IPTPP3/4512-516/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług udostępniania symulatora wirtualnej jazdy rollercosterem
IPTPP3/4512-516/15-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. automat
 2. kasa rejestrująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług korzystania przez klientów z automatów rozrywkowych będących symulatorami, umożliwiającymi wirtualną jazdę rollercosterem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług korzystania przez klientów z automatów rozrywkowych będących symulatorami, umożliwiającymi wirtualną jazdę rollercosterem.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 lutego 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest spółką cywilną. Spółka nie jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka rozpoczęła działalność w listopadzie 2015 r. Spółka nie rozpoczęła i do chwili obecnej nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnieniu do korzystania klientom automatów rozrywkowych będących symulatorami, umożliwiającymi wirtualną jazdę rollercosterem. Usługi świadczone są na rzecz klientów, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W chwili obecnej spółka wykorzystuje w swojej działalności jeden taki symulator, udostępniony przez Spółkę w wydzierżawionym miejscu.

Korzystanie z symulatora, będzie opierało się na następujących zasadach:

 • klient może na symulatorze wybrać tryb jednoosobowy lub tryb dwuosobowy z inną osobą. Klient ma do wyboru kilka możliwych tras wirtualnej jazdy. Wyboru trasy i trybu dokonuje się poprzez panel dotykowy komputera sterującego symulatorem, po umieszczeniu odpowiedniej kwoty przez wrzutnik banknotów zamontowany w symulatorze. Wyboru może dokonać klient,
 • po wyborze trybu jazdy, komputer sterujący ładuje odpowiednie oprogramowanie a klient dokonuje czynności przygotowawczych do rozpoczęcia wirtualnej jazdy. Przygotowanie obejmuje czynności techniczne umożliwiające rozpoczęcie świadczenia usługi takie jak zajęcie miejsca w fotelu będącym elementem symulatora, założenie odpowiednich okularów umożliwiających wirtualną jazdę oraz czynności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa klienta w trakcie trwania wirtualnej jazdy rollercosterem. Czynności tych klient może dokonać sam bądź z pomocą, pracownika obecnego przy symulatorze,
 • jeśli wszystkie wskazane czynności poprzedzające rozpoczęcie jazdy, zostały wykonane w sposób prawidłowy, może nastąpić rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na wyświetleniu klientowi przez specjalne okulary filmu imitującego jazdę wirtualnym rollercosterem. Uruchomienie tego etapu, następuje poprzez naciśnięcie przycisku panelu dotykowego komputera sterującego, dostępnego na panelu sterującym po „załadowaniu” wybranego przez klienta trybu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że rozpoczęcie wirtualnej jazdy, przez wzgląd na bezpieczeństwo klienta może nastąpić dopiero po dokonaniu wyżej wskazanych czynności technicznych i czynności zapewniających bezpieczeństwo użytkownika,
 • gra nie jest prowadzona o jakiekolwiek wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Symulatory wyposażone są we wrzutniki banknotów. Klienci, którzy chcą skorzystać z symulatora, wrzucają do niego odpowiednią wartość pieniędzy, pozwalającą na uruchomienie wybranego trybu. Przyjmowane od klientów środki pieniężne przechowywane są przez urządzenie w specjalnej kasecie znajdującej się wewnątrz symulatora. Kasetę z pieniędzmi można otworzyć dopiero po otwarciu automatu wrzutowego. Wnioskodawca, jego wspólnik bądź osoba przez nich wskazana dokonuje okresowo otwarcia urządzenia i opróżnia kasetę z pieniędzmi.

Symulator w czasie trwania wirtualnej jazdy nie wymaga żadnej obsługi. Przy symulatorze jest jednak obecna osoba, (pracownik) - którego rola sprowadza się do nadzoru technicznego nad symulatorem oraz do dbałości o właściwe użytkowanie urządzenia przez klienta. Pracownik czuwa również nad bezpieczeństwem klienta, poprzez nadzór czy klient korzysta z symulatora zgodnie z jego przeznaczeniem. Pracownik nie obsługuje symulatora w czasie trwania wirtualnej jazdy przez klienta. Jednakże z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie wirtualnej jazdy, może nastąpić dopiero po nałożeniu przez klienta odpowiednich okularów, oraz z uwagi na jego bezpieczeństwo po zabezpieczeniu klienta elementem zabezpieczającym, czynności uruchomienia usługi dokonać musi inna osoba niż klient. W tym przypadku czynności tej, na chwilę obecną dokonuje pracownik, poprzez przycisk rozpoczynający odtwarzanie.

