ITPP1/443-1496a/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do korzystania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz sposób prowadzenia tej ewidencji.
ITPP1/443-1496a/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. rachunek bankowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 6 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz sposobu prowadzenia tej ewidencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 6 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej oraz sposobu prowadzenia tej ewidencji.

We wniosku i uzupełnieniu do niego przedstawiono następujący stan faktyczny.

W całym okresie prowadzenia działalności Spółka wykonywała usługi związane ze sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Korzysta ze zwolnienia podatkowego z VAT. Spółka nie wprowadzała do działalności kasy rejestrującej, ponieważ dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, pocztą i przesyłkami kurierskimi a zapłaty za wykonane czynności dokonywane są w całości za pośrednictwem banku jak również płatność przez PayU odpowiednio na rachunek bankowy. Dowody dokumentujące zawierają dane nabywcy, w tym jego adres, jakiej czynności dotyczy zapłata.

Spółka znalazła Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kilkakrotnie dowiadywała się czy prowadząc działalność sprzedaży wysyłkowej i przez Internet musi wprowadzić kasę rejestrującą do działalności. Uzyskała zgodne odpowiedzi z urzędów skarbowych oraz Krajowej Informacji Podatkowej, że spełnia wymogi, które zawiera pkt 36 tabeli zawierającej czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania kas rejestrujących.

Od września 2014 r. Spółka otworzyła nowy punkt sprzedaży – kiosk. Równocześnie zakupiła kasę rejestrującą. Mieści się ona w nowym punkcie sprzedaży. Spółka postanowiła uzyskać więcej informacji aby móc zgodnie z przepisami prowadzić działalność gospodarczą. Spółka powzięła wątpliwość co do sprzedaży wysyłkowej, która dotychczas podlegała zwolnieniu. Czy w obecnej sytuacji, gdy Spółka posiada już kasę rejestrującą, jest zobowiązana ewidencjonować sprzedaż wysyłkową czy powinna w dalszym ciągu sporządzać zestawienia dokumentujące sprzedaż. Czasami zdarzy się, że Spółka będzie uczestniczyć w targach i wówczas chciałaby zabierać ze sobą kasę fiskalną, aby móc dokonywać sprzedaży w terenie. Czy wówczas może zastosować kasę jako kasę mobilną. Po kilkakrotnych rozmowach z urzędami skarbowymi oraz Krajową Informacją Podatkową Spółka otrzymała różne informacje. Spółka chciała zgłosić kasę w miejscu siedziby działalności, jednak pracownik urzędu skarbowego poinformował, że kasę trzeba zgłosić w miejscu gdzie dokonuje się najwięcej sprzedaży. Wobec tego Spółka zmieniła zapis i zgłosiła kasę w miejscu w którym znajduje się nowy punkt – kiosk.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Spółka dokonuje sprzedaży na A..., w sklepie internetowym, w sklepie znajdującym się poza siedzibą firmy oraz rzadziej, sporadycznie bezpośrednio z magazynu firmy. „Sprzedaż bezpośrednio z magazynu firmy” jest bardzo sporadyczna i ma miejsce tylko wtedy, gdy nie jest dokonywana sprzedaż w sklepie poza siedzibą firmy (sklep zamknięty). Spółka wskazała również, że prowadzi ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy – imię i nazwisko oraz jego adres). Przedmiotowa ewidencja dotyczy sprzedaży dokonywanej z wyłączeniem sprzedaży w sklepie, który znajduje się poza siedzibą firmy.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone numerem 1):

Czy przy pomocy kasy fiskalnej, która jest przypisana do stacjonarnego punktu sprzedaży (sklepiku zlokalizowanego poza siedzibą firmy), Spółka może (fakultatywnie) lub musi (obligatoryjnie) ewidencjonować prowadzoną w ramach jednej działalności sprzedaż na A..., sprzedaż w sklepie internetowym oraz sprzedaż bezpośrednio z magazynu siedziby firmy...

Zdaniem Spółki, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku powołującej się na zapis punktu 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., może korzystać ze zwolnienia ze stosowania kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży na allegro i w sklepie internetowym, natomiast nie jest zwolniona ze stosowania kasy rejestrującej w innych przypadkach, jeżeli sprzedaż jest dokonywana poza sklepem, który znajduje się poza siedzibą firmy, a dostawa towarów nie odbywa się w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na podstawie art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję m.in. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Natomiast kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Stosownie do przepisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 tego załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Natomiast w obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Na podstawie § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, w którym w poz. 37 wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. (do dnia 31 grudnia na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r.), muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, a przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka dokonuje sprzedaży detalicznej prowadzonej za pośrednictwem A... i w sklepie internetowym. Dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym, pocztą i przesyłkami kurierskimi a zapłaty za wykonane czynności dokonywane są w całości za pośrednictwem banku jak również płatność przez PayU odpowiednio na rachunek bankowy. Dowody dokumentujące zawierają dane nabywcy, w tym jego adres, jakiej czynności dotyczy zapłata.

Od września 2014 r. Spółka otworzyła nowy punkt sprzedaży – kiosk. Równocześnie zakupiła kasę rejestrującą. Mieści się ona w nowym punkcie sprzedaży. Ponadto Spółka dokonuje sporadycznie sprzedaży z magazynu firmy (gdy sklep jest zamknięty). Z wniosku ponadto nie wynika, ażeby Spółka dokonywała sprzedaży lub świadczyła usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzeń.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z powołanych przepisów należy uznać, że w zakresie transakcji dotyczących sprzedaży wysyłkowej, za które zapłata następuje w całości na rachunek bankowy Spółki, skoro – jak wynika z wniosku – z prowadzonych przez Spółkę ewidencji oraz z posiadanych dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, spełnione są warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia tych transakcji z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. oraz § 2 ust 1 w związku z poz. 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Tym samym, Spółka nie ma obowiązku ewidencjonować tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej, która została ufiskalniona w sklepie, znajdującym się poza siedzibą firmy.

Odnosząc się natomiast do pozostałej sprzedaży, tj. prowadzonej w otworzonym kiosku, oraz bezpośrednio z magazynu siedziby firmy (w przypadku zamknięcia sklepu) należy stwierdzić, że Spółka – przy założeniu, że posiadana przez nią kasa jest do tego technicznie przystosowana – może używać jednej kasy rejestrującej dla tych form sprzedaży, pod warunkiem, że jest w stanie zapewnić każdemu klientowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/443-1586/14/AJ | Interpretacja indywidualna

rachunek bankowy
ILPP1/443-553/14-2/JSK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.