IPTPP4/4512-135/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy jako osoba nie będąca lekarzem, a świadcząca usługę terapii holistycznej w samochodzie Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od pierwszego dnia świadczenia ww. usługi czy dopiero po przekroczeniu sprzedaży 20 000zł licząc proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w roku rozpoczęcia ich świadczenia?
IPTPP4/4512-135/15-4/MKinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie obrotu
  2. kasa rejestrująca
  3. obowiązek ewidencyjny
  4. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej usługi terapii holistycznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej usługi terapii holistycznej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 maja 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz wskazanie przepisów będących przedmiotem interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Od kwietnia 2015 r. Wnioskodawca chce prowadzić działalność paramedyczną. Usługa którą będzie świadczył Wnioskodawca będzie polegać na przeprowadzaniu terapii holistycznej w samochodzie będącym mobilnym gabinetem terapeutycznym Wnioskodawcy.

Podczas świadczenia usług terapii pojazd będzie w ciągłym ruchu i miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi i miejsca zakończenia w zależności od okoliczności, długości trwania terapii, warunków atmosferycznych i innych będą takie same lub różne. Wpływ na miejsce zakończenia i rozpoczęcie świadczenia usługi będą miały obie strony: Wnioskodawca jako osoba świadcząca usługę oraz klient.

Usługi Wnioskodawca będzie świadczył na podstawie ukończonego szkolenia w tym zakresie – dyplom zostaje dołączony do niniejszego wniosku.

Wnioskodawca nie posiada dyplomu poświadczającego wykształcenie medyczne.

Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie zobligowany do posiadania kasy fiskalnej. Wnioskodawca nie jest i nie zamierza być płatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest i nie będzie zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i usług.

Od kwietnia 2015 r. Wnioskodawca chce prowadzić działalność paramedyczną. Usługa którą będzie świadczył Wnioskodawca będzie polegać na przeprowadzaniu terapii holistycznej w samochodzie będącym mobilnym gabinetem terapeutycznym. Podczas świadczenia usługi terapii pojazd będzie w ciągłym ruchu i miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi i miejsca zakończenia w zależności od okoliczności, długości trwania terapii, warunków atmosferycznych i innych będą takie same lub różne. Wpływ na miejsce zakończenia i rozpoczęcie świadczenia usługi będą miały obie strony świadczącej usługę: Wnioskodawca jako osoba świadcząca usługę oraz Klient.

Usługi Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie ukończonego szkolenia w tym zakresie - dyplom zostaje dołączony do niniejszego Wniosku.

Wnioskodawca nie posiada dyplomu poświadczającego wykształcenie medyczne.

Na pytanie Organu czy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, Wnioskodawca wskazał, że będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

Usługi świadczone to: 86.90.D Działalność paramedyczna i 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Na pytanie Organu czy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca odpowiedział, że nie będzie.

W 2015 r. łączne przychody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych przekroczą 20 000 zł. W 2014 r. nie było sprzedaży. Natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych przekroczy 20 000 zł w 2015.09.

Działalność została rozpoczęta w 2014 r. i w 2014 r. nie została przekroczona kwota przychodu ze sprzedaży usług 20 000 zł. 100 % należności będzie otrzymywana gotówką w dniu wykonania usługi. Z dokumentów sprzedaży jednoznacznie wynika jakiego rodzaju usług dotyczy zaewidencjonowana kwota.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jako osoba nie będąca lekarzem, a świadcząca usługę terapii holistycznej w samochodzie Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od pierwszego dnia świadczenia ww. usługi czy dopiero po przekroczeniu sprzedaży 20 000 zł licząc proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w roku rozpoczęcia ich świadczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie § 4 ust. 2 pkt F, który brzmi § 4: Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: Pkt 2, Świadczenia usług: F) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługa Wnioskodawcy jako paramedyczna i świadczona przez osobę niebędącą lekarzem zgodnie z odrębnymi przepisami Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej od pierwszego dnia świadczenia ww. usługi.

Natomiast zgodnie § 3.1.2) wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej po przekroczeniu sprzedaży 20 000 zł licząc proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w roku rozpoczęcia ich świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwanego dalej rozporządzeniem.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Natomiast w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia).

Z opisu spawy wynika, że od kwietnia 2015 r. Wnioskodawca chce prowadzić działalność paramedyczną. Wnioskodawca nie posiada dyplomu poświadczającego wykształcenie medyczne. Usługi Wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie ukończonego szkolenia w tym zakresie. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Należność za wykonaną usługę będzie uiszczana gotówką w dniu wykonania usługi. Wnioskodawca nie będzie dokonywał sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych przekroczy 20 000 zł we wrześniu 2015 r. Wnioskodawca nie jest i nie będzie zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż Wnioskodawcę nie obejmuje wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, o którym mowa § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia, ponieważ przepis ten dotyczy usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy oraz lekarzy dentystów. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca nie posiada wykształcenia medycznego oraz nie świadczy usług opieki medycznej. W związku z powyższym Wnioskodawcy będzie przysługiwało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej do czasu, kiedy obrót z tytułu świadczenia usług terapii holistycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych usług w 2015 r., nie przekroczy kwoty 20 000 zł – stosownie do § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku przekroczenia ww. kwoty obrotów, w proporcji do okresu wykonywania tych usług w 2015 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży usług za pomocą kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obroty ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w proporcji do okresu wykonywania tych usług w 2015 r., przekroczyły tę kwotę.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej po przekroczeniu sprzedaży 20 000 zł licząc proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w roku rozpoczęcia ich świadczenia, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie obrotu
ILPP2/443-974/08-2/AK | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-25/15/AJ | Interpretacja indywidualna

obowiązek ewidencyjny
IPPP2/443-473/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IPTPP4/443-70/14-2/JM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.