ITPP1/443-1198/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.
ITPP1/443-1198/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. odliczenia
  3. ulga
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 lipca 2014 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.

W dniu 24 czerwca 2014 r. zawiadomił Pan urząd skarbowy, że dokona zakupu kasy rejestrującej, za pomocą której rozpocznie ewidencję od 1 lipca 2014 r.

Serwisant – sprzedawca drukarki fiskalnej w dniu 30 czerwca 2014 r. dokonał ufiskalnienia kasy, wydrukował pierwszy paragon i przypiął do książki serwisowej.

W dniu 2 lipca 2014 r. złożył Pan do urzędu skarbowego zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej i otrzymał numer ewidencyjny.

Po oddaniu dokumentów do księgowej okazało się, że wydruki z kasy rejestrującej zawierają błędne stawki. Zamiast stawki 23% w kasie zaprogramowano stawkę 0,23%. Serwisant dokonał zmiany stawki na prawidłową w dniu 6 sierpnia 2014 r. i przypiął do książki serwisowej drugi paragon. Towar sprzedaje Pan w cenach detalicznych, wobec czego wartość obrotu w kasie rejestrującej ewidencjonowano poprawnie, natomiast źle wyliczano i wykazywano kwotę podatku należnego. Podatek należny za miesiąc lipiec 2014 r. „wyliczono ręcznie” z dokonanej sprzedaży detalicznej zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej, wobec czego nie nastąpiło uszczuplenie zobowiązania podatkowego. W deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2014 r. podatek wykazano i rozliczono poprawnie. W związku z zaistniałą sytuacją skorzystał Pan z prawa, jakie daje art. 16 Kodeksu Karnego i złożył „czynny żal”. Wskazał Pan, że nie posiada uprawnień do ustawiania parametrów w kasie rejestrującej. Jako wytłumaczenie na zaistniałą sytuację serwisant wskazał, że jest to nieznany błąd w trakcie fiskalizacji. Zakup kasy rejestrującej sfinansował Pan ze środków unijnych otrzymanych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ewidencję obrotu i kwot podatku należnego rozpoczął Pan w obowiązującym terminie. Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnie zawiadomił Pan urząd o liczbie i miejscu instalacji kasy. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji dokonał Pan zgłoszenia o miejscu instalacji kasy i otrzymał numer ewidencyjny. Zakup kasy opłacił Pan gotówką. Wskazał Pan, że rozpoczynając ewidencję obrotu i kwot podatku należnego nie miał Pan informacji, że kasa nieprawidłowo ewidencjonuje wartość podatku należnego.

Powołując się na § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. wskazał Pan, że odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej należy spełnić określone warunki, tj. przed rozpoczęciem ewidencjonowania należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o liczbie i miejscu instalacji kasy rejestrującej oraz rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązujących terminach, które to warunki Pan spełnił. Nawiązując do zapisu art. 111 ust. 6a ustawy nadmienił Pan, że kasa rejestrująca musi zapewnić prawidłowe zaewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego. Zaznaczył Pan, że z opisu sprawy, Pana kasa rejestrująca w okresie od 1 lipca do 5 sierpnia 2014 r. nie zapewniała prawidłowej ewidencji kwot podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wobec zaistniałej sytuacji może Pan w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług zastosować ulgę na zakup kasy rejestrującej i odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto, nie więcej niż 700 zł...

Przedstawiając własne stanowisko wskazał Pan, że może odliczyć kwotę 90% wartości netto kasy rejestrującej, nie więcej niż 700 zł w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług. Spełnił Pan warunki, wynikające z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc się do art. 111 ust. 6a ustawy wskazał Pan, że nieprawidłową ewidencję podatku należnego prowadzoną przy zastosowaniu kasy rejestrującej w okresie od 1 lipca do 5 sierpnia 2014 r. sprostował Pan ręcznie poprzez prawidłowe wyliczenie kwot podatku należnego, w związku z czym zobowiązanie podatkowe za ww. okres rozliczono prawidłowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak stanowi art. 111 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 6 ustawy, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 111 ust. 6a).

Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

  1. określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot;
  2. określi przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących, przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas oraz konieczność zapewnienia kontroli realizacji nałożonego na podatników obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem (zwrotem) tych kwot;
  3. może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami, mając na uwadze koszty związane z ich nabyciem.

Kwestie rozliczenia wydatków poniesionych w związku z nabyciem urządzeń fiskalnych, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 163).

Jak wynika z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

  1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania,
  2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Ze złożonego wniosku wynika, że od dnia 1 lipca 2014 r. prowadzi Pan ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak Pan wskazał, rozpoczęcie ewidencji nastąpiło w obowiązującym terminie. Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego złożył Pan w urzędzie skarbowym pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Należność za kasę rejestrującą uiścił Pan gotówką. Z wniosku ponadto wynika, że podczas ufiskalnienia kasy nastąpił błąd w programowaniu, polegający na wprowadzeniu stawki 0,23% zamiast 23%.

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – spełnił Pan wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, to uwzględniając fakt, że ewidencja sprzedaży prowadzona w okresie od 1 lipca do 5 sierpnia 2014 r. przy zastosowaniu kasy rejestrującej z zastosowaniem błędnej stawki została przez Pana skorygowana, a obrót i podatek należny za ten okres zostały rozliczone prawidłowo to – w ocenie tutejszego organu –ma Pan prawo do skorzystania z ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej, zgodnie z zapisem art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.