówkowej, określone w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od stosowania kas rejestrujących.

Podsumowując, Gmina stoi na stanowisku, iż będzie miała obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, opłat za Usługi Cmentarne, przyjmowanych w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy, jeżeli kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20.000 zł.

Ad 5. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opłat za świadczenia Usług Cmentarnych

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od stosowania kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z pozycją 38 załącznika do wskazanego rozporządzenia przywołane zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących ma zastosowanie do świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ponadto, z treści § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od stosowania kas rejestrujących wynika, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., w szczególności podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Powołane wyżej rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu (zwolnienie podmiotowe). Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe wynikają z osobnych przepisów rozporządzenia. W konsekwencji, w ocenie Gminy, niespełnienie przez podatnika warunków do zastosowania zwolnienia podmiotowego nie wyklucza możliwości skorzystania przez ten podmiot ze zwolnienia przedmiotowego i odwrotnie - brak przesłanek do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego nie wyklucza możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (zwolnienia te mają niezależny od siebie charakter).

Zatem, w świetle powyższej regulacji, w przypadku, gdy Gmina będzie przyjmowała opłaty za Usługi Cmentarne w formie bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty (na rachunek bankowy Gminy), a z dowodu zapłaty będzie jednoznacznie wynikać, że wpłata dotyczyła konkretnej Usługi Cmentarnej, przedmiotowe opłaty za Usługi Cmentarne będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdaniem Gminy, w powyższym przypadku nawet zrealizowanie przez Gminę łącznego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekraczającego w poprzednim roku podatkowym łączną kwotę 20.000 zł nie będzie wówczas mieć wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia opłat za świadczenie Usług Cmentarnych z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej (z uwagi na wystąpienie przesłanek dla zwolnienia przedmiotowego - tj. przyjmowania wpłat za Usługi Cmentarne przy zastosowaniu rachunku bankowego Gminy, z jednoczesnym identyfikowaniem konkretnych transakcji).

Podsumowując, Gmina stoi na stanowisku, iż opłaty za świadczone przez Gminę Usługi Cmentarne, przyjmowane w formie bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty (na rachunek bankowy Gminy) będą podlegały zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli:

 • z dowodu zapłaty będzie wynikać, że wpłata dotyczyła konkretnej Usługi Cmentarnej oraz jednocześnie
 • kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20 000 zł.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Na podstawie § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w odniesieniu do obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Gmina będzie przyjmowała opłaty za Usługi Cmentarne w formie bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty (na rachunek bankowy Gminy), a z dowodu zapłaty będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczyła, wówczas – jak słusznie wskazano we wniosku – przedmiotowe opłaty za Usługi Cmentarne będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej bez względu na to, że kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT, przekroczyła/przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20 000 zł.

Natomiast Gmina będzie miała obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, opłat za Usługi Cmentarne, przyjmowanych w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy, jeżeli kwota łącznego obrotu Gminy zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu VAT (także czynności innych niż Usługi Cmentarne), przekroczyła w poprzednim roku podatkowym lub przekroczy w danym roku podatkowym kwotę 20.000 zł. W tym miejscu należy bowiem podkreślić, że zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Jednoczenie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-393/15-3/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.