ITPP1/4512-37/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ITPP1/4512-37/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. usługi naprawy pojazdów samochodowych
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 4 listopada 2008 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą podlegającą wpisowi w CEiDG, korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem wykonywanej przez Pana działalności jest przyciemnianie szyb samochodowych sklasyfikowane pod kodem PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Usługi przyciemniania szyb samochodowych wykonuje Pan w przeważającej większości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zapłata za wykonane usługi następuje w formie gotówkowej. Jednak ze względu na poziom osiąganych obrotów gotówkowych z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszczących się w dopuszczalnym limicie uprawniającym do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej, korzysta Pan z przysługującego mu prawa i nie ewidencjonuje osiąganych obrotów w kasie rejestrującej od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Obrót gotówkowy za 2014 r. osiągnięty z tytułu sprzedaży usług przyciemniania szyb samochodowych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył dopuszczalnej obowiązującymi przepisami kwoty 20.000 zł. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które weszło w życie 1 stycznia 2015 r., świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych (§ 4, pkt 2 lit. c ww. rozporządzenia) bez względu na obroty powinno być zawsze ewidencjonowane w kasie rejestrującej. Świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych kryje się pod PKD 45.20.Z. Pod tym kodem PKD prowadzi Pan również działalność związaną z przyciemnianiem szyb samochodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wystąpi w Pana przypadku obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej...

Czy § 4 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia dotyczy również prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej polegającej na przyciemnianiu szyb samochodowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...

Pana zdaniem, nie powstanie obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ponieważ rzeczywiście wykonywane przez Pana usługi przyciemniania szyb samochodowych, mimo tego, że sklasyfikowane są wg PKD związanym z naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, nie dotyczą w żaden sposób naprawy pojazdów silnikowych. Przyciemnianie szyb samochodowych można tutaj potraktować jako zwiększenie walorów estetycznych danego pojazdu silnikowego. Świadczone przez Pana usługi można potraktować jako tuning pojazdu, ale w żaden sposób nie jest to naprawa. Naprawa zgodnie z wykładnią języka polskiego to reparacja, przekształcenie, odnowa czyli doprowadzenie do stanu używalności. Dlatego też, uważa Pan, że nie dotyczy Pana § 4 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, mówiący o obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej usług naprawy pojazdów silnikowych, gdyż wykonywana działalność związana z przyciemnianiem szyb samochodowych nie mieści się pod pojęciem naprawy. W związku z tym, że w 2014 r. nie przekroczył Pan obrotu 20.000 zł z tytułu sprzedaży świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nadal przysługuje Panu prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Natomiast kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Stosownie do zapisu § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. – § 9 ust. 2.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że świadczenie usług w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, objęte jest bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan usługi w zakresie przyciemniania szyb samochodowych. Działalność ta została sklasyfikowana według PKD w grupowaniu 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Usługi przyciemniania szyb samochodowych wykonuje Pan w przeważającej większości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zapłata za wykonane usługi następuje w formie gotówkowej.

Obrót gotówkowy za 2014 r. osiągnięty z tytułu sprzedaży usług przyciemniania szyb samochodowych wykonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000 zł w związku z czym nie prowadzi Pan ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odnosząc się do powyższego należy mieć na uwadze, że przyciemnianie szyb ma na celu najczęściej osiągnięcie oczekiwanych efektów estetycznych bądź praktycznych, jak np. ochrona przed promieniami słonecznymi i ciepłem, nie jest natomiast podyktowane koniecznością naprawienia uszkodzeń, lub usunięcia ewentualnych usterek.

Trzeba również wskazać, że z uwagi na brak definicji świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych, należy się odnieść do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem „naprawa” należy rozumieć usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń i doprowadzenie czegoś do stanu używalności; zmiana na lepsze.

Analiza powołanych przepisów na tle przedstawionego opisu sprawy prowadzi do wniosku, że skoro – jak wskazano we wniosku – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy Pan usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, to nie dotyczy Pana wynikające z zapisu § 4 pkt 2 lit. c) powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wobec tego, nie ma Pan obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej od 1 marca 2015 r. na podstawie powołanego przepisu § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Niemniej należy zauważyć, że – przy założeniu, że wcześniej nie powstał wobec Pana obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na zasadach ogólnych – to stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego wcześniej rozporządzenia, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. może Pan korzystać ze zwolnienia z przedmiotowego obowiązku do chwili przekroczenia w trakcie roku podatkowego kwoty obrotu 20.000 zł z tytułu dokonywania opisanych świadczeń zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-342/15/AJ | Interpretacja indywidualna

usługi naprawy pojazdów samochodowych
IPTPP2/443-960/13-4/JN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.