ITPP1/4512-503/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek rejestrować sprzedaż produktów w imieniu i na rzecz podmiotu zlecającego sprzedaż agencyjną przy zastosowaniu używanej przez Wnioskodawcę kasy fiskalnej?
ITPP1/4512-503/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza współpracować z innymi podmiotami gospodarczymi, w oparciu o zawartą umowę agencyjną – w szczególności przyjąć obce towary do sprzedaży.

Zamierzone przedsięwzięcie polega na wprowadzeniu możliwości sprzedaży towarów przez firmę Wnioskodawcy w imieniu i na rzecz zlecających sprzedaż w ramach umowy agencyjnej. Sprzedaż taka odbywać się będzie w lokalu, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (po uprzednim dostarczeniu towarów przez zlecających sprzedaż), w ramach odpłatnego zlecenia (wynagrodzenie głównie w postaci prowizji).

W ramach swojej działalności Wnioskodawca będzie sprzedawać towary w imieniu i na rzecz zlecających podmiotów, tym samym stroną umowy sprzedaży z nabywcą produktów będzie zlecający, a nie firma Wnioskodawcy. Niezależnie od sprzedaży produktów w imieniu i na rzecz zlecających, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie nadal oferować i sprzedawać produkty we własnym imieniu i na swoją rzecz, po ich uprzednim zakupieniu, podobnie jak inne towary.

Sprzedaż produktów przez firmę Wnioskodawcy w imieniu i na rzecz zlecających sprzedaż agencyjną będzie odbywała się, dla celów rozliczania podatku VAT, w następujący sposób:

 1. każda transakcja sprzedaży dokonana w imieniu i na rzecz zlecającego podmiotu będzie ewidencjonowana tylko przy zastosowaniu własnej kasy fiskalnej, zlecający podmiot nie przekaże Wnioskodawcy żadnej kasy fiskalnej,
 2. każda transakcja sprzedaży dokonana w imieniu i na rzecz zlecającego będzie dokumentowana fakturą – jeżeli zgodnie z przepisami wystąpi obowiązek wystawienia faktury – Wnioskodawcy w imieniu i na rzecz zlecającego sprzedaż. Danymi sprzedawcy na fakturze będą dane zlecającego sprzedaż podmiotu. Wnioskodawca przekaże fakturę nabywcy produktów natychmiast po dokonaniu sprzedaży,
 3. w przypadku, gdy kupującym będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedaż będzie ponadto rejestrowana w punkcie sprzedaży firmy Wnioskodawcy za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawca będzie posiadał pełną ewidencję sprzedaży towarów dokonanych w imieniu i na rzecz zlecających sprzedaż, na którą będą się składać transakcje zafiskalizowane na kasie fiskalnej Wnioskodawcy i faktury wystawione w imieniu i na rzecz zlecającego sprzedaż, a zatem będzie w stanie w każdym przypadku sprzedaży przekazać zlecającemu sprzedaż rozliczenie sprzedaży agencyjnej i precyzyjnie oddzielić własną ewidencje obrotu i podatku należnego VAT. Oprócz dokonywania sprzedaży produktów należących do zlecających sprzedaż, Wnioskodawca będzie również nadal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać sprzedaży własnej, czyli sprzedaży w imieniu własnym i na swoją rzecz towarów, które wcześniej zakupił. Sprzedaż własna firmy Wnioskodawcy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie ewidencjonowana przy zastosowaniu tej samej kasy rejestrującej.

W związku z przepisem § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej lub tego podmiotu.

Przekazanie innemu pomiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie Innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. W przypadku Wnioskodawcy podmiot zlecający zleca firmie Wnioskodawcy dokonywanie sprzedaży w swoim imieniu przy zastosowaniu używanej przez Wnioskodawcę dotychczas kasy rejestrującej i nie powierza Wnioskodawcy swojej kasy rejestrującej.

