IPTPP4/4512-39/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

Otrzymanie zapłaty za punkty, dot. art. 19a i art. 111 ustawy.
IPTPP4/4512-39/15-4/JMinterpretacja indywidualna
 1. internet
 2. kasa rejestrująca
 3. obowiązek podatkowy
 4. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku ewidencjowania przy użyciu kasy rejestrującej otrzymanej zapłaty za punkty – jest nieprawidłowe;
 • obowiązku podatkowego dla otrzymania zapłaty za punkty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży punktów oraz obowiązku podatkowego dla ww. czynności.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania nr 1 oraz brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Spółka, zajmująca się działalnością związaną z oprogramowaniem i tworzeniem stron internetowych (PKD-62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z), zamierza uruchomić portal internetowy, w którym część usług będzie płatna. Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) za pomocą płatności elektronicznych lub mikropłatności (SMS) dokonywać będzie zakupu określonej liczby punktów.

Tymi punktami będzie opłacał usługi w serwisie. Na stronę portalu Spółki będzie logował się użytkownik (Klient) podając swój adres email (lub login) i hasło, Wnioskodawca nie identyfikuje tego użytkownika z imienia i nazwiska.

Kliknięcie w zakup punktów oznaczać będzie złożenie zamówienia i klient nie będzie zobowiązany zapłacić za nie. Może zamówić 100 tys. punktów i nie zapłacić, nie rodzi to żadnych konsekwencji w stosunku do kupującego.

Dopiero zapłata za punkty powoduje, że zamówione punkty są dostępne na koncie klienta.

Klient będzie kupować pakiet punktów np. 100 i dokonywać płatności np. 123 zł brutto. Poprzez płatności elektroniczne (przelewy 24.pl) będzie kierowany do swojego banku (transakcja otrzymuje unikalny numer) gdzie dokonywać będzie płatności.

W systemie Spółki pojawi się informacja, że danego dnia o danej godzinie użytkownik aaa@bbb.com zakupił 100 punktów na kwotę 123 zł brutto nr transakcji np. 123456 – istotna informacja dla takiej transakcji będzie flaga ustawiana na 1 w przypadku gdy transakcja zostanie prawidłowo opłacona lub 0 gdy transakcja jest nieopłacona (np. klient porzucił koszyk w trakcie transakcji, zerwało się połączenie z internetem itp.).

Wszelkie płatności również te SMS-owe i kartami kredytowymi będą się odbywały przez firmę pośredniczącą np. przelewy24.pl.

Z systemu przelewy24.pl będzie wykonywany przelew na konto firmowe Wnioskodawcy.

W wyniku uzupełnienia wniosku Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka, będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zajmująca się działalnością związaną z oprogramowaniem i tworzeniem stron internetowych (PKD-62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 63.99.Z), zamierza uruchomić portal internetowy, w którym część usług będzie płatna. Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) za pomocą płatności elektronicznych lub mikropłatności (SMS) dokonywać będzie zakupu określonej liczby punktów. Zapłata za punkty nie będzie stanowić zapłaty za konkretny towar/usługę lecz punkty, które będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi np.: wyróżnienie ogłoszenia, pogrubienie ogłoszenia, możliwość dodania dodatkowych zdjęć do ogłoszenia itp.

Nie będzie ona również stanowić przedpłaty ani zaliczki na poczet dostawy konkretnego towaru/usługi. Klient składać będzie zamówienie na określoną ilość punktów i dokonywać będzie płatności za to zamówienie.

Po pozytywnym przejściu procesu płatności na jego koncie pojawią się zakupione punkty.

Zapłata za punkty nie dotyczy dostaw konkretnych towarów/usług odbywających się w systemie wysyłkowym (poczta, przesyłki kurierskie).

Zapłata za zamówione punkty będzie całościowo jednorazowa, nie dotyczy zakupu towaru lecz wirtualnej „waluty” służącej do rozliczania opisywanych powyżej dodatkowych funkcjonalności.

Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję będzie jednoznacznie wynikało kto (login w systemie lub adres e-mailowy), kiedy i jaką ilość punktów zakupił. Zapłata następować będzie na konto firmy pośredniczącej w transakcjach elektronicznych np. payU, przelewy24.pl, PayPal itp. i w tych systemach będzie przechowywana dokładna informacja o poszczególnych transakcjach - na konto Spółki będzie dokonywana zbiorcza wpłata z systemu pośredniczącego w płatnościach obejmująca wiele transakcji od różnych klientów.

