IPTPP4/443-708/14-2/OS | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przy sprzedaży dokonywanej na rzecz organu samorządu szkolnego.
IPTPP4/443-708/14-2/OSinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przy sprzedaży dokonywanej na rzecz organu samorządu szkolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej przy sprzedaży dokonywanej na rzecz organu samorządu szkolnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) od dnia 17 grudnia 2009 roku.

Obecnie prowadzi jedynie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT to jest nie prowadzi sprzedaży zwolnionej z opodatkowania. Spółdzielnia rozlicza się z podatku w systemie kwartalnym.

Zapytanie dotyczy generalnie klasyfikacji klientów dla potrzeb ustalenia obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

Spółdzielnia prowadzi sprzedaż usług hotelowych, gastronomicznych i edukacyjnych (zajęcia z dziećmi) głównie dla konsumentów zbiorowych.

Konsument zbiorowy, o którego chodzi w zapytaniu to zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej finansowane przez organa samorządu szkolnego. Nie są to ściśle osoby fizyczne, ale też nie są to podmioty gospodarujące, czy też inne jednostki posiadające osobowość prawną. Status tych organów samorządu w świetle ustawy o podatku VAT jest nieostry. Poza tym grupy te nie zawsze żądają wystawienia faktury VAT. Sprzedaż dla grup nie żądających faktur jest dokumentowana dowodem wpłaty „Kasa Przyjmie”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z. późn. zm.) sprzedaż usług dla organu samorządu szkolnego jest sprzedażą dla osoby fizycznej...

Zdaniem Wnioskodawcy, że w świetle art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) sprzedaż usług dla konsumentów zbiorowych nieposiadających osobowości prawnej to jest wycieczek szkolnych organizowanych przez organy samorządu szkolnego nie jest sprzedażą dla osób fizycznych, o których mowa w art. 111 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje: szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ww. ustawy, w szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

Natomiast w myśl art. 55 ust. 2 ww. ustawy, samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

W kontekście powyższego stwierdzić należy, że organ samorządu szkolnego, w skład którego wchodzą uczniowie danej szkoły lub placówki, jako ich reprezentant jest wyłącznie wewnętrznym organem w systemie oświaty. Samorząd szkolny, jako wewnętrzny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną.

W prawie podatkowym pojęcie „jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej” nie zostało zdefiniowane. W doktrynie przyjmuje się, że jednostką tą jest twór społeczny, przejawiający się w postaci zorganizowanej formy działalności ludzkiej, których funkcjonowanie regulują różne gałęzie prawa (por. uchwała SN z dnia 26 stycznia 1996 r., sygn. akt III CZP 111/95). Jest to kategoria podmiotów wewnętrznie bardzo zróżnicowana i obejmująca instytucje podmiotowe występujące na gruncie różnych gałęzi prawa.

Należy zauważyć, że stosunki prawnopodatkowe są stosunkami o charakterze majątkowym, pieniężnym i koncentrują się wokół majątku podatnika. Dlatego też majątek podatnika należałoby uznać za najistotniejszy element składowy konstrukcji podatnika. Innym równie ważnym elementem podatnika jest posiadanie organów zarządzających, których działania lub zaniechania mogłyby zostać przypisane danemu podmiotowi podatku. Posiadanie bowiem autonomii w sferze majątkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego pozwala na wykonanie obowiązku zapłaty podatku oraz odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 maja 2006 r. sygn. akt I SA/Wr 348/05).

Zatem, samorząd szkolny, nie jest podmiotem gospodarczym i nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT. Spółdzielnia prowadzi sprzedaż usług hotelowych, gastronomicznych i edukacyjnych (zajęcia z dziećmi) głównie dla konsumentów zbiorowych. Konsument zbiorowy, o którego chodzi w zapytaniu to zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej finansowane przez organa samorządu szkolnego. Nie są to ściśle osoby fizyczne, ale też nie są to podmioty gospodarujące, czy też inne jednostki posiadające osobowość prawną. Status tych organów samorządu w świetle stawy o podatku VAT jest nieostry. Poza tym grupy te nie zawsze żądają wystawienia faktury VAT. Sprzedaż dla grup nie żądających faktur jest dokumentowana dowodem wpłaty „Kasa Przyjmie”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku rejestracji na kasie rejestrującej sprzedaży usług dla organu samorządu szkolnego.

Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy stwierdzić, iż organ samorządu szkolnego nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, gdyż jest wewnętrznym organem szkoły, zatem Wnioskodawca dokonując sprzedaży usług hotelowych, gastronomicznych i edukacyjnych na rzecz organu samorządu szkolnego, dokonuje sprzedaży tych usług, na rzecz szkoły. Wobec powyższego sprzedaż dokonywana na rzecz szkoły nie jest sprzedażą, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy tj. sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wobec których może wystąpić obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie
ITPP1/443-185/13/JJ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IPTPP4/443-610/14-8/ALN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.