Na podstawie pisemnej umowy agencyjnej zawartej z podmiotem, podmiot ten zleca prowadzenie ewidencji sprzedaży swoich produktów przy użyciu posiadanej przez Wnioskodawcę kasy fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż realizowana przez firmę Wnioskodawcy na rzecz i w imieniu X powinna być przez Wnioskodawcę ewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Jednocześnie na podmiocie zlecającym sprzedaż agencyjną nie będzie ciążył obowiązek rejestracji sprzedaży za pośrednictwem własnych kas rejestrujących (zostało to potwierdzonej w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPPP2/443-249/12-2/MM, wydanej na rzecz X przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek rejestrować sprzedaż produktów w imieniu i na rzecz podmiotu zlecającego sprzedaż agencyjną przy zastosowaniu używanej przez Wnioskodawcę kasy fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizowana przez jego firmę sprzedaż na rzecz i w imieniu kontrahenta powinna być przez Wnioskodawcę ewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podstawą opodatkowania czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla: agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Z wyżej wymienionego przepisu wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa, lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują, przy zastosowaniu swojej kasy rejestrującej, zarówno sprzedaż własną towarów i usług jak i również sprzedaż dokonaną w imieniu lub na rzecz innych podatników.

W omawianej sprawie, jako firma Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż produktów, w imieniu i na rzecz podmiotów zlecających sprzedaż, na podstawie zlecenia w ramach umowy agencyjnej w zamian za określone wynagrodzenie (głównie prowizje). Równocześnie w punkcie sprzedaży poza sprzedażą produktów należących do zlecającego sprzedaż, Wnioskodawca będzie prowadzić sprzedaż własnych produktów, a także innych towarów i usług, w stosunku do których Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. W związku z przepisem § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia przekazanie innemu pomiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej. W przypadku Wnioskodawcy kontrahent zleca firmie Wnioskodawcy dokonywanie sprzedaży w imieniu kontrahenta przy zastosowaniu używanej przez Wnioskodawcę dotychczas kasy rejestrującej. Kontrahent nie powierza Wnioskodawcy swojej kasy rejestrującej.

Na podstawie pisemnej umowy agencyjnej zawartej z kontrahentem, kontrahent zleca prowadzenie ewidencji sprzedaży swoich produktów przy użyciu posiadanej przez Wnioskodawcę kasy fiskalnej.

Jednocześnie na kontrahencie nie będzie ciążył obowiązek rejestracji sprzedaży za pośrednictwem własnych kas rejestrujących (co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPPP2/443-249/12-2/ MM, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Jak wynika z art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Zagadnienia dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w obecnym stanie prawnym regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji.

Jak wynika z zapisu § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia, przez kasę powierzoną rozumie się kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji, który na podstawie umowy przekazuje ją innemu podmiotowi do prowadzenia ewidencji w jego imieniu.

Natomiast na podstawie § 2 pkt 6 ww. rozporządzenia, przez kasę własną rozumie się kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży albo prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży i ewidencji prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy (§ 3 ust. 1).

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.

W przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (§ 5 ust. 2).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję m.in. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Zgodnie z zapisem art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z art. 106h ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (art. 106h ust. 2).

Na podstawie art. 106h ust. 4, przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Z wniosku wynika, że podmiot zlecający nie powierza swojej kasy rejestrującej Wnioskodawcy. Ponadto z opisu sprawy wynika, że na podstawie pisemnej umowy agencyjnej zleceniodawca zlecił prowadzenie ewidencji sprzedaży swoich produktów przy użyciu kasy fiskalnej posiadanej przez Wnioskodawcę.

W świetle powyższego, stosownie do zapisu art. 111 ust. 3b ustawy o podatku od towarów i usług, w powiązaniu z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do ewidencjonowania przy zastosowaniu własnej – dotychczas używanej kasy rejestrującej całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz i w imieniu zleceniodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii będących przedmiotem zapytania, tj. obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestracyjnych sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy przez Wnioskodawcę. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym i we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Ponadto interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wykonawcy zleconych czynności, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Końcowo wskazać należy, że powołane we wniosku przepisy art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług zostały uchylone na mocy art. 1 pkt 24 i 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 poz. 35) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2014 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-999/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.