IPTPP4/443-697/14-2/UNR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak obowiązku przechowywania kasy fiskalnej wraz z modułem fiskalnym lub modułu fiskalnego po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku przechowywania kasy fiskalnej wraz z modułem fiskalnym lub modułu fiskalnego po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku przechowywania kasy fiskalnej wraz z modułem fiskalnym lub modułu fiskalnego po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ....

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów poprzez sieć placówek handlowych - supermarketów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Obecnie spółka prowadzi łącznie 240 sklepów detalicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku ze skalą prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje wiele kas rejestrujących. W trakcie działalności zdarzają się przypadki wycofywania kas fiskalnych z eksploatacji oraz wymiany modułu fiskalnego w istniejących kasach. Wycofanie kasy z eksploatacji odbywa się zgodnie z zapisem § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. Po wycofaniu kasy z eksploatacji dokonywany jest pełny odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, który zamyka tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym. Odczyt ten dokonywany jest w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół. W protokole zamieszczona jest m.in. adnotacja o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy. Sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności, wycofana z eksploatacji kasa może zostać odsprzedana do firmy serwisującej kasy fiskalne/producenta lub zutylizowana.

W przypadku zapełnienia się modułu fiskalnego kasy, Spółka albo wymienia moduł fiskalny albo wycofuje tę kasę rejestrującą z dalszego użytkowania (ze względu na stopień zużycia fizycznego kasy i wysokie koszty wymiany modułu fiskalnego nieopłacalne jest jej dalsze wykorzystywanie) i instaluje nową kasę.

Wymieniając moduł fiskalny w kasie Spółka dokonuje tych samych czynności określonych w § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów. Po wymianie modułu fiskalnego Spółka dokonuje fiskalizacji kasy i składa zgłoszenie aktualizacyjne. Wymieniony moduł fiskalny może zostać zutylizowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, Spółka może niezwłocznie przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej/producenta kas, czy też na Spółce ciąży obowiązek przechowywania tych urządzeń...
 2. Czy po dokonaniu odczytu modułu fiskalnego w związku z jego wymianą,. Spółka może niezwłocznie przekazać moduł fiskalny do utylizacji, czy też na Spółce ciąży obowiązek przechowywania tego urządzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, kiedy w związku z zaprzestaniem dokonywania rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej, dokonano odczytu pamięci fiskalnej kasy, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów, na Spółce nie ciąży obowiązek przechowywania kasy lub modułu fiskalnego i Spółka może dowolnie rozporządzać tymi urządzeniami (pytanie 1).

Zdaniem Spółki, w przypadku, kiedy w związku z wymianą modułu fiskalnego kasy rejestrującej, dokonano odczytu pamięci fiskalnej, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów, na Spółce nie ciąży obowiązek przechowywania wymienionego modułu fiskalnego i Spółka może dowolnie rozporządzać tym urządzeniem (pytanie 2).

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 29 lipca 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki używania kas rejestrujących określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 363), zwane dalej Rozporządzeniem. Na podstawie § 15 i 16 Rozporządzenia, zakończenie przez kasę pracy w trybie fiskalnym lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy - wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy i na tą okoliczność sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Rozporządzenia. Po wykonaniu tych czynności urządzenia te tracą swoją wartość dowodową, która jest zastępowana wydrukiem historii pracy kasy lub modułu od początku fiskalizacji do dnia odczytu.

Zgodnie z art. 112 ustawy VAT podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 6 ustawy VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do przechowywania do czasu upływu przedawnienia zobowiązania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

Z brzmienia tych artykułów jednoznacznie wynika, że Spółka jest obowiązana do archiwizacji ewidencji i dokumentów, nie zaś urządzeń, którymi są niewątpliwie kasa i moduł fiskalny.

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia, przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Natomiast w myśl § 2 pkt 11 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia oraz wielokrotny odczyt tych danych,

Z powyższego wynika, że archiwizacji nie podlega ani kasa, ani moduł fiskalny, ani też pamięć fiskalna. Są to bowiem urządzenia przy pomocy, których tworzona jest ewidencja. Ewidencją są dane tworzone przez te urządzenia w trakcie ich pracy, które „materializują” się w formie odpowiednich dokumentów kasowych, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 6 ustawy VAT.

