IPTPP4/443-925/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

We wrześniu 2012 jako osoba fizyczna Wnioskodawca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą i sprzedaje gotowe produkty za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w amerykańskich domenach internetowych *.com, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego www......com.

Firma ma charakter handlowy i sprzedaje artykuły renomowanych polskich producentów, z którymi współpracuje i od których te artykuły kupuje.

Klientami sklepów Wnioskodawcy są przede wszystkim konsumenci z Ameryki Północnej, a w dalszej kolejności z innych regionów całego świata. Wśród nich są zarówno klienci firmowi, jak i klienci indywidualni.

Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal.pl, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe.

Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT, a wszystkie transakcje w 100% Wnioskodawca ewidencjonuje wystawiając klientom spoza Unii Europejskiej faktury VAT 0% lub klientom z terenu Unii Europejskiej faktury VAT 23%.

Cała sprzedaż, która odbywa się do klientów spoza UE, zgłaszana jest w Urzędzie Celnym w ... na ulicy ...i poddawana wszystkim procedurom celnym przewidzianym dla firm eksportujących towary poza EU. Wszelka dokumentacja przechowywana jest w siedzibie firmy.

Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej i każdorazowo potwierdzona jest dodatkowymi dokumentami zawierającymi dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer przesyłki.

Wnioskodawca od początku zarejestrowania działalności we wrześniu 2012 jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), Wnioskodawca wskazał, iż ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży prowadzona przez Wnioskodawcę jest w ten sposób, że jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczyły - tzn. jakich towarów, które opisane są w sposób szczegółowy i dokładny tak, aby można je było powiązać z dokumentami zakupu u dostawców, u których zaopatruje się Wnioskodawca. Ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży zwierają dokładne dane wszystkich nabywców: nazwa firmy lub/i imię, nazwisko nabywcy, dokładny adres - ulica, miasto wraz z kodem pocztowym a także z podaniem kraju z którego jest dany nabywca.

Wnioskodawca sprzedaje gotowe produkty za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w amerykańskich domenach internetowych *.com, a także.za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego www......com. 100% transakcji dokonywanych jest za pośrednictwem serwisu transakcyjnego .....pl, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe.

Będąc czynnym płatnikiem VAT wszystkie transakcje w 100% Wnioskodawca ewidencjonuje wystawiając klientom spoza Unii Europejskiej faktury Vat 0% lub klientom z terenu Unii Europejskiej faktury vat 23%.

Klientami sklepów Wnioskodawcy są przede wszystkim konsumenci z Ameryki Północnej, a w dalszej kolejności z innych regionów całego świata. Wśród nich są zarówno klienci firmowi, jak i klienci indywidualni.

Cała sprzedaż, która odbywa się do klientów spoza UE, zgłaszana jest w Urzędzie Celnym w ...na ulicy ...i poddawana wszystkim procedurom celnym przewidzianym dla firm eksportujących towary poza EU. Wszelka dokumentacja przechowywana jest w siedzibie firmy.

Również wysyłka towarów, która następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej jest każdorazowo potwierdzona dodatkowymi dokumentami zawierającymi dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer przesyłki.

Wnioskodawca sprzedaje bieliznę damską wiodących polskich producentów -..., ...., ...; w dalszej kolejności sporadycznie mniej niż 2% całej sprzedaży - rękawiczki skórzane.

Przedmiotem dostaw nie są żadne z towarów określonych w paragrafie 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko i wyłącznie sprzedaż, o której mowa we wniosku tj. sprzedaż bielizny damskiej i rękawiczek skórzanych.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz informacje opisane przez Wnioskodawcę we wniosku Wnioskodawca nie widzi konieczności instalowania do swojej działalności gospodarczej kasy fiskalnej. Jednocześnie Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej czy jest to prawidłowe...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zważywszy powyższe okoliczności muszę założyć kasę fiskalną...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie transakcje są przelewowe z ..... na konto bankowe i nie dokonuje żadnych transakcji gotówkowych. Ze względu na to, że cala sprzedaż – bez wyjątku ewidencjonowana jest w postaci faktur VAT a faktury te są również wymagane w urzędzie celnym Wnioskodawca nie będzie wystawiał paragonów bo wystawienie dwóch dokumentów jednocześnie wyklucza się wzajemnie. Ponadto każda z faktur zawiera szczegółową ewidencję pozwalającą na określenie jakiej konkretnie transakcji, jakiej firmy lub osoby z podaniem ich adresu zapłata dotyczyła.

Wnioskodawca nadmienia, iż otrzymał interpretację indywidualną na złożony wniosek w 2012 r. w sprawie ww. sytuacji w styczniu 2013 r, pismo z dnia 18.01.2013r., znak: IPTPPR4/443-761 /12-2/UNR, której ważność kończy się 31.12.2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 powołanego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • dostawca towarów otrzymuje zapłatę za towar w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • przedmiotem dostawy nie są towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania można korzystać w przypadku sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) po spełnieniu ww. warunków. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sprzedaje gotowe produkty za pośrednictwem własnych sklepów internetowych w amerykańskich domenach internetowych *.com, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego www......com.

Klientami sklepów Wnioskodawcy są przede wszystkim konsumenci z Ameryki Północnej, a w dalszej kolejności z innych regionów całego świata. Wśród nich są zarówno klienci firmowi, jak i klienci indywidualni.

Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal.pl, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe.

Ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży prowadzona przez Wnioskodawcę jest w ten sposób, że jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczyły - tzn. jakich towarów, które opisane są w sposób szczegółowy i dokładny tak, aby można je było powiązać z dokumentami zakupu u dostawców, u których zaopatruje się Wnioskodawca. Ewidencja oraz dokumentacja sprzedaży zwierają dokładne dane wszystkich nabywców: nazwa firmy lub/i imię, nazwisko nabywcy, dokładny adres - ulica, miasto wraz z kodem pocztowym a także z podaniem kraju z którego jest dany nabywca.

Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej i każdorazowo potwierdzona jest dodatkowymi dokumentami zawierającymi dane i adres nadawcy, dane i adres odbiorcy oraz numer przesyłki.

Przedmiotem dostaw nie są żadne z towarów określonych w paragrafie 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko i wyłącznie sprzedaż, o której mowa we wniosku tj. sprzedaż bielizny damskiej i rękawiczek skórzanych.

W odniesieniu do powyższych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że jeżeli dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w systemie wysyłkowym (pocztą) oraz Wnioskodawca otrzymuje w całości zapłatę za pośrednictwem konta PayPal, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, to dostawa ta wypełnia warunki do zwolnienia z obowiązku jej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Zatem, mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko i wyłącznie sprzedaż, o której mowa we wniosku, Wnioskodawca nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.