IPTPP4/4512-30/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie w kasie fiskalnej przyjętych kwot na poczet wysyłki towarów pod tą samą literą (litera G-stawka VAT „zw”), ale z innymi kodami co daje możliwość na koniec miesiąca sporządzenia wydruku kwot z wyodrębnieniem wartości sprzedaży towarów i kwot za zwrot kosztów przesyłki?
IPTPP4/4512-30/15-4/MKinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. kasa rejestrująca
  3. sprzedaż wysyłkowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie fiskalnej kwot przyjętych na pokrycie kosztów przesyłki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania na kasie fiskalnej kwot przyjętych na pokrycie kosztów przesyłki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego oraz o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wysyłkowym handlu towarami za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT- zwolnienie z tyt. art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.), a podatek dochodowy rozlicza w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprzedaż Wnioskodawca ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej.

Zakupione przez klientów towary dostarczane są za pośrednictwem dostawcy -Poczty lub firmy kurierskiej. Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszty przesyłki. Kupujący mają do wyboru przesyłkę za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej.

W regulaminie sprzedaży internetowej jest zamieszczony zapis, iż kupujący dokonując zakupu udziela sprzedawcy automatycznie jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z dostawcą (zgodnie z rozp. z dnia 01.01.2007 r. w kwestii wysyłki i odstąpienia od opłat z tyt. pełnomocnictw).

Środki zgodnie z odpowiednim zapisem kupujący przekazuje sprzedającemu - oprócz kwoty za zakupiony towar również środki na pokrycie kosztów związanych z wysyłką towaru za pośrednictwem wybranego przez kupującego dostawcy.

Równowartość opłaty za przesyłkę stanowi zwrot kosztu poniesionego w imieniu nabywcy w związku z czym nie stanowi dochodu u sprzedającego.

Kwoty otrzymane jako zwrot kosztów przesyłki są wpłacane na konto dostawcy towarów (Poczty lub firmy kurierskiej).

Na aukcji znajduje się również zapis mówiący o tym, że dokonując zakupu towaru kupujący zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie zapisy łącznie z pełnomocnictwem do zawarcia w imieniu kupującego umowy o dostawę zakupionych przez niego towarów.

W celu dostarczenia towarów kupującym, została zawarta umowa z Pocztą. Dzięki umowie Wnioskodawca otrzymuje również rabat na świadczone przez Pocztę usługi. Poczta wystawia fakturę za wykonane przez nią dostawy towarów do kupujących. Zdarza się, że z tytułu dużej ilości przesyłek Poczta udziela rabatu i wówczas kwota zapłacona za usługę dostawy jest niższa od kwot wpłaconych przez kupujących. Wówczas nadwyżka ta traktowana jest jako przychód i opodatkowana podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%.

Sprzedaż towarów ewidencjonowana jest w kasie fiskalnej ze stawką „zw” przyporządkowaną do litery G. Na wystawionym paragonie fiskalnym figuruje sprzedaż towaru oraz w odrębnej pozycji koszty przesyłki. Towar oraz koszty przesyłki mają wyodrębnione odrębne kody, ale ujmowane są w ramach tej samej litery G. Na koniec miesiąca w miesięcznym zestawieniu fiskalnym uzyskany obrót z tytułu sprzedaży towarów i kosztów przesyłki figuruje sumarycznie pod literą G. Dla wyodrębnienia kosztów przesyłki drukowane jest zestawienie miesięczne z podziałem na poszczególne kody.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i ewidencjonowana jest w kasie fiskalnej.

Wnioskodawca za wysłanie przesyłki z towarem otrzymuje od kupującego zapłatę obejmująca, cenę za towar oraz zwrot kosztów przesyłki. Kwoty te ewidencjonowane są w kasie fiskalnej pod odrębnymi kodami tj. cena za towar jako przychód oraz zwrot kosztów za przesyłkę jako rejestracja obrotu.

Równowartość opłaty za przesyłkę stanowi zwrot kosztu poniesionego w imieniu nabywcy w związku z czym nie stanowi dochodu u sprzedającego.

Z tytułu dokonywanych usług przesyłek Poczta wystawia fakturę za wykonane usługi udzielając Wnioskodawcy rabatu od ilości przesyłek. Wartość tego rabatu traktowana jest u Wnioskodawcy jako przychód opodatkowany stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie w kasie fiskalnej przyjętych kwot na poczet wysyłki towarów pod tą samą literą (litera G-stawka VAT „zw”), ale z innymi kodami co daje możliwość na koniec miesiąca sporządzenia wydruku kwot z wyodrębnieniem wartości sprzedaży towarów i kwot za zwrot kosztów przesyłki...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewidencjonowanie sprzedaży towarów i obrotów z tytułu kosztów przesyłek pod różnymi kodami, ale w ramach tej samej litery - w tym przypadku litery G - daje możliwość poprawnego wyodrębnienia wartości sprzedaży towarów niezbędnej do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych gdyż możliwe jest uzyskanie miesięcznego zestawienia w rozbiciu na kody tj. z tytułu sprzedaży towarów oraz zwrotu kosztów za przesyłki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 79 pkt c) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Podatnik musi przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę kosztów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), i nie może odliczyć VAT, który w danym przypadku mógł zostać naliczony.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy obowiązującego od 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Jednocześnie, w myśl art. 132 ust. 1 lit. a ww. Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r., zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych.

Powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez powołaną do tego instytucję (operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług).

Natomiast brak jest w przepisach podatkowych podstawy do stosowania wymienionego zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (dokonywanego na zasadzie „refaktury”). Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik występujący w charakterze sprzedawcy, który wysyła zamówiony przez nabywcę towar i korzysta przy tym z usług operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczy usługę na rzecz nabywcy towaru. Usługa ta nie jest jednak, ze względu na świadczący ją podmiot, usługą wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy, co oznacza, iż nie jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Kwestia pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98 - art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), natomiast kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Natomiast art. 96 cytowanej ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy - należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wysyłkowym handlu towarami za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT- zwolnienie z tyt. art. 113 ustawy. Sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i ewidencjonowana jest w kasie fiskalnej. Zakupione przez klientów towary dostarczane są za pośrednictwem dostawcy -Poczty lub firmy kurierskiej. Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszty przesyłki. Kupujący mają do wyboru przesyłkę za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej. W regulaminie sprzedaży internetowej jest zamieszczony zapis, iż kupujący dokonując zakupu udziela sprzedawcy automatycznie jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z dostawcą. W celu dostarczenia towarów kupującym, została zawarta umowa z Pocztą. Dzięki umowie Wnioskodawca otrzymuje również rabat na świadczone przez Pocztę usługi. Poczta wystawia fakturę za wykonane przez nią dostawy towarów do kupujących. Zdarza się, że z tytułu dużej ilości przesyłek Poczta udziela rabatu i wówczas kwota zapłacona za usługę dostawy jest niższa od kwot wpłaconych przez kupujących. Wówczas nadwyżka ta traktowana jest jako przychód i opodatkowana podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%. Sprzedaż towarów ewidencjonowana jest w kasie fiskalnej ze stawką „zw” przyporządkowaną do litery G. Na wystawionym paragonie fiskalnym figuruje sprzedaż towaru oraz w odrębnej pozycji koszty przesyłki. Towar oraz koszty przesyłki mają wyodrębnione odrębne kody, ale ujmowane są w ramach tej samej litery G. Na koniec miesiąca w miesięcznym zestawieniu fiskalnym uzyskany obrót z tytułu sprzedaży towarów i kosztów przesyłki figuruje sumarycznie pod literą G. Dla wyodrębnienia kosztów przesyłki drukowane jest zestawienie miesięczne z podziałem na poszczególne kody.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia ewidencjonowania na kasie fiskalnej kwot otrzymywanych na pokrycie kosztów przesyłki.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi w imieniu i na rachunek kupującego - mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla Wnioskodawcy obrotu. W takim przypadku Wnioskodawca nie świadczy usługi związanej z przesyłką towarów, a nabywa ją od Poczty bezpośrednio kupujący. W przedmiotowej sprawie nastąpi jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta. Zaznaczyć jednak należy, że w opisanej sytuacji nie podlega opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlega ewentualne dodatkowe wynagrodzenie Wnioskodawcy wynikające z uzyskanego rabatu od ilości przesyłek, wynikającego z zawartej umowy z Pocztą.

Tym samym w analizowanej sprawie Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży usług pocztowych, bowiem usługi te świadczy Poczta na rzecz kupującego, a Zainteresowany posiada jedynie - w stosunku do tej czynności - pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu i na rachunek kupującego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota na pokrycie kosztów wysyłki (zapłacona przez klienta na poczet zawartej umowy na świadczenie usług pocztowych) na rzecz i w imieniu kupującego nie powinna być ujęta na paragonie fiskalnym dokumentującym transakcję sprzedaży, bowiem Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży usług związanych z przesyłką. Jednak jeżeli otrzymane na pokrycie kosztów przesyłki kwoty zostały zaewidencjonowane na kasie fiskalnej to nie można do otrzymanych kwot na pokrycie kosztów przesyłki przyporządkować stawki „zw”, ponieważ w rozpatrywanym przypadku nie mamy do czynienia ze sprzedażą usługi dokonywanej przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca winien przyporządkować je dowolnej literze z wyjątkiem litery „A” oraz „G” w taki sposób by jednoznacznie wynikało, że wykazana na paragonie pozycja dotyczy kwoty niepodlegającej opodatkowaniu, przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki. Natomiast, jak już wyżej stwierdzono, ewentualna nadwyżka z kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów przesyłki będzie kwotą podlegającą opodatkowaniu. Kwotę tą Wnioskodawca powinien przyporządkować w prowadzonej ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej do właściwej stawki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii ewidencjonowania na kasie fiskalnej kwot przyjętych na pokrycie kosztów przesyłki. Natomiast w pozostałym zakresie wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.