ITPP1/4512-286/15/KM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
ITPP1/4512-286/15/KMinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. najem
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Posiada Pani mieszkanie, które wynajmuje („na najem została zawarta umowa”). Płaci Pani podatek ryczałtowy. Należność z wynajmu wpłacana jest na konto, w roku poprzednim przychód przekroczył 10.000 zł. Nie prowadzi Pani żadnej działalności gospodarczej. Niebawem odziedziczy Pani garaże, które zamierza wynajmować (sprawa spadkowa jest w sądzie). Kwota z całości wynajmu, tj. mieszkania i garaży w ciągu roku może przekroczyć 20.000 zł (zależy od ilości chętnych najemców).

Uzyskała Pani informacje, że „aby nie kupować kasy fiskalnej jestem zobowiązana od pierwszej czynności w 2015 r., a nie dopiero po zbliżeniu się do kwoty 20.000 zł wystawić fakturę i jednocześnie otrzymać wpłatę na konto lub za pośrednictwem poczty. Bezwzględnie muszą być spełnione te dwa obowiązki”.

Pani wątpliwości dotyczą sposobu postępowania w niniejszej sprawie, aby „uniknąć olbrzymiego wydatku i postąpić zgodnie z przepisami”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca musi nabyć kasę fiskalną, czy od stycznia 2015 r. musi wystawiać fakturę pomimo, że wpłata wpływa na konto i jest umowa na piśmie...

Czy po dziedziczeniu garaży Wnioskodawca musi wystawiać faktury dla najemców garaży oraz za mieszkanie i jednocześnie wpłaty muszą wpływać na konto lub za pośrednictwem poczty...

Czy limit wykazany w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, tj. 20.000 zł nie ma zastosowania do wynajmu i Wnioskodawca musi - pomimo otrzymywania kwoty pow. 1.000 zł miesięcznie na konto - wystawiać fakturę...

Czy Wnioskodawca może odbierać czynsz za garaże w formie gotówkowej i bez faktury, jeżeli nie przekroczy limitu i będą zawarte umowy w formie pisemnej, czy może wystawiać faktury „po zbliżeniu do limitu”... Czy można jednym najemcom wystawiać faktury i odbierać gotówkę, a inni mogą wpłacać na konto bez faktury, a jeszcze innym wystawiać faktury i „wpłata będzie na konto”...

Pani zdaniem, wynajem własnej nieruchomości jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania takiego przychodu za pomocą kasy fiskalnej - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Na podstawie przepisów nowego rozporządzenia świadczenia wymienione w załączniku korzystają ze zwolnienia od obowiązku stosowania kasy do końca 2016 r.

§ 2 ww. rozporządzenia poz. 26 załącznika symbol – PKWiU ex 68.20.1 wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

§ 3 ww. rozporządzenia określa limit 20.000 zł zwalniający z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych, poz. 26 i 38 zwalnia z obowiązku wystawiania faktury jeżeli wpłata jest dokonywana na konto.

W Pani ocenie, wystawianie faktur z jednoczesną wpłatą na konto musi być dokonywane od czasu „zbliżenia się do limitu 20.000 zł”. Jest to ważne dla przyszłych najemców, gdyż mogą to być osoby starsze, które nie posiadają konta, a przekaz pocztowy jest płatny, a oni są na „malutkiej emeryturze” i mają stare samochody, o które sami dbają. Wypisanie przekazu też może być dla nich kłopotliwe, będą mieli czas do przystosowania się do nowej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Jak wynika z zapisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 26 ww. załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1).

Natomiast w poz. 38 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Należy wskazać, że stosownie do § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że jako osoba fizyczna wynajmuje Pani mieszkanie oraz planuje wynajmować garaże, a kwota z całości wynajmu, tj. mieszkania i garaży w ciągu roku może przekroczyć 20.000 zł (w zależności od ilości chętnych najemców).

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności sprawy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż powołane regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji mają dwojaki charakter, a mianowicie: zwolnienie dla określonych czynności (zwolnienie przedmiotowe) i zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe).

W przedmiotowej sprawie w związku z tym, iż kwota osiągniętego przez Panią obrotu z tytułu świadczonych usług na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, dopiero w 2015 r. przekroczy 20.000 zł, zatem powstanie wobec Pani obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż przedmiotowe usługi będą świadczone wyłącznie w ramach wynajmu własnego (jako mieszczące się w grupowaniu PKWiU 68.20.1 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi), to może Pani korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 26 załącznika do tego rozporządzenia, pod warunkiem, że usługi te w całości będą dokumentowane fakturami. Dokumentowanie usług najmu fakturami jest niezbędne dla skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie ww. przepisów, tj. poz. 26 załącznika.

Nie będzie miała Pani również obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji, gdy otrzyma na rachunek bankowy w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty lub banku. W takim przypadku będzie Pani korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Oznacza to, że w przypadku, gdy część najemców będzie wpłacała czynsz na rachunek bankowy, a tylko dla osób płacących gotówką będą wystawiane faktury, może Pani korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej stosując łącznie:

  • w przypadku wpłat na rachunek bankowy – zwolnienie z poz. 38 załącznika do rozporządzenia,
  • w przypadku najmu fakturowanego – zwolnienie z poz. 26 załącznika do rozporządzenia.

W tym miejscu wskazać należy, że mimo podzielenia stanowiska dotyczącego braku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem Pani, że „wystawianie faktur z jednoczesną wpłatą na konto musi być dokonywane od czasu zbliżenia się do limitu 20.000 zł”.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Pani, uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.