IPTPP4/4512-61/15-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej pomimo niskich obrotów ze względu na przyporządkowanie PKD takiego jak mechanikom, którzy w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu kas rejestrujących mają w 2015 r. bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych.
IPTPP4/4512-61/15-4/UNRinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla świadczonych usług czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla świadczonych usług czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Od dnia 25.06.2002 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest czyszczenie i pranie tapicerek samochodowych oraz polerowanie nadwozi. Ze względu na fakt, że nie ma nazwy zawodu dosłownie odzwierciedlającej zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę usług, w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 14.02.2010 określono dla Wnioskodawcy rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 4520Z, który jest taki sam jak dla mechaników.

Biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544), w którym określono mechaników jako grupę zawodową mającą obowiązek prowadzenia kas fiskalnych również w sytuacji gdy ich obroty nie przekraczają kwoty 20 000, mają zatem bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych co wynika z § 4 ust. 1 pkt 2h ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy jako że posiada PKD jak mechanicy, powinien on również prowadzić kasę fiskalną.

W piśmie z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że dokonuje sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Świadczone usługi czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi odzwierciedla kod: 45.20.3 PKWiU z 2008 r. (usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne). Wnioskodawca nie świadczy czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) tj. z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w roku 2014 i 2015 kwoty 20 000 zł. Wnioskodawca nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących od początku prowadzenia działalności gospodarczej do 2014 r. Zapłata za wykonywaną usługę nie jest dokonywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lecz gotówką do ręki. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie usługi dotyczy zapłata.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej pomimo niskich obrotów ze względu na przyporządkowanie PKD takiego jak mechanikom, którzy w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu kas rejestrujących mają w 2015 r. bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo przyporządkowania PKD takiego jak mechanikom, zakres działalności Wnioskodawcy jest inny, nie można sugerować się przyporządkowaniem lecz specyfiką wykonywanych usług w związku z czym nie ma w przypadku Wnioskodawcy zastosowania § 4 ust. 1 pkt 2h rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu kas rejestrujących w dnia 4 listopada 2014 r. w którym to określa się mechaników w dosłownym tego słowa znaczeniu jako mających bezwzględny obowiązek prowadzenia kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Zgodnie z § 2 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W myśl § 3 ust. 1, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 rudnia 2016 r.:

 1. Podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym , kwoty 20 000 zł;
 2. Podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych , jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
 3. Podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80 %;
 4. Podatników rozpoczynających po dniu 1 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
  1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

-będzie wyższy niż 80%.

Powyższe zwolnienia są zwolnieniami podmiotowymi.

Przepis § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 2 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
  • usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  • z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest czyszczenie i pranie tapicerek samochodowych oraz polerowanie nadwozi. Ze względu na fakt, że nie ma nazwy zawodu dosłownie odzwierciedlającej zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę usług, w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON określono dla Wnioskodawcy rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 4520Z, który jest taki sam jak dla mechaników. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Świadczone usługi czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi odzwierciedla kod PKWiU: 45.20.3 (usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne). Łączna kwota z działalności z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w roku 2014 i 2015 kwoty 20 000 zł. Wnioskodawca nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących od początku prowadzenia działalności gospodarczej do 2014 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku stosowania kasy rejestrującej ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, tj. czy jako że posiada PKD jak mechanicy, powinien on również posiadać kasę fiskalną.

Jak wyżej wskazano ustawodawca wprowadził rozporządzeniem z dnia 4 listopada 2014 r. wyłączenia w stosowaniu zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W § 4 pkt 2 lit c) wskazane są usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania). Należy jednak zwrócić uwagę, że w ww. rozporządzeniu przy identyfikowaniu usług, które nie są zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Decydująca zatem będzie tutaj wykładnia celowościowa.

Zgodnie z definicją internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. - www.sjp.pwn.pl) naprawa oznacza usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń i doprowadzenie czegoś do stanu używalności.

Natomiast, zgodnie z definicją ww. słownika termin polerować oznacza wygładzać powierzchnię przedmiotu w celu nadania jej gładkości i połysku.

Termin czyścić, zgodnie z definicją ww. słownika, oznacza pozbywać się zanieczyszczeń lub brudu.

Termin pranie, zgodnie z definicją ww. słownika, oznacza wszystkie czynności związane z usuwaniem brudu z odzieży, tkanin itp., natomiast słowo prać to czyścić tkaniny za pomocą wody i/lub środków chemicznych.

Mając na uwadze powyższe, oceniając kwestie wyłączenia świadczonych przez Wnioskodawcę usług należy stwierdzić, że usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) nie obejmują usług w zakresie czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi. Zatem, wyłączenie z korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit c) ww. rozporządzenia nie odnosi się do świadczonych przez Wnioskodawcę ww. usług. Tym samym, Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie czyszczenia i prania tapicerek samochodowych oraz polerowania nadwozi nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia przez Wnioskodawcę kwoty obrotu w wysokości 20.000 zł. zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, o ile Wnioskodawca nie zacznie wykonywać czynności, o których mowa w § 4 pkt 2 lit c) rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.