ITPP1/4512-33/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od ponad dwóch lat prowadzi Pan zakład blacharsko-lakierniczy. Rozlicza się Pan w oparciu o PIT-28 (jest na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych), ze względu na obroty jest zwolniony od podatku od towarów i usług. Dotychczas, ze względu na niskie przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie posiada Pan kasy fiskalnej. Swoje usługi świadczy „w oparciu o PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”. Dokonywane przez Pana świadczenia polegają wyłącznie na usłudze lakierowania, ewentualnie naprawie blacharskiej. Nie odsprzedaje, nie handluje Pan częściami ani pochodnymi. Ponad 95% Pana przychodów wynika z usług świadczonych podmiotom gospodarczym (firmom transportowym i lakierniczym). Klienci – osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej zdarzali się dotychczas bardzo sporadycznie. Od stycznia 2015 roku nie będzie Pan wykonywał żadnych usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdyż zlecenia z firmami, z którymi Pan współpracuje uniemożliwią to czasowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy oświadczeniu, iż usługi wykonywane przez moją firmę będą świadczone tylko i wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej...

Pana zdaniem, nie wykonując jakichkolwiek usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nie będzie Pan podlegał obowiązkowi instalowania i rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, gdyż nie będzie miał podstaw do jej zastosowania. Pana przychody są na tyle niskie, że instalacja i zakup kasy rejestrującej znacznie przewyższyłyby roczny zysk z wykonywania usług dla osób fizycznych, dlatego bardziej dla Pana opłacalne jest zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Natomiast kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowanej według PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, wykonuje Pan usługi w zakresie lakierowania, ewentualnie napraw blacharskich. Dotychczas, ze względu na niskie przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, nie posiada Pan kasy fiskalnej. Ponad 95% Pana przychodów wynika z usług świadczonych podmiotom gospodarczym (firmom transportowym i lakierniczym). Klienci – osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej zdarzali się dotychczas bardzo sporadycznie. Od stycznia 2015 roku zamierza Pan zaprzestać świadczenia usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mając na uwadze regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że – jak wynika z zapisu cytowanego przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wyłącznie podatników, dokonujących sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – nie będzie Pan wykonywać usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to wynikający z powołanego art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej Pana nie dotyczy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.