IPTPP4/4512-72/15-3/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość używania jednej kasy rejestrującej dla ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu usług świadczonych w dwóch punktach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku prowadzenia działalności w dwóch punktach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku prowadzenia działalności w dwóch punktach.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lutego 2015 r. (data wpływu) o dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 2 sierpnia 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą jako adwokat w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Głównym miejscem wykonywania tej działalność jest lokal położony w X przy ul. .... Dodatkowym miejscem prowadzenia tej działalności jest filia położona w Y przy ul. ...1. Wnioskodawca przyjmuje klientów w różnych dniach i godzinach.

Generalnie w X od poniedziałku do środy oraz w piątek, w godzinach od 8 do 16. W czwartek zaś Wnioskodawca przyjmuje klientów w Y w godzinach od 9 do 15. W momencie przyjmowania klienta w jednym lokalu, Wnioskodawca nie jest w stanie przyjąć klienta w drugim miejscu. Wnioskodawca nie zatrudnia żadnej osoby, ani nie upoważnił nikogo do przyjmowania w jego imieniu wynagrodzenia. Wnioskodawca nie zamierza także upoważniać kogokolwiek do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Od 1 marca 2015 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Na paragonach Wnioskodawca zamierza umieszczać oba adresy, gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej, przenośnej kasy rejestrującej, czy też dwóch kas rejestrujących, po jednej dla każdego z lokali, gdzie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca uważa za wystarczające prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej, którą po zakończeniu przyjmowania klientów w jednym miejscu Wnioskodawca będzie przenosił do drugiego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję m.in. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Jak wynika z § 8 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.

Z powyższych przepisów wynika, iż ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres wszystkich punktów, w których świadczy usługę.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako adwokat w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Głównym miejscem wykonywania tej działalności jest lokal położony w X. Dodatkowym miejscem prowadzenia tej działalności jest filia położona w Y. Wnioskodawca przyjmuje klientów w różnych dniach i godzinach. Generalnie w X od poniedziałku do środy oraz w piątek. W czwartek zaś Wnioskodawca przyjmuje klientów w Y. W momencie przyjmowania klienta w jednym lokalu, Wnioskodawca nie jest w stanie przyjąć klienta w drugim miejscu. Wnioskodawca nie zatrudnia żadnej osoby, ani nie upoważnił nikogo do przyjmowania w jego imieniu wynagrodzenia. Wnioskodawca nie zamierza także upoważniać kogokolwiek do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Od 1 marca 2015 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Na paragonach Wnioskodawca zamierza umieszczać oba adresy, gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

Odnosząc się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z wniosku – transakcje sprzedaży w poszczególnych miejscach prowadzenia działalności nie będą dokonywane w tym samym czasie, to Wnioskodawca będzie w stanie zapewnić każdemu klientowi prawo do otrzymania dowodu nabycia usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie. Zatem Wnioskodawca będzie mógł używać jednej kasy rejestrującej dla potrzeb ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług w lokalu położonym w X i w Y.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w przedstawionych we wniosku okolicznościach Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu dwóch kas rejestrujących, po jednej dla każdego z lokali, gdzie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca może dokonywać ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej, przenośnej kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.