Pracownik nie przyjmuje i nie będzie przyjmował od klientów płatności za grę na symulatorze.

W piśmie z dnia 16 lutego 2016 r. odpowiedzi na pytanie „Czy usługi świadczone na symulatorach o których mowa we wniosku są usługami świadczonymi przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 1) w bilonie lub banknotach lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej transakcji zapłata dotyczyła...” Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone na symulatorach, o których mowa we wniosku, są usługami świadczonymi przy użyciu urządzeń, które przyjmują należności w banknotach, nie wydają biletów. Po uruchomieniu wirtualnej jazdy na symulatorze, urządzenie nie wymaga obsługi przez klienta, jak również obsługi przez pracownika. Jednakże przy urządzeniu obecny jest pracownik, którego rola została dokładnie opisana w opisie stanu faktycznego zawartym we wniosku o interpretację.

Z uwagi na fakt, iż zakresem wniosku o interpretację indywidualną jest rozstrzygnięcie wątpliwości podatnika, czy organ podziela stanowisko wnioskodawcy, iż świadczone przez niego usługi, są usługami mieszczącymi się w zakresie usług wskazanych w pkt 41 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przez co podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług na kasie fiskalnej, wnioskodawca może jedynie jako własne stanowisko, dotyczące oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, wyrazić swój pogląd, iż według niego usługi świadczone na symulatorach o których mowa we wniosku są usługami świadczonymi przy użyciu urządzeń, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należności w banknotach, przez co usługi takie korzystać mogą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane usługi udostępniania do korzystania klientom automatów rozrywkowych będących symulatorami, umożliwiającymi wirtualną jazdę rollercosterem, podlegają zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie poz. 41 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.11.2.014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikiem podatku VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stąd też podatnikiem w podatku VAT jest spółka cywilna, jednakże każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki (art. 865 § 1 Kodeksu cywilnego). Stąd też z wnioskiem o interpretację indywidualną, w sprawie spółki może wystąpić jeden ze wspólników na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Zdaniem wnioskodawcy, usługi świadczone przez spółkę, umożliwiające korzystanie z symulatorów, świadczone za pomocą urządzeń, w systemie bezobsługowym, które przyjmują, należność w banknotach, podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (fiskalnej), na podstawie poz. 41 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje w obecnym stanie prawnym, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosownie do § 2 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Pod pozycją 41 tego załącznika do wskazanego rozporządzenia, umieszczone zostały usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach,

lub

 1. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Spółka cywilna świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej, poprzez umożliwienie klientom korzystania z symulatorów jazdy rollercosterem. Usługi te świadczone są na zasadzie bezobsługowego użytkowania urządzenia (symulatora) w trakcie trwanie wirtualnej jazdy przez klienta. Po uruchomieniu wirtualnej jazdy na symulatorze, urządzenie nie wymaga obsługi przez klienta, jak również przez pracownika. Urządzenia te przyjmują należność w formie gotówkowej. Stąd też wnioskodawca uważa, że usługi takie wykonywane przez spółkę, będą podlegały zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej z uwagi na pkt 41 wskazanego wyżej rozporządzenia.

