IPTPP4/443-309/13-4/OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązek prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego oraz wskazania rodzaju sprawy, jak i wskazania oznaczenia przepisów wraz z nazwą aktu prawnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jestem emerytowaną lekarką prowadzącą własny gabinet lekarski. Udziela w nim sporadycznie (zwykle raz lub najwyżej dwa razy w tygodniu ) porad lekarskich. Łączny obrót z wykonywania usług lekarskich (w rozumieniu przepisów dotyczących kas rejestrujących) za rok 2012 był niższy niż 20 000 zł. Także dotychczasowy obrót zanotowany w roku 2013 nie przekracza w proporcji do okresu wykonywania usług lekarskich wartości 20 000 zł (miesięczny przeciętny obrót z tego tytułu wynosi 1100-1200 zł). Zainteresowana nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z początkiem 2013 roku Wnioskodawczyni stała się właścicielką (spadek po zmarłej matce) nieruchomości i w związku z tym od 01.01.2013 r. wynajmuje lokale mieszkalne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wynajmu tego dokonuje nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale w ramach tzw. „najmu prywatnego”.

Zainteresowana podkreśla, co jest bardzo istotne, że świadczenie usług najmu rozpoczęła z dniem 01.01.2013 r. i że wszystkie zapłaty (od wszystkich lokatorów) dokonywane są w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawczyni założony wyłącznie dla tego celu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności ona dotyczyła.

Wnioskodawczyni pragnie zaznaczyć ponadto, że obliczony za I kwartał 2013 r. udział procentowy obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (wynajem lokali mieszkalnych) w całkowitym obrocie (wynajem lokali mieszkalnych oraz usługi lekarskie) jest wyższy niż 80 %. Przewiduje, że taki sam procentowy udział będzie realizowany przez cały rok 2013.

Ponieważ najem jest świadczony w formie tzw. „najmu prywatnego”, gdzie przychodem jest otrzymana należność Zainteresowana nie ma obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w § 2 ust.2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie usług lekarskich od dnia 14.01.1997r.

Wnioskodawczyni nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności przy użyciu kas rejestrującej.

W pierwszym roku prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług lekarskich łączna kwota z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20 000 zł.

W kolejnych latach, w każdym roku odrębnie łączna kwota z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła sumy 40 000 zł.

Łączna kwota z działalności (tj. z usług lekarskich oraz usług najmu prywatnego) na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 20 000 zł przekroczona została w maju 2013 r.

Ponieważ najemcy nie żądają rachunków najem prywatny nie jest dokumentowany rachunkami.

Najem prywatny nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Zapłaty od najemców są dokonywane za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Wykonywane przez Zainteresowaną usługi należą do następujących grupowań:

 • 86.21.10.0 - usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej
 • 68.20.11.0 - wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi lub dzierżawionymi

Wnioskodawczyni nie dokonuje jakiejkolwiek dostawy ani nie świadczy jakichkolwiek usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym Wnioskodawczyni nasuwa się pytanie: Czy w roku 2013 ma obowiązek ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej czy jest z tego obowiązku zwolniona oraz czy wyłącznie wystawianie faktur za świadczone usługi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów zwolni na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a zwolnienia te określone są szczegółowo w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Generalnie można wyróżnić następujące rodzaje zwolnień z ewidencjonowania:

 • zwolnienie podmiotowe (zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności),
 • zwolnienie przedmiotowe (zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności),
 • zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe (zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z opodatkowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Istotnym jest przy tym, że zwolnienia te są od siebie niezależne, co oznacza zwolnienie jednego rodzaju nie ma wpływu i nie wyklucza zwolnienia drugiego rodzaju.

Inaczej mówiąc, jeśli podatnik prowadzi dwa rodzaje czynności w rozumieniu przepisów dotyczących kas rejestrujących i każda z tych czynności jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania poprzez stosowny przepis to cały obrót jest również zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy.

I tak z tytułu świadczonych usług lekarskich, jestem zwolniona na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 przedmiotowego rozporządzenia, który to przepis zwalnia podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Natomiast z tytułu świadczenia usług najmu lokali jestem zwolniona zgodnie z punktem 37 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia, który stanowi, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, której jest członkiem) a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przepisy rozporządzenia nie zawierają innych warunków, od których spełnienia zależałoby zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Oznacza to, że spełnienie tych dwóch warunków (obrót w poprzednim roku niższy niż 20.000 zł oraz odpowiednie ewidencjonowanie zapłat) spowoduje zastosowanie zwolnienia do obu rodzajów obrotu.

Ponadto w konkretnym przypadku Wnioskodawczyni zastosowanie znajduje jeszcze kolejny, trzeci rodzaj zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia a który zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, będzie wyższy niż 80 %. Ponieważ Zainteresowana spełnia również ten warunek w Jej ocenie nie ma obowiązku ewidencjonowania swojego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

Jak Wnioskodawczyni wspomniała, ponieważ świadczy usługi najmu w ramach tzw. „najmu prywatnego” nie ma obowiązku dokumentowania świadczonych usług za pomocą faktur (rachunków) a w Jej ocenie przepis § 2 ust.2 rozporządzenia w sprawie zwolnień dotyczy wyłącznie osób świadczących wynajem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak zauważyć, iż na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Ponadto jak wynika z treści § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 24 ww. załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1).