Dlatego, mając na względzie opisane zdarzenia oraz przywołane przepisy prawa Spółka uważa, po wycofaniu kas i modułów rejestrujących z użytku i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie nimi pozostaje w gestii Spółki.

Stanowisko takie znajduje swoje potwierdzenie między innymi:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2012 roku o sygn. ITPP1/443-662/12/KM,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 roku o sygn. IPPP2/443-781/10-4/JW,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2011 roku o sygn. IPPP2/443-793/11-4/KOM,
 • w wyroku WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 roku o sygn. III SA/Wa 2927/08, w którym Sąd stwierdził między innymi: „W konsekwencji, po zakończeniu pracy przez kasę rejestrującą w trybie fiskalnym i po przeprowadzeniu czynności opisanych w załączniku nr 4 do powołanego rozporządzenia, przy jednoczesnym obowiązku przestrzegania pozostałych przepisów rozporządzenia w tym dotyczących przechowywania wydruków z kasy rejestrującej nie zachodzi w ocenie sądu konieczność dalszej ochrony pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, która zakończyła pracę w trybie fiskalnym

Mając na względzie powyższe, Spółka uprzejmie prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Natomiast w myśl § 2 pkt 11 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej rozumie się urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ust. 2 ww. § 15 rozporządzenia, odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia, po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

 1. dokonuje fiskalizacji kasy;
 2. składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów poprzez sieć placówek handlowych - supermarketów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Obecnie spółka prowadzi łącznie 240 sklepów detalicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku ze skalą prowadzonej działalności, Spółka wykorzystuje wiele kas rejestrujących. W trakcie działalności zdarzają się przypadki wycofywania kas fiskalnych z eksploatacji oraz wymiany modułu fiskalnego w istniejących kasach. Wycofanie kasy z eksploatacji odbywa się zgodnie z zapisem § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. Po wycofaniu kasy z eksploatacji dokonywany jest pełny odczyt zawartości modułu fiskalnego kasy przez serwisanta, który zamyka tym samym pracę kasy w trybie fiskalnym. Odczyt ten dokonywany jest w obecności pracownika urzędu skarbowego, który z tych czynności sporządza protokół. W protokole zamieszczona jest m.in. adnotacja o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej za cały okres pracy kasy. Sporządzony i podpisany przez biorące udział w odczycie strony protokół jest podstawą do wystąpienia do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wykreślenie kasy z ewidencji urzędu. Po wykonaniu wyżej opisanych czynności, wycofana z eksploatacji kasa może zostać odsprzedana do firmy serwisującej kasy fiskalne/producenta lub zutylizowana. W przypadku zapełnienia się modułu fiskalnego kasy, Spółka albo wymienia moduł fiskalny albo wycofuje tę kasę rejestrującą z dalszego użytkowania i instaluje nową kasę. Wymieniając moduł fiskalny w kasie Spółka dokonuje tych samych czynności określonych w § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów. Po wymianie modułu fiskalnego Spółka dokonuje fiskalizacji kasy i składa zgłoszenie aktualizacyjne. Wymieniony moduł fiskalny może zostać zutylizowany.

W oparciu o wyżej wymieniony w § 15 ust. 2 rozporządzenia protokół z czynności odczytania zawartości pamięci Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych. Jednocześnie należy wskazać, iż ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas bądź modułów fiskalnych kas.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, iż pamięć kasy fiskalnej po zapełnieniu staje się bezużyteczna, w związku z tym istnieje konieczność jej wymiany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Jednocześnie należy wskazać, iż w przypadku zaprzestania użytkowania kasy przez podmiot, dla którego została ufiskalniona, należy dokonać likwidacji pamięci fiskalnej, a nie kasy rejestrującej. Dopuszczalna jest bowiem wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeżeli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Spółkę będzie możliwe.

Mając na względzie opisany stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawne należy stwierdzić, iż w konsekwencji, po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami pozostaje w gestii Spółki, zatem Spółka może przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji bądź dokonać jej zbycia do firmy serwisującej/producenta kas. Również w przypadku wymiany modułu fiskalnego, po dokonaniu odczytu modułu i dokonaniu wszelkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie danym modułem fiskalnym pozostaje w gestii Spółki, tym samym Spółka może przekazać moduł fiskalny do utylizacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.