ITPP1/4512-291/15/MN | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ITPP1/4512-291/15/MNinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada wykształcenie logopedyczne, w przeszłości świadczył usługi terapii logopedycznej na rzecz osób dorosłych, w szczególności po przebytych udarach mózgu. Z tego względu Wnioskodawca zgłosił w urzędzie statystycznym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym grupowaniem PKD 86.90.E „Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana”, wskazując tę działalność jako przeważającą. Na dzień złożenia niniejszego wniosku wpis do rejestru REGON w dalszym ciągu zawiera to wskazanie.

Aktualnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach, z zakresu nauki prawidłowej wymowy, podstaw języka angielskiego oraz zajęcia ruchowe stanowiące element wychowania fizycznego. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 85.59.11.0 „Usługi nauczania języków obcych” (podstawy języka angielskiego) oraz 85.59.19.0 „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” (pozostałe zajęcia).

W ramach zajęć z zakresu nauki prawidłowej wymowy Wnioskodawca nie świadczy usług z zakresu terapii logopedycznej, lecz uczy dzieci objęte opieką przedszkolną zasad poprawnej polszczyzny i pięknego, wyraźnego wysławiania się. Ponadto terapia logopedyczna dzieci polega na indywidualnych spotkaniach z dzieckiem z towarzyszeniem rodzica lub opiekuna dziecka. Natomiast Wnioskodawca prowadzi w przedszkolach wyłącznie zajęcia grupowe, w trakcie których dzieciom nie towarzyszą rodzice, ani opiekunowie.

Ponadto Wnioskodawca zamierza rozpocząć świadczenie w przedszkolach usług polegających na organizacji teatrzyków edukacyjnych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.59.19.0.

Zasady świadczenia przedmiotowych usług regulują umowy o współpracy, które Wnioskodawca zawarł z poszczególnymi placówkami przedszkolnymi. Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za świadczone usługi od poszczególnych placówek przedszkolnych. Wysokość wynagrodzenia uzgadnia z dyrektorami przedszkoli. Wnioskodawca nie posiada wiedzy, w jaki sposób przedszkola pozyskują środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie. O rozpoczęciu lub zakończeniu świadczenia usług przez Wnioskodawcę w danej placówce decydują dyrektorzy przedszkoli, a nie poszczególni rodzice, z uwzględnieniem autorskiego programu poszczególnych zajęć, które Wnioskodawca przedkłada dyrektorom przedszkoli do akceptacji. Zapisy na zajęcia lub rezygnację z uczestnictwa w zajęciach Wnioskodawcy przyjmują dyrektorzy poszczególnych przedszkoli. Terminy zajęć dla poszczególnych grup ustalają dyrektorzy przedszkoli w porozumieniu z Wnioskodawcą. Wszystkie świadczone usługi Wnioskodawca dokumentuje fakturami wystawianymi na rzecz poszczególnych placówek przedszkolnych, które to faktury stanowią podstawę płatności wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie po dniu 1 marca 2015 r. zobowiązany do ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczenia usług opisanych w zdarzeniu przyszłym przy zastosowaniu kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w Dziale 85 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, powołanym w poz. 31 Załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto nie znajduje zastosowania żaden z wyjątków od zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w tej pozycji Załącznika.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektorów tych placówek. Celem zajęć prowadzonych przez Wnioskodawcę jest opanowanie przez dzieci zasad poprawnej polszczyzny i umiejętności pięknego, wyraźnego wysławiania się w języku polskim, włączenie w wychowanie przedszkolne podstaw języka angielskiego, a także wychowanie fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca świadczy usługi na przedszkoli publicznych, a nie na rzecz indywidualnych rodziców. Powyższe wynika z faktu, iż poszczególni rodzice nie decydują o nawiązaniu współpracy z Wnioskodawcą, zasadach prowadzenia zajęć, terminach zajęć, wysokości należnego wynagrodzenia. Ponadto rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach dokonują zapisów swoich dzieci oraz rezygnują z zajęć z udziałem pracowników przedszkoli, a nie Wnioskodawcy. W konsekwencji nie można uznać, iż Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn zm.). W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

 1. wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
 2. stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
 3. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 4. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
 5. konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
 6. konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
 7. konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak pod poz. 31 ww. załącznika wymieniono PKWiU ex 85 – „Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)”.

Oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikające z załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z kolei zgodnie z objaśnieniem 1) do tego załącznika, zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jak wynika z § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Wątpliwości Pani dotyczą obowiązku ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz przedszkoli.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 tego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określaną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego na gruncie ww. regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że placówki przedszkolne są podmiotami, prowadzącymi działalność gospodarczą, zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Konsekwentnie w przypadku sprzedaży (świadczenia usług) na rzecz takich podmiotów nie jest Pani obowiązana do ewidencjonowania takiej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zatem stanowisko Pani dotyczące braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPTPP3/4512-371/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
ITPP1/4512-845/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.