Bez znaczenia w tym przypadku pozostanie fakt, że nad właściwą, eksploatacją urządzeń czuwa pracownik, bowiem jego rola ogranicza się głównie do nadzoru technicznego nad symulatorem oraz do dbałości o właściwą eksploatację urządzenia przez klienta. Pracownik czuwa również nad bezpieczeństwem klienta oraz nadzoruje aby z urządzenia nie korzystały dzieci do określonego wieku. Co prawda pracownik wciska przycisk uruchamiający wirtualną jazdę, jednakże nie ingeruje w działanie symulatora w trakcie świadczenia usługi. Klient, przez wzgląd na bezpieczeństwo, musi być zabezpieczony elementem zabezpieczającym, nie ma więc fizycznej możliwości wciśnięcia przycisku rozpoczynającego wirtualną jazdę. Jednakże należy pamiętać, że czynność ta nie musi być dokonana przez pracownika. Dokonać tego może w zasadzie każda inna osoba. Z uwagi na fakt, iż pracownik czuwa nad bezpieczeństwem klienta i eksploatacją urządzenia, wydaje się być najwłaściwszą osobą do dokonania tych czynności.

Świadczenie usługi, umożliwiającej korzystanie z symulatora rozpoczyna się jednak dopiero od momentu uruchomienia Filmu imitującej jazdę na urządzeniu. W tym zaś czasie pracownik nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w obsłudze symulatora przez klienta. Urządzenie to bowiem w tym czasie nie wymaga obsługi. Pracownik nie przyjmuje i nie będzie również przyjmował należności pozwalającej na uruchomienie symulatora. Symulator świadczy więc usługi w systemie bezobsługowym a jednocześnie symulator jest wyposażony we wrzutnik banknotów przyjmujący należności.

Stąd też wnioskodawca uważa, że usługi świadczone przez spółkę, której jest wspólnikiem, polegające na umożliwieniu korzystania z automatów rozrywkowych będących symulatorami jazdy rollercosterem, klientom będącym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej na mocy pkt 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W piśmie z dnia 16 luty 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że dalszą część wniosku, zawierającego własne stanowisko wnioskodawcy, należy również doprecyzować o informacje, iż okresowego otwarcia urządzenia i opróżnienia kasety z pieniędzmi dokonują wspólnicy spółki cywilnej, bądź osoba przez nich wskazana.

Ponadto, w odniesieniu do dalszego stanowiska, w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, wnioskodawca precyzuje, iż uważa, że świadczone przez spółkę usługi, polegające na umożliwieniu korzystania z automatów rozrywkowych, będących symulatorami jazdy rollercosterem, klientom będących osobami fizycznymi nieprowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, na mocy pkt 41 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U z 2014 r., poz. 1544), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 41 załącznika wymieniono usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach,

lub

 1. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca rozpoczął w listopadzie 2015 r. działalność polegającą na udostępnianiu do korzystania klientom automatów rozrywkowych będących symulatorami, umożliwiającymi wirtualną jazdę rollecosterem. Usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka nie rozpoczęła i do chwili obecnej nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Symulatory wyposażone są we wrzutniki banknotów. Klienci, którzy chcą skorzystać z symulatora, wrzucają do niego odpowiednią wartość pieniędzy, pozwalającą na uruchomienie wybranego trybu. Przyjmowane od klientów środki pieniężne przechowywane są przez urządzenie w specjalnej kasecie znajdującej się wewnątrz symulatora. Kasetę z pieniędzmi można otworzyć dopiero po otwarciu automatu wrzutowego. Usługi świadczone na symulatorach, o których mowa we wniosku, są usługami świadczonymi przy użyciu urządzeń, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należności w banknotach.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy świadczone przez niego usługi polegające na udostępnianiu automatu rozrywkowego, umożliwiającego wirtualną jazdę rollercosterem, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu na kasie rejestrującej.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego od zastosowania kasy rejestrującej. Z opisu sprawy wynika, że symulator wirtualnej jazdy rollercosterem pobiera należność (banknoty) w systemie bezobsługowym za pomocą wrzutników banknotów.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, Spółka nie rozpoczęła i do chwili obecnej nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a zatem zastrzeżenie wskazane w § 8 ust. 3 rozporządzenia nie znajdzie do niego zastosowania.

W konsekwencji Wnioskodawca spełnia warunki do skorzystania do 31 grudnia 2016 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji opisanych we wniosku za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiazaniu z poz. 41 załącznika do rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

automat
IPPB5/423-190/11-3/IŚ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IPPP2/4512-1113/15-7/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.