IPTPP4/443-925/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym.
IPTPP4/443-925/14-4/BMinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. ewidencjonowanie
  3. kasa rejestrująca
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

We wrześniu 2012 jako osoba fizyczna Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą i sprzedaje gotowe produkty za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w amerykańskich domenach internetowych *.com, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego www......com.

Firma ma charakter handlowy i sprzedaje artykuły renomowanych polskich producentów, z którymi współpracuje i od których te artykuły kupuje.

Klientami sklepów Wnioskodawcy są przede wszystkim konsumenci z Ameryki Północnej, a w dalszej kolejności z innych regionów całego świata. Wśród nich są zarówno klienci firmowi, jak i klienci indywidualni.

Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal.pl, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe.

Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT, a wszystkie transakcje w 100% Wnioskodawca ewidencjonuje wystawiając klientom spoza Unii Europejskiej faktury VAT 0% lub klientom z terenu Unii Europejskiej faktury VAT 23%.

Cała sprzedaż, która odbywa się do klientów spoza UE, zgłaszana jest w Urzędzie Celnym w ... na ulicy ...i poddawana wszystkim procedurom celnym przewidzianym dla firm eksportujących towary poza EU. Wszelka dokumentacja przechowywana jest w siedzibie firmy.

Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej i każdorazowo potwierdzona jest dodatkowymi dokumentami zawierającymi dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer przesyłki.

Wnioskodawca od początku zarejestrowania działalności we wrześniu 2012 jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), Wnioskodawca wskazał, iż ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży prowadzona przez Wnioskodawcę jest w ten sposób, że jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczyły - tzn. jakich towarów, które opisane są w sposób szczegółowy i dokładny tak, aby można je było powiązać z dokumentami zakupu u dostawców, u których zaopatruje się Wnioskodawca. Ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży zwierają dokładne dane wszystkich nabywców: nazwa firmy lub/i imię, nazwisko nabywcy, dokładny adres - ulica, miasto wraz z kodem pocztowym a także z podaniem kraju z którego jest dany nabywca.

Wnioskodawca sprzedaje gotowe produkty za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w amerykańskich domenach internetowych *.com, a także.za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego www......com. 100% transakcji dokonywanych jest za pośrednictwem serwisu transakcyjnego .....pl, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe.

Będąc czynnym płatnikiem VAT wszystkie transakcje w 100% Wnioskodawca ewidencjonuje wystawiając klientom spoza Unii Europejskiej faktury Vat 0% lub klientom z terenu Unii Europejskiej faktury vat 23%.

Klientami sklepów Wnioskodawcy są przede wszystkim konsumenci z Ameryki Północnej, a w dalszej kolejności z innych regionów całego świata. Wśród nich są zarówno klienci firmowi, jak i klienci indywidualni.

Cała sprzedaż, która odbywa się do klientów spoza UE, zgłaszana jest w Urzędzie Celnym w ...na ulicy ...i poddawana wszystkim procedurom celnym przewidzianym dla firm eksportujących towary poza EU. Wszelka dokumentacja przechowywana jest w siedzibie firmy.

Również wysyłka towarów, która następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej jest każdorazowo potwierdzona dodatkowymi dokumentami zawierającymi dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer przesyłki.

Wnioskodawca sprzedaje bieliznę damską wiodących polskich producentów -..., ...., ...; w dalszej kolejności sporadycznie mniej niż 2% całej sprzedaży - rękawiczki skórzane.

Przedmiotem dostaw nie są żadne z towarów określonych w paragrafie 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko i wyłącznie sprzedaż, o której mowa we wniosku tj. sprzedaż bielizny damskiej i rękawiczek skórzanych.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz informacje opisane przez Wnioskodawcę we wniosku Wnioskodawca nie widzi konieczności instalowania do swojej działalności gospodarczej kasy fiskalnej. Jednocześnie Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej czy jest to prawidłowe...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zważywszy powyższe okoliczności muszę założyć kasę fiskalną...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie transakcje są przelewowe z ..... na konto bankowe i nie dokonuje żadnych transakcji gotówkowych. Ze względu na to, że cala sprzedaż – bez wyjątku ewidencjonowana jest w postaci faktur VAT a faktury te są również wymagane w urzędzie celnym Wnioskodawca nie będzie wystawiał paragonów bo wystawienie dwóch dokumentów jednocześnie wyklucza się wzajemnie. Ponadto każda z faktur zawiera szczegółową ewidencję pozwalającą na określenie jakiej konkretnie transakcji, jakiej firmy lub osoby z podaniem ich adresu zapłata dotyczyła.

Wnioskodawca nadmienia, iż otrzymał interpretację indywidualną na złożony wniosek w 2012 r. w sprawie ww. sytuacji w styczniu 2013 r, pismo z dnia 18.01.2013r., znak: IPTPPR4/443-761 /12-2/UNR, której ważność kończy się 31.12.2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 powołanego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • dostawca towarów otrzymuje zapłatę za towar w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • przedmiotem dostawy nie są towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania można korzystać w przypadku sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) po spełnieniu ww. warunków. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedaje gotowe produkty za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w amerykańskich domenach internetowych *.com, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego www......com.

Klientami sklepów Wnioskodawcy są przede wszystkim konsumenci z Ameryki Północnej, a w dalszej kolejności z innych regionów całego świata. Wśród nich są zarówno klienci firmowi, jak i klienci indywidualni.

Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal.pl, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe.

Ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży prowadzona przez Wnioskodawcę jest w ten sposób, że jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczyły - tzn. jakich towarów, które opisane są w sposób szczegółowy i dokładny tak, aby można je było powiązać z dokumentami zakupu u dostawców, u których zaopatruje się Wnioskodawca. Ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży zwierają dokładne dane wszystkich nabywców: nazwa firmy lub/i imię, nazwisko nabywcy, dokładny adres - ulica, miasto wraz z kodem pocztowym a także z podaniem kraju z którego jest dany nabywca.

Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej i każdorazowo potwierdzona jest dodatkowymi dokumentami zawierającymi dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer przesyłki.

Przedmiotem dostaw nie są żadne z towarów określonych w paragrafie 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko i wyłącznie sprzedaż, o której mowa we wniosku tj. sprzedaż bielizny damskiej i rękawiczek skórzanych.

W odniesieniu do powyższych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że jeżeli dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w systemie wysyłkowym (pocztą) oraz Wnioskodawca otrzymuje w całości zapłatę za pośrednictwem konta PayPal, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, to dostawa ta wypełnia warunki do zwolnienia z obowiązku jej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Zatem, mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko i wyłącznie sprzedaż, o której mowa we wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.