IPTPP4/443-610/14-8/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez spółkę jawną.
IPTPP4/443-610/14-8/ALNinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 17 listopada 2016 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) i 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez spółkę jawną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez spółkę jawną oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 17 listopada 2016 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) i 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przedmiotem działalności jest praktyka lekarska ogólna sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z. Przedmiotową działalność prowadzi w budynku będącym własnością Gminy, który użytkuje na podstawie umowy dzierżawy. Wnioskodawca podnajmuje lokale znajdujące się w tym budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej jak również na cele mieszkalne. Jednocześnie, pod tym samym adresem co NZOZ, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet lekarski. Od stycznia 2001 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. NZOZ posiada majątek trwały w postaci urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. NZOZ stanowi zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121). W 2014 r. Wnioskodawca zamierza wraz z córką utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do utworzonej spółki zorganizowaną część prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w postaci NZOZ, a w zamian za wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa objąć w tej spółce udziały. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki jawnej będzie prowadzone w niezmienionym zakresie i na tym samym majątku, co działalność prowadzona obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca pozostanie przedsiębiorą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w postaci prywatnego gabinetu lekarskiego. Od dnia 01.02.2013 r. Wnioskodawca był zobowiązany zainstalować kasę i skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przedmiotowa kasa będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę w prowadzonym prywatnym gabinecie lekarskim. Natomiast Spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

W piśmie z dnia 17 listopada 2014 r. wskazano:

Wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwo stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 kc, tzn. jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 551 stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), obejmujący w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do
 • nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości
 • lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności i środki pieniężne;
 • zezwolenia;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwo stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. stanowi ono zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wyodrębniony:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej, tzn. stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • na płaszczyźnie finansowej posiada samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jak również na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawca ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, tzn. może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W piśmie uzupełniającym z dnia 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.; zm.) tzn.:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • na płaszczyźnie finansowej, posiada samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jak również na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawcy ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(Pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 6)

Czy Spółka Jawna będzie miała prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. 2013 r. poz. 163)...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Jawna po dokonaniu stosownego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego będzie miała prawo do odliczenia i zwrotu kwoty wydatkowanej z tytułu nabycia kasy rejestrującej, gdyż w Spółce po raz pierwszy powstanie obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy. Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca był zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od dnia 01.02.2013 r. i uczynił to w obowiązującym mnie terminie. Spółka natomiast nie skorzystała do tej pory z ulgi na zakup kasy rejestrującej, gdyż rozpocznie dopiero sprzedaż po otrzymaniu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od osoby fizycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ww. ustawy.

Art. 111 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Powyższe unormowanie również potwierdza, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązkiem ewidencjonowania. Oznacza to, że kolejne kasy, nabyte po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania, nie uprawniają podatnika do skorzystania z ustanowionej ulgi. Odnosi się to także do sytuacji, w której podatnik dokonuje rozszerzenia działalności, w związku z czym instalowane są nowe kasy, które są kasami nabytymi w celu wymiany starych modeli na nowe.

W tym miejscu należy podkreślić, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz.163), odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot – § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy, posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą oraz rozpocznie ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach.

Ponadto w świetle § 13 ust. 5 ww. rozporządzenia, podatnik w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Art. 19 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE.L. Nr 347 s. 1, ze zm.) stanowi, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Regulacja ta przewiduje, iż w przypadku, gdy państwa członkowskie uznają za nieopodatkowane przeniesienie całości lub części majątku podatnika, wówczas są obowiązane do uznania, że nabywca tego majątku będzie traktowany na potrzeby podatku VAT jako następca prawny zbywającego ten majątek.

Z opisu sprawy wynika, Wnioskodawca od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przedmiotem działalności jest praktyka lekarska ogólna sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z. Przedmiotową działalność prowadzi w budynku będącym własnością Gminy, który użytkuje na podstawie umowy dzierżawy. Wnioskodawca podnajmuje lokale znajdujące się w tym budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej jak również na cele mieszkalne. Jednocześnie, pod tym samym adresem co NZOZ, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet lekarski. Od stycznia 2001 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. NZOZ posiada majątek trwały w postaci urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza wraz z córką utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do utworzonej spółki zorganizowaną część prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w postaci NZOZ, a w zamian za wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa objąć w tej spółce udziały. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki jawnej będzie prowadzone w niezmienionym zakresie i na tym samym majątku, co działalność prowadzona obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca pozostanie przedsiębiorą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w postaci prywatnego gabinetu lekarskiego. Od dnia 01.02.2013 r. Wnioskodawca był zobowiązany zainstalować kasę i skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przedmiotowa kasa będzie wykorzystywana przeze Wnioskodawcę w prowadzonym prywatnym gabinecie lekarskim. Natomiast Spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.; zm.) tzn.:

 • na płaszczyźnie organizacyjnej stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
 • na płaszczyźnie finansowej, posiada samodzielność finansową, pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jak również na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawcy ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
 • na płaszczyźnie funkcjonalnej, może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Wyjaśnić należy, że ustawodawca na gruncie podatku od towarów i usług wprowadził regulacje szczególne związane z przypadkiem zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ze zbyciem niewątpliwie mamy o czynienia w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki prawa handlowego. W stosunku do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przepisów ustawy nie stosuje się na podstawie art. 6 pkt 1, natomiast korekta podatku naliczonego określona w art. 91 ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiej konstrukcji jest realizacja możliwości stworzonej przez ww. art. 19 dyrektywy 2006/112, stanowiącej, że nabywca przedsiębiorca jest następcą prawnym (w odniesieniu do rozliczeń podatku VAT) zbywcy. Konstrukcja ta wprowadza zasadę sukcesji nabywcy przedsiębiorstwa w zakresie podatku VAT po podmiocie, który wcześniej zbył przedsiębiorstwo. Skutkiem tego następstwa jest przeniesienie na nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa zasad dotyczących opodatkowania VAT, na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę przedsiębiorstwa.

Określone wyżej następstwo prawne (sukcesja podatkowa na gruncie podatku VAT) polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze aportu mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. Podsumowując wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa powoduje sukcesję praw i obowiązków określonych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz jej przepisach wykonawczych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że Spółka jawna, która nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze aportu, przejmie też wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów o VAT, jakie przysługiwały i ciążyły na zbywcy z tytułu prowadzonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym również obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje czy Spółka jawna jako podmiot nabywający w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa ma prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Jak już wcześniej wspomniano ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, należy zatem stwierdzić, że prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej, a co za tym idzie, w sytuacji wniesienia w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka przejmująca – jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Jak już wcześniej stwierdzono sukcesja prawna polega na przeniesieniu wszelkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot.

Wobec powyższego Spółka jawna – nabywająca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze aportu i tym samym przejmująca działalność usługową, w stosunku do której powstał już obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących – nie będzie miała prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Jest ona bowiem na gruncie przepisów o VAT traktowana jako następca prawny. Oznacza to, że Spółka jawna „przejmie” istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, realizowany przez nabywaną w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w stosunku do spółki jawnej nie można mówić o powstającym po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania, a do tego właśnie obowiązku odnosi się unormowanie art. 111 ust. 4 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wniosek w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez spółkę jawną. Odrębnymi rozstrzygnięciami zostanie załatwiony wniosek w podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie
ITPP1/443-185/13/JJ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IBPP3/443-954/14/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.