ITPP1/443-1514/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Posiada kwaterę agroturystyczną i świadczy usługi hotelarskie, polegające na wynajmie pokoi gościnnych (w tym wydawanie posiłków). Pani klientami są zarówno osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Jest Pani podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na wysokość obrotów.

W sierpniu 2014 r. przekroczyła Pani limit w wysokości 20.000 zł obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z powyższym od dnia 1 listopada 2014 r. prowadzi ewidencję sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy pomocy kasy fiskalnej. Część klientów, rezerwując pobyt w kwaterze agroturystycznej, dokonuje wpłaty zaliczki przelewem na Pani konto bankowe lub też płaci przelewem za usługę. Z treści przelewu wynika, że jest to zaliczka lub zapłata za pobyt w kwaterze (wczasy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaki obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i w jakim momencie należy ewidencjonować w kasie fiskalnej...

Czy w kasie fiskalnej należy ewidencjonować obrót (sprzedaż usług oraz wpływ zaliczek na tę sprzedaż) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko ten, za który zapłata następuje gotówką czy również ten, za który zapłata jest dokonywana przelewem na konto bankowe...

Czy w związku z tym wpłacone zaliczki na Pani konto bankowe podlegają ewidencji w kasie fiskalnej, a jeżeli tak, to pod jaką datą – czy musi to być data uznania rachunku bankowego, czy też może to być data późniejsza, np. data wydruku historii rachunku, ale należąca do miesiąca, w którym nastąpiła wpłata...

Czy zapłatę za usługi dokonaną przelewem na rachunek bankowy przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy w ogóle ewidencjonować w kasie fiskalnej, a jeżeli tak to czy w dniu wykonania usługi, czy w dniu wpływu środków pieniężnych na konto bankowe, czy też może to być data późniejsza, np. data wydruku historii rachunku, ale należąca do miesiąca, w którym nastąpiła wpłata...

Pani zdaniem w kasie fiskalnej należy ewidencjonować tylko obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sprzedaż usług i zaliczki na tę sprzedaż), za który zapłata następuje w gotówce. Uważa Pani, że jeżeli zapłata za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub zaliczka na poczet tych usług nastąpi za pośrednictwem banku (przelew na rachunek bankowy), to obrotu tego nie ewidencjonuje się w kasie fiskalnej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – pozycja 37 załącznika.

Gdyby jednak, to zwolnienie nie miało zastosowania do „stanu faktycznego przyszłego” opisanego we wniosku, to Pani zdaniem wpłaty dokonywane przelewem na Pani konto bankowe tytułem zaliczki powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej w dniu dokonania wydruku historii rachunku nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wpłata. Natomiast obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za który zapłata następuje przelewem powinien być ewidencjonowany w kasie fiskalnej w dniu wykonania usługi, a wpłata nie powinna w ogóle podlegać rejestracji w kasie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, w stanie prawnym, obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

W rozdziale 2 ww. rozporządzenia, regulującym sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących, w przepisie § 3 ust. 1 wskazano, że podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Natomiast na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Przepisy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji zaliczki. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl), „zaliczka” to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności.

Z przytoczonej definicji wynika więc, że zaliczka wiąże się z przekazaniem środków pieniężnych do dyspozycji kontrahenta.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Stosownie do przepisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 tego załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Należy również zauważyć, że jak wynika z zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Natomiast w obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Na podstawie § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym w poz. 38 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast na podstawie art. 19a ust. 8 ww. ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Ze złożonego wniosku wynika, że posiada Pani kwaterę agroturystyczną i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i świadczy usługi hotelarskie, polegające na wynajmie pokoi gościnnych (w tym wydawanie posiłków). Pani klientami są m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jest Pani podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług ze względu na wysokość obrotów. W sierpniu 2014 r. osiągnięty przez Panią obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczył limit w wysokości 20.000 zł. W związku z powyższym od dnia 1 listopada 2014 r. prowadzi Pani ewidencje sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy pomocy kasy fiskalnej. Część klientów, rezerwując pobyt w kwaterze agroturystycznej, dokonuje wpłaty zaliczki przelewem na Pani konto bankowe lub też płaci przelewem za usługę. Z treści przelewu wynika, że jest to zaliczka lub zapłata za pobyt w kwaterze (wczasy).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w odniesieniu do obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że w przypadku, gdy całość lub część zapłaty za usługę od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wpływa na rachunek bankowy przelewem – pod warunkiem, że z prowadzonych przez Panią ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczy wówczas – jak słusznie wskazano we wniosku – nie ma Pani obowiązku zaewidencjonowania tej zaliczki przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Nie będzie miała Pani również obowiązku ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej pozostałej części należności otrzymanej od klienta za daną usługę na rachunek bankowy (do której wcześniej na Pani rachunek bankowy została wpłacona zaliczka), bowiem w ww. zakresie, wykonywane przez Panią czynności do dnia 31 grudnia 2014 r. objęte są zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie powołanego wyżej § 2 ust. 1 w związku z pozycją 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2013 r. oraz do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie cytowanego § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Natomiast w sytuacji, gdy zapłata za wykonywane przez Panią świadczenia nie wpływa na Pani rachunek bankowy, wówczas ma Pani obowiązek zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej cały obrót z tytułu wykonywanego świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zatem, w przypadku, gdy wpłaconą przez klienta zaliczkę otrzyma Pani w postaci gotówki, to – zgodnie z § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – należy tą zaliczkę zaewidencjonować w momencie jej otrzymania.

Obowiązek zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczyć będzie również sytuacji, gdy w momencie wykonania usługi, pozostała część należności zostanie zapłacona gotówką, to – uwzględniając zapis § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w związku z art. 19a ust. 1 i art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – będzie Pani obowiązana zaewidencjonować na kasie rejestrującej całą kwotę należności za usługę – w momencie jej wykonania. Ta zasada będzie miała również zastosowanie do sytuacji, gdy zaliczkę na poczet wykonania przyszłej usługi otrzyma Pani na rachunek bankowy a pozostałą należność za dane świadczenie otrzyma Pani w postaci gotówki.

W takim przypadku nie będzie Pani bowiem przysługiwało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ww. przepisach. Jak bowiem wyżej wskazano, warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest dokonanie przez klienta i otrzymanie przez podatnika zapłaty całości należności na rachunek bankowy podatnika.

W świetle powyższego, mimo że tutejszy organ podziela przedstawione przez Panią stanowisko co do prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku otrzymywania należności za dokonywane świadczenia na rachunek bankowy, to – mając na uwadze argumentację uzasadnienia przedstawionego we wniosku stanowiska, zgodnie z którą gdyby zwolnienie nie miało zastosowania do zawartego we wniosku opisu, to wpłaty dokonywane przelewem na Pani konto bankowe tytułem zaliczki powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej w dniu dokonania wydruku historii rachunku nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wpłata –uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.