ITPP1/4512-348/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ITPP1/4512-348/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu do organu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą od 2009 r. z przeważającą działalnością kod PKD 85.59.A Nauka języków obcych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od 2014 r. wybrała Pani opodatkowanie „wg stawki liniowej 19%”, nie jest „płatnikiem” podatku VAT. Dodatkowo, „w ramach 85.52.Z Pozaszkolnych Formach Edukacji Artystycznej”, prowadzone są również zajęcia baletowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dotychczas nie była prowadzona działalność w zakresie pozostałych zgłoszonych kodów PKD.

Usługi w zakresie edukacji korzystały ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących do 31 grudnia 2014 r. na mocy załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). Ponieważ przychód z dodatkowych zajęć baletowych w 2014 r. wyniósł 19.760 zł (10.120 zł w I półroczu oraz 9.640 zł w II półroczu), a w całym 2013 r. 4.820 zł, korzystała Pani ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Całkowity przychód w 2014 r. wyniósł 308.525 zł (164.730 zł I półroczu oraz 143.795 zł w II półroczu).

Od początku 2015 r. miesięczny przychód z tytułu zajęć baletowych wynosi około 3.000 zł. Można przewidzieć, że do końca roku wyniesie około 30.000 zł (w wakacje zajęcie nie są prowadzone). Zostanie zatem przekroczony limit o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia natomiast udział obrotów z tytułu sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 31) w całkowitym obrocie podatnika (zwanym „udziałem procentowym obrotu”) realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nadal będzie znacząco wyższy niż 80%. W 2014 r. udział procentowy obrotu wyniósł 93,60 (93,86% w I półroczu oraz 93,30 w II półroczu).

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do końca 2016 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 1-34) w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym „udziałem procentowym obrotu”) realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, był wyższy niż 80%. Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania, w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy 80% (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w momencie przekroczenia progu 20.000 zł określonego § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, nadal będzie Pani zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, ze względu na § 3 ust. 1 pkt 3... W roku podatkowym 2014 udział obrotów z tytułu sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 31) w całkowitym obrocie wyniósł 93,60%, wobec czego był wyższy niż wymagany 80%. Przewiduje Pani, że w 2015 r. udział procentowy obrotu wyniesie powyżej 80% zarówno w pierwszym jaki drugim półroczu.

Pani zdaniem, w powyższym przypadku zwolnienie będzie obowiązywało dopóki liczony co pół roku udział procentowy obrotu będzie wyższy niż 80% lub do 31 grudnia 2016 r. kiedy kończy się okres zwolnienia określony w rozporządzeniu.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80% (...).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 31 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) – z wyłączeniem:

    -
  • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),-
  • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),-
  • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Ponadto, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80% – § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

Na podstawie § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80% (...).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą – w przeważającym zakresie PKD 85.59.A Nauka języków obcych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dodatkowo, „w ramach 85.52.Z Pozaszkolnych Formach Edukacji Artystycznej”, prowadzone są również zajęcia baletowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dotychczas nie była prowadzona działalność w zakresie pozostałych zgłoszonych kodów PKD. Wskazała Pani, że przychód z dodatkowych zajęć baletowych w 2014 r. wyniósł 19.760 zł (10.120 zł w I półroczu oraz 9.640 zł w II półroczu), a w całym 2013 r. 4.820 zł, wobec czego korzystała Pani ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Całkowity przychód w 2014 r. wyniósł 308.525 zł (164.730 zł I półroczu oraz 143.795 zł w II półroczu). Wskazała Pani, że od początku 2015 r. miesięczny przychód z tytułu zajęć baletowych wynosi około 3.000 zł. Można przewidzieć, że końca roku wyniesie około 30.000 zł (w wakacje zajęcie nie są prowadzone). Zostanie zatem przekroczony limit o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Natomiast udział obrotów z tytułu sprzedaży zwolnionej z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 31) w całkowitym obrocie podatnika (zwanym „udziałem procentowym obrotu”) realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nadal będzie znacząco wyższy niż 80%. W 2014 r. udział procentowy obrotu wyniósł 93,60 (93,86% w I półroczu oraz 93,30 w II półroczu).

Odnosząc się do powyższego należy przede wszystkim wskazać, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jak wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – dotyczy tych podatników, którzy dokonują świadczeń na rzecz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wobec tego, ustalając obrót uprawniający podatnika do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. należy uwzględniać cały obrót osiągnięty przez podatnika na rzecz ww. osób

Przedstawiony opis sprawy wskazuje, że z tytułu dokonywanych świadczeń na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2014 r. osiągnęła przez Pani obrót w kwocie 308.525 zł. Na wartość tego obrotu składa się świadczenie usług w zakresie nauki języków obcych, które na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 31 załącznika do rozporządzenia ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. są objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, oraz usługi nauki w zakresie zajęć baletowych dla dzieci, które nie są objęte tym zwolnieniem.

Obrót z tytułu świadczeń w zakresie nauki języków obcych, zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu ubiegłego roku przekroczył – jak wskazano – 80% wartości całkowitego obrotu zrealizowanego na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powołanych w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że – co do zasady – z uwagi na wartość obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powstał wobec Pani obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przy czym, z uwagi na fakt, że zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu ubiegłego roku obrót z tytułu świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania był wyższy niż 80% wartości całkowitego obrotu zrealizowanego na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 4 listopada 2014 r., jest Pani podatnikiem zwolnionym podmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ze zwolnienia tego może Pani korzystać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., chyba że wcześniej zajdą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, tj. udział procentowy obrotu zwolnionego z obowiązku ewidencjonowania (usług w zakresie nauki języków obcych) w okresie danego półrocza roku podatkowego będzie równy 80% albo niższy niż 80% całkowitego obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wówczas zwolnienie to straci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca tego półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, stosownie do zapisu § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-118/15/AJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
IBPP1/443-24/13/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.