ITPP1/443-1185/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ITPP1/443-1185/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. samochód
  3. sprzedaż
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska ... zarejestrowała Pani od 2 stycznia 2009 r. Przedmiotem działalności gospodarczej zgodnie z PKD jest – Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z). Sprzedaży usług medycznych dokonuje Pani wyłącznie dla podmiotów leczniczych. W Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności wpisała Pani dwa podmioty lecznicze. W poprzednim roku podatkowym nie wykonała Pani jakiejkolwiek sprzedaży usług i towarów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. W styczniu bieżącego roku, na podstawie rachunku Nr ... dokonała Pani sprzedaży samochodu, będącego środkiem trwałym, dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na kwotę 10.800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset zł). Zapłata nastąpiła gotówką. Na rachunku zamieściła Pani dane kupującego włącznie z NIP.

W sierpniu bieżącego roku dokonała Pani ponownie sprzedaży samochodu po wypadku komunikacyjnym, będącego środkiem trwałym w Pani firmie, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Uszkodzenie samochodu nastąpiło z winy sprawcy wypadku, wartość naprawy samochodu zbliżona jest do wartości wyjściowej samochodu i jest przedmiotem sporu sądowego z firmą ubezpieczeniową. Sprzedaż wraku samochodu udokumentowana została wystawioną fakturą Nr ... z danymi kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Zapłata nastąpiła w formie przelewu na konto firmy – indywidualna Praktyka Lekarska ... w kwocie: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). W tytule przelewu podano numer faktury z datą jej wystawienia. Sprzedaż nastąpiła tej samej osobie fizycznej jak poprzednio. Tym samym w sierpniu 2014 r. przekroczony został limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Nadmieniła Pani, że nie zamierza prowadzić do końca roku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W świetle powyższego powzięła Pani wątpliwość co do prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z incydentalną sprzedażą samochodu powstaje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzona będzie sprzedaż wyłącznie dla podmiotów leczniczych...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazała Pani – mając za podstawę poz. 34 i 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – że przekroczenie limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej z powodu incydentalnej sprzedaży samochodu osobowego nie spowoduje obowiązku instalacji kasy fiskalnej do końca roku podatkowego 2014 r. Oba zdarzenia zostały udokumentowane rachunkiem/fakturą, w których zawarte są dane identyfikujące odbiorcę. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyły. Zapłatę za jedną z usług dokonano w całości drogą przelewu bankowego na konto. Liczba świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym wynosi zero.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 34 tego rozporządzenia wymieniono, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
  2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Natomiast w poz. 37 powołanego załącznika, wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jak wynika z § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Z wniosku wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej, nie wykonuje Pani żadnych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i nie osiąga Pani z tego tytułu żadnych obrotów. Jednakże za kwotę 25.800 zł dokonała Pani – na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – sprzedaży dwóch samochodów, które były wykorzystywane w Pani firmie.

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że stosownie do zapisu § 3 ust. 1, w związku z przekroczeniem kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł z tytułu dokonania sprzedaży samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstał wobec Pani obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając jednak na uwadze fakt, że przekroczenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nastąpiło w wyniku dokonania dwóch transakcji i – jak Pani wskazała w złożonym wniosku – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy Pani usług na rzecz osób o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, to w chwili obecnej nie ma Pani obowiązku zainstalowania i ufiskalnienia kasy rejestrującej.

Należy jednak podkreślić, że powołane regulacje wynikające z § 2 ww. rozporządzenia, dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji mają charakter przedmiotowy i odnoszą się do konkretnego rodzaju transakcji.

Tym samym, zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia przedmiotowej ewidencji określony w powołanych normach prawnych, tj. § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 34 i 37 załącznika do powołanego rozporządzenia, ogranicza się wyłącznie do czynności, których przedmiotem jest świadczenie usług.

Mając na względzie powyższe należy zatem stwierdzić, że z chwilą ewentualnego dokonania kolejnej transakcji sprzedaży na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, będzie Pani miała obowiązek zaewidencjonować tą sprzedaż przy zastosowaniu ufiskalnionej uprzednio kasy rejestrującej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie wyżej wskazanego § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 i 37 załącznika do tego rozporządzenia.

Wobec powyższego, oceniając całościowo przedstawione przez Panią stanowisko, a w szczególności podstawę prawną, na której zostało ono zbudowane, stanowisko to uznano za nieprawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. kwestie będące przedmiotem niniejszej sprawy regulować będą przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544)

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.