Zapłata za punkty nie będzie dotyczyła dostaw towarów/świadczenia usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1544).

Zapłata za punkty nie będzie dotyczyła dostawy towarów/świadczenia usług wymienionych w art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz.1054 z póżn.zm.).

Przedmiotem sprzedaży/transakcji będą punkty.

Płatności za pośrednictwem firm przelewy24.pl, PayPal, payU dokonywane będą na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firmy pośredniczące, na podstawie umowy o współpracy, będą dokonywały wypłaty automatycznie lub ręcznie na żądanie Spółki w dowolnym momencie. W przypadku wypłat automatycznych niektóre serwisy umożliwiać będą definiowanie czasokresów (co kilka dni) lub progu uzbieranych środków po przekroczeniu którego dokonywana będzie wypłata.

Firmy pośredniczące w płatnościach pobierać będą prowizję za każdą transakcję zgodnie w tabelami opłat będącymi elementem regulaminu. W związku z tym kwoty należności zawarte w przelewach zbiorczych będą mniejsze niż kwoty wynikające z sumy transakcji od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W systemie Spółki będą rejestrowane wszystkie zamówienia na punkty (opłacone i nieopłacone) – zestaw transakcji z danego okresu będzie można wygenerować w postaci pliku csv lub pobrać takie zestawienie dot. zapłat za poszczególne zamówienia z firmy pośredniczącej w płatnościach.

Przebieg przykładowej transakcji:

Klient składa zamówienie na zakup pakietu 100 punktów za kwotę 15 zł. W systemie Spółki tworzy się zamówienie i ma status „nieopłacone”. Jeśli klient nie dokona zapłaty za złożone zamówienie to nic się nie dzieje – Spółka nie ma płatności – klient nie ma punktów.

W przypadku dokonania płatności poprzez firmę pośredniczącą w systemie Spółki następuje zmiana statusu na „zapłacone” a następnie dopisywany jest numer unikatowy transakcji w systemie firmy pośredniczącej.

Natychmiast po pozytywnym przeprowadzeniu transakcji płatności Klient otrzymuje zakupione punkty, które są widoczne na koncie Klienta. Spółka jako właściciel portalu otrzymuje informacje o otrzymaniu płatności.

Przelew środków z firmy pośredniczącej na konto Spółki może nastąpić w dowolnym momencie (ręczna dyspozycja lub automatycznie).

Firma pośrednicząca pobiera prowizje za każdą transakcję.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014, który w poz. 38 wskazuje jako zwolnienie świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła...
 2. Czy momentem podatkowym w podatku od towarów i usług będzie moment zapłaty za punkty...

Zdaniem Wnioskodawcy

Stanowisko do pytania nr 1

W myśl poz. 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencji świadczenia na rzecz osób fizycznych dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła świadczenie usług jeżeli zapłata za wykonana czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zdaniem Spółki, mając na uwadze stan przedstawiony we wniosku, będzie ona mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestracyjnych.

Stanowisko do pytania nr 2

W myśl art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 21 ust. 1.

Zdaniem spółki dostawa towaru (punkty są dostępne na koncie klienta) następuje w momencie zapłaty w związku z czym momentem podatkowym dla podatku od towarów i usług będzie w chwili zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • w zakresie braku obowiązku ewidencjowania przy użyciu kasy rejestrującej otrzymanej zapłaty za punkty – jest nieprawidłowe;
 • w zakresie obowiązku podatkowego dla otrzymania zapłaty za punkty –jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie należało rozstrzygnąć czy otrzymanie zapłaty za punkty stanowi zapłatę za dostawę towarów/świadczenie usług i w związku z ww. otrzymaniem zapłaty powstanie obowiązek podatkowy, w związku z powyższym w pierwszej kolejności Organ udziela odpowiedzi na pytanie nr 2.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19a ustawy.