Należy wskazać, iż stosownie do zapisu § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., w przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w poz. 21, 24 i 25 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są dokumentowane fakturą.

W tym miejscu trzeba zauważyć, iż zgodnie z § 17 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), wystawiane przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, z wyjątkiem gdy do wystawienia faktury obowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług najmu wypełnia, określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywana w sposób ciągły do celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe).

W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Z uwagi na fakt, że przedmiotem najmu są lokale mieszkalne przeznaczone na cele mieszkaniowe, czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Dodatkowo w poz. 37 rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawczyni miała prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:

 1. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
 2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
 3. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
 4. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy - przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia (§ 3 ust. 2).

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80% (§ 3 ust. 3).

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia, nie stosuje się, w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w § 4.

Przepis § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia wskazuje, że podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej do końca 2014 r. pod warunkiem, że w poprzednim roku obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20.000zł, z wyjątkiem tych podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia. W przypadku podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po dniu 31 grudnia 2012 r. limit należy liczyć proporcjonalnie w odniesieniu do przewidywanego przez podatnika obrotu z tego tytułu.

Zwolnienie mogą również stosować podatnicy, którzy oprócz czynności niekorzystających ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wykonują czynności, które są wymienione w części I załącznika do rozporządzenia tj. czynności korzystające z tego zwolnienia. W takiej sytuacji istotny jest udział procentowy obrotu realizowanego z tytułu czynności zwolnionych w obrocie całkowitym realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest emerytowaną lekarką prowadzącą własny gabinet lekarski. Udziela w nim sporadycznie (zwykle raz lub najwyżej dwa razy w tygodniu) porad lekarskich. Zainteresowana nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z początkiem 2013 roku Wnioskodawczyni stała się właścicielką (spadek po zmarłej matce) nieruchomości i w związku z tym od 01.01.2013 r. wynajmuje lokale mieszkalne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych .Wynajmu tego dokonuje nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale w ramach tzw. „najmu prywatnego”. Zainteresowana podkreśla, że świadczenie usług najmu rozpoczęła z dniem 01.01.2013 r. i że wszystkie zapłaty (od wszystkich lokatorów) dokonywane są w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy założony wyłącznie dla tego celu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności ona dotyczyła. Wnioskodawczyni nie rozpoczęła ewidencjonowania wykonywanych czynności przy użyciu kas rejestrującej. W pierwszym roku prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług lekarskich łączna kwota z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20 000 zł. W kolejnych latach, w każdym roku odrębnie łączna kwota z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła sumy 40 000 zł. Łączna kwota z działalności (tj. z usług lekarskich oraz usług najmu prywatnego) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 20 000 zł przekroczona została w maju 2013 r. Ponieważ najemcy nie żądają rachunków najem prywatny nie jest dokumentowany rachunkami.

Wykonywane przez Zainteresowaną usługi należą do następujących grupowań:

 • 86.21.10.0 - usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej
 • 68.20.11.0 - wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi lub dzierżawionymi

Wnioskodawczyni nie dokonuje jakiejkolwiek dostawy ani nie świadczy jakichkolwiek usług wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni w związku z przekroczeniem obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (tj. z usług lekarskich oraz usług najmu prywatnego), ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej. Wbrew twierdzeniu Zainteresowanej do obrotu upoważaniającego do skorzystania ze zwolnienia wlicza się każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z całej prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Ponieważ w miesiącu maju 2013 r. łączna kwota z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20 000 zł zatem u Wnioskodawczyni, od 1 sierpnia 2013 r., wystąpił obowiązek ewidencji usług praktyki lekarskiej i usług najmu na kasie rejestrującej.

Wnioskodawczyni wskazała, iż usługi najmu klasyfikuje pod PKWiU 68.20.11.0 - wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi lub dzierżawionymi. Jednak z opisu sprawy wynika, iż najemcy nie żądają rachunków i najem prywatny nie jest dokumentowany rachunkami. Zatem usługi najmu świadczone przez Wnioskodawczynię nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 24 załącznika do rozporządzenia, gdyż najem nie jest dokumentowany rachunkami. Dokumentowanie usług najmu rachunkami jest niezbędne dla skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie ww. przepisów.

Należy jednak zauważyć, iż w stosunku do usług najmu, za które zapłata całości należności następuje za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawczyni, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2014 r.

Natomiast w odniesieniu do usług praktyk lekarskich, należy zauważyć, iż z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawczyni nie spełnia warunku określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zatem w stosunku do tych usług nie przysługuje prawo do zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

Reasumując w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestrujących w zakresie świadczonych usług najmu na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika. Usługi praktyki lekarskiej podlegają ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

Końcowo należy zauważyć , iż § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ma inną treść niż wskazała to Wnioskodawczyni we własnym stanowisku. Treść ww. przepisu została przytoczona w niniejszej interpretacji.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym przysługuje Jej prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wszystkich świadczonych usług, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.