IPTPP4/443-818/14-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż usług wymienionych pod pozycją 25 załącznika do rozporządzenia MF z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych, w przypadku, gdy wcześniej ewidencjonowano w kasie sprzedaż innych usług i tej sprzedaży całkowicie zaniechano, podlega ewidencji w kasie rejestrującej, gdy w całości jest dokumentowana opisanymi wcześniej fakturami opłacanymi w całości przelewami na konto bankowe?
IPTPP4/443-818/14-4/ALNinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu16 stycznia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytania i przedstawienia stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełniniu wniosku)

W latach 1994 - 2009 (do lipca tego roku) Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego kwiatami (PKD 47.76.Z). Obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej był rejestrowany w kasie fiskalnej. Od sierpnia 2009 r. Wnioskodawca zaprzestał wymienionej działalności, a od stycznia 2010 r. całkowicie zmienił jej zakres na wykonywanie usług obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie (PKWiU ex 70.3). Cała sprzedaż była dokumentowana fakturami a należności za wykonywane usługi były przekazywane na rachunek bankowy.

Obecnie Wnioskodawca wykonuje te same usługi, opisane kodem klasyfikacyjnym – PKD 68.31.Z. Od stycznia 2010 Wnioskodawca nie ewidencjonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kasie fiskalnej.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że: Przedmiotem zapytania są wykonywane obecnie usługi, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pod pozycją 25 (PKWiU 68.31 Z). Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości w okresie od stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. były w całym zakresie dokumentowane fakturami.

Przed 1 stycznia 2013 r. nie zostało rozpoczęte ewidencjonowanie usług będących przedmiotem wniosku za pomocą kasy rejestrującej. Usługi objęte zakresem pytania były świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych odpowiednio w latach: 2010 - 0 usług, 2011 - 0 usług, 2012 - 0 usług, 2013 - 2 usługi, 2014 - 2 usługi. Liczba usług w każdym z lat była mniejsza niż 50. Liczba odbiorców usług będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej bądź rolnikami wynosiła odpowiednio w latach: 2010 - 0 osób, 2011 - 0 osób, 2012- 0 osób, 2013 - 2 osoby, 2014 - 2 osoby. Liczba odbiorców w każdym z lat była mniejsza niż 20.

Każde świadczenie usług objętych zakresem pytania jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące. Zapłata za wykonaną usługę jest dokonywana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na rachunek bankowy podatnika. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie usługi dotyczy.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarowi usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy sprzedaż usług wymienionych pod pozycją 25 załącznika do rozporządzenia MF z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych, w przypadku, gdy wcześniej ewidencjonowano w kasie sprzedaż innych usług i tej sprzedaży całkowicie zaniechano, podlega ewidencji w kasie rejestrującej, gdy w całości jest dokumentowana opisanymi wcześniej fakturami opłacanymi w całości przelewami na konto bankowe...

Zdaniem Wnioskodawcy:(ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku)

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia.

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej obowiązuje rozporządzenie MF z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z treścią par. 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, a zatem do 31 grudnia 2014 r. nie muszę ewidencjonować w kasie rejestrującej kwot obrotu i podatku dla czynności wymienionych w pozycji 25 (PKWiU ex 68.3) załącznika realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pod warunkiem dokumentowania ich w całości fakturami (ust. 2 rozporządzenia), niezależnie od obowiązku ewidencjonowania innych niezwolnionych sprzedaży - gdyby miały one miejsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797).

Zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Na mocy § 3 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. również podatników rozpoczynających po dniu 31grudnia 2009 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2010 r. będzie wyższy niż 70 %.

W poz. 16 załącznika do ww. rozporządzenia wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą PKWiU ex 70.3.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 25 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z obsługą rynku nieruchomości – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami (zaliczany do grupowania wg. PKWiU ex 68.3).

W okresie od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2014 r. kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 1382).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak w części I załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w poz. 25 wskazano jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania usługi o symbolu ex 68.3, tj. usługi związane z obsługą rynku nieruchomości.

Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 cyt. ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w poz. 21, 24, 25 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są dokumentowane fakturą.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w latach 1994 - 2009 (do lipca tego roku) prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego kwiatami (PKD 47.76.Z). Obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej był rejestrowany w kasie fiskalnej.

Od sierpnia 2009 r. Wnioskodawca zaprzestał wymienionej działalności, a od stycznia 2010 r. całkowicie zmienił jej zakres na wykonywanie usług obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie (PKWiU ex 70.3). Cała sprzedaż była dokumentowana fakturami a należności za wykonywane usługi były przekazywane na rachunek bankowy.

Obecnie Wnioskodawca wykonuje tę same usługi, opisane kodem klasyfikacyjnym – PKD 68.31.Z. Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości w okresie od stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. były w całym zakresie dokumentowane fakturami. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarowi usług.

Od stycznia 2010 Wnioskodawca nie ewidencjonuje sprzedaży rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kasie fiskalnej.

Usługi objęte zakresem pytania były świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych odpowiednio w latach: 2010 - 0 usług, 2011 - 0 usług, 2012 - 0 usług, 2013 - 2 usługi, 2014 - 2 usługi. Liczba usług w każdym z lat była mniejsza niż 50. Liczba odbiorców usług będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej bądź rolnikami wynosiła odpowiednio w latach: 2010 - 0 osób, 2011 - 0 osób, 2012- 0 osób, 2013 - 2 osoby, 2014 - 2 osoby.

Przedmiotem zapytania są wykonywane obecnie usługi, wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pod pozycją 25 (PKWiU 68.31 Z).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż skoro jak wskazał Wnioskodawca, świadczy wyłącznie usługi związane z obsługą rynku nieruchomości sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupie oznaczonej symbolem 68.3, a obroty z tej działalności dokumentowane są w całym zakresie fakturami VAT, to korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2014 r., na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 25 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W tym miejscu wskazać należy, od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Końcowo podkreślić należy, iż analiza prawidłowości zaklasyfikowania przedmiotowych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 4b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska odnośnie klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług, a niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o klasyfikację podaną przez Wnioskodawcę.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.