Według art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza uruchomić portal internetowy, w którym część usług będzie płatna. Klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) za pomocą płatności elektronicznych lub mikropłatności (SMS) dokonywać będzie zakupu określonej liczby punktów. Zapłata za punkty nie będzie stanowić zapłaty za konkretny towar/usługę lecz za punkty, które będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi np.: wyróżnienie ogłoszenia, pogrubienie ogłoszenia, możliwość dodania dodatkowych zdjęć do ogłoszenia itp. Nie będzie ona również stanowić przedpłaty ani zaliczki na poczet dostawy konkretnego towaru/usługi. Klient składać będzie zamówienie na określoną ilość punktów i dokonywać będzie płatności za to zamówienie. Po pozytywnym przejściu procesu płatności na jego koncie pojawią się zakupione punkty. Zapłata za zamówione punkty będzie całościowo jednorazowa, nie dotyczy zakupu towaru lecz wirtualnej „waluty” służącej do rozliczania opisywanych powyżej dodatkowych funkcjonalności.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia czy w związku z otrzymaniem zapłaty za punkty powstanie obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, że w świetle przywołanego wcześniej przepisu art. 2 pkt 6 ustawy punkty, nazwane w omawianej sprawie przez Wnioskodawcę „wirtualną walutą”, nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy, gdyż nie są towarem, lecz jedynie środkami uprawniającymi do odbioru towarów. Sprzedaż tych punktów następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta na rzecz Wnioskodawcy. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży ww. punktów klientom nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez nabywcę na rzecz Wnioskodawcy, a w konsekwencji przyznanie określonej ilości punktów nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.

Z wniosku nie wynika aby Wnioskodawca stawiał jakiekolwiek ograniczenia lub warunki jakie klient musiałby spełnić aby nabyć punkty. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz klientów Wnioskodawcy.

A zatem, czynność odpłatnego przyznania punktów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z otrzymaniem punktów nie będzie stanowiła zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego PWN”, zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie.

Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego dokonana przez klientów Wnioskodawcy zapłata za punkty nie będzie związana z nabyciem konkretnego towaru/usługi bowiem punkty, będzie można wymienić w systemie na różnego rodzaju usługi np.: wyróżnienie ogłoszenia, pogrubienie ogłoszenia, możliwość dodania dodatkowych zdjęć do ogłoszenia itp.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że otrzymywana przez Wnioskodawcę zapłata za punkty nie będzie formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż klienci nabywając przedmiotowe punkty nie wpłacają odpowiedniej kwoty za z góry ustalony towar/usługę lub z góry ustaloną ilość tego towaru. Tym samym dokonana zapłata nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, w momencie przyznania punktów.

W omawianej sprawie zapłata, która ma miejsce przed dostawą towaru/wykonaniem usługi nie będzie spełniała w całej rozciągłości definicji przedpłaty. Przyszła dostawa/świadczenie nie są jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określone – nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość towaru oraz cena towaru/usługi. Dopiero z chwilą dokonania dostawy towarów/wykonania usługi, a więc w momencie realizacji transakcji sprzedaży towaru/usługi powstaje obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę punktów, o których mowa we wniosku, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które otrzymuje Wnioskodawca w związku z odpłatnym przyznaniem tych punktów swoim klientom nie będą stanowiły zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu obowiązującego art. 19a ust. 8 ustawy.

W tej sytuacji nie wystąpi w momencie zapłaty za punkty obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku podatkowego dla otrzymania zapłaty za punkty należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie kwestii obowiązku ewidencjowania przy użyciu kasy rejestrującej otrzymanej zapłaty za punkty, należy wskazać że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z uwagi na to, że czynność odpłatnego przyznania punktów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie będąc odpłatną dostawą towarów ani odpłatnym świadczeniem usług nie będzie mieściła się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, a zatem nie będzie stanowiła sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, to w związku z powyższym nie podlega również ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż obowiązek stosowania kas rejestrujących związany jest z realizacją sprzedaży a więc wydaniem towaru/wyświadczeniem usługi. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów.

Przy czym nadmienić należy, iż przepisy o podatku od towarów i usług nie zawierają zakazu dokumentowania sprzedanych punktów innym dokumentem wewnętrznym. Zatem w przypadku, kiedy transakcji między dwoma podmiotami nie można udokumentować paragonem, wówczas w celu potwierdzenia transakcji może zostać wystawiona nota księgowa lub inny dokument wewnętrzny.

Z uwagi na okoliczności, z których wynika, że otrzymanie zapłaty za punkty nie będzie podlegało obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, to rozpatrywanie przesłanek wynikających § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U., poz. 1544) stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku ewidencjowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży punktów, ze względu na odmienną argumentację prawną należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.