ITPP1/4512-118/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
ITPP1/4512-118/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. najem
  3. stołówka szkolna
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniach 9 i 24 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 9 i 24 marca 2015 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku i uzupełnieniach do niego przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szkoła jest placówką oświatową, której organem nadrzędnym jest Starostwo Powiatowe. Szkoła posiada stołówkę szkolną – sprzedaje obiady dla uczniów i pracowników szkoły. Ponadto, za zgodą organu nadrzędnego (Starostwa Powiatowego), świadczy usługi cateringowe dla firm zewnętrznych. Szkoła prowadzi również sprzedaż noclegów, wynajem garaży, wynajem sal lekcyjnych dla osób fizycznych oraz firm z zewnątrz. Na wszystkie usługi sprzedaży Szkoła wystawia faktury sprzedaży, a wpłaty z tego tytułu dokonywane są na konto szkoły.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że sprzedaż z tytułu wynajmu garaży, sal lekcyjnych na rzecz osób fizycznych nie przekracza w danym roku kwoty 20.000 zł. Jeśli doliczyć do tej kwoty sprzedaż obiadów dla pracowników i uczniów (obiady w stołówce szkolnej), to obrót przekroczy kwotę 20.000 zł. Jednakże obiady dla pracowników i uczniów korzystają ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szkoła świadczy usługi cateringowe wyłącznie dla firm, dla tych samych firm Szkoła prowadzi sprzedaż noclegów.

Wynajem garaży i sal lekcyjnych Szkoła prowadzi zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla firm zewnętrznych.

Wszystkie usługi sprzedaży, zarówno sprzedaż obiadów dla pracowników i uczniów, jak i usługi cateringowe oraz usługi najmu garaży, sal lekcyjnych oraz noclegi dla firm udokumentowane są fakturami sprzedaży. Wpłaty odbywają się wyłącznie na konto bankowe. Z prowadzonych przez Szkołę ewidencji i dowodów zapłaty wynika, jakich konkretnie czynności te zapłaty dotyczą i przez kogo zostały dokonane. Każda wystawiona faktura podpinana jest pod wyciąg bankowy, na którym widnieje zapłata za nią. prowadzony jest również rejestr wszystkich wystawionych faktur.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r.

  • sprzedaż obiadów dla uczniów i pracowników oraz usługi cateringowe dla firm zewnętrznych,
  • sprzedaż z tytułu wynajmu garaży, sal lekcyjnych, noclegów na rzecz osób fizycznych i firm zewnętrznych

Szkoła powinna ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2015 r....

Zdaniem Szkoły, sprzedaż obiadów dla uczniów i pracowników nie musi byś ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ korzysta ze zwolnienia na podstawie poz. 45 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Usługi cateringowe i usługi noclegowe oraz najem sal lekcyjnych i najem garaży świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych nie podlegają ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi najmu garaży i sal lekcyjnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia na podstawie poz. 26 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W obecnym stanie prawnym od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 26 tego załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1).

W przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą § 2 ust. 2).

Natomiast w poz. 45 tego załącznika wymieniono usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

W powołanym wyżej art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług wymieniono placówki oświatowe, przez które rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Szkoła posiada stołówkę szkolną, w której sprzedaje obiady dla uczniów i pracowników szkoły. Szkoła świadczy również usługi cateringowe wyłącznie dla firm zewnętrznych. Dla tych samych firm Szkoła prowadzi sprzedaż noclegów.

Ponadto – zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla firm zewnętrznych – Szkoła wynajmuje garaże i sale lekcyjne.

Wszystkie usługi sprzedaży, zarówno sprzedaż obiadów dla pracowników i uczniów, jak i usługi cateringowe oraz usługi najmu garaży, sal lekcyjnych oraz noclegi dla firm udokumentowane są fakturami sprzedaży. Wpłaty odbywają się wyłącznie na konto bankowe. Z prowadzonych przez Szkołę ewidencji i dowodów zapłaty wynika, jakich konkretnie czynności te zapłaty dotyczą i przez kogo zostały dokonane. Każda wystawiona faktura podpinana jest pod wyciąg bankowy, na którym widnieje zapłata za nią. prowadzony jest również rejestr wszystkich wystawionych faktur.

Mając na uwadze regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy stwierdzić, że – jak wynika z zapisu cytowanego przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wyłącznie podatników, dokonujących sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że do świadczonych przez Szkołę usług cateringowych i usług noclegowych nie ma zastosowania, wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Obowiązek ten nie będzie również dotyczył usług wynajmu garaży i sal lekcyjnych w takim zakresie, w jakim są świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych.

Odnośnie usług świadczonych przez stołówkę szkolną należy wskazać, że skoro – jak wynika ze złożonego wniosku – Szkoła sprzedaje obiady wyłącznie na rzecz swoich uczniów i pracowników, to – stosownie do zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 45 załącznika do powołanego rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – do dnia 31 grudnia 2016 r. Szkoła może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Również w zakresie usług najmu garaży i sal lekcyjnych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Szkoła spełnia warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak bowiem wynika z przedstawionego opisu sprawy, wszystkie świadczenia – w tym w zakresie usług najmu – Szkoła dokumentuje fakturami. Tym samym, przy założeniu, że świadczenia te są sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 68.20.1, stosownie do zapisu § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 26 ww. rozporządzeń, do dnia 31 grudnia 2016 r. Szkoła może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Reasumując, mając na względzie przedstawiony opis stanu faktycznego, w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 marca 2015 r., Szkoła nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.