IPTPP3/4512-371/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.
IPTPP3/4512-371/15-4/OSinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27.07.2015 r. Wnioskodawca zgłosił Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zawiadomienie, iż z dniem 29.07.2015 r. rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu 2 kas fiskalnych w dwóch różnych miejscach. Obie kasy Wnioskodawca zakupił w dniu 29.07.2015 r. (zapłacono gotówką) i w tym też dniu złożył dwa zawiadomienia podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej. Pierwsza sprzedaż, która została zaewidencjonowana na jednej z kas fiskalnych nastąpiła w dniu 01.08.2015 r. Na drugiej kasie fiskalnej do dnia dzisiejszego nie zarejestrowano żadnej sprzedaży.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

  1. Obowiązek rejestracji przy zastosowaniu kas fiskalnych wystąpił z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych – PKD 45.32.Z oraz sprzedaż węgla - PKD 46.71.Z. Jedna z kas została zainstalowana pod adresem ..., natomiast druga kasa pod adresem .... Kasa zainstalowana pod adresem ... służy rejestracji sprzedaży węgla i obowiązek jej instalacji powstał w związku z obowiązkiem instalacji kasy pod adresem .... Kasa zainstalowana pod adresem ... służy rejestracji sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych i obowiązek jej rejestracji powstał przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.
  2. Nie rozpoczęto ewidencji na drugiej z kas (zainstalowanej pod adresem ...) z uwagi na brak sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Pierwsza sprzedaż została dokonana i zaewidencjonowana w tej kasie fiskalnej w dniu 09.09.2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi na zakup każdej z dwóch kas rejestrujących w miesiącu sierpniu 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł.

W myśl par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 1733) w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, odliczenie to może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub w następnych okresach rozliczeniowych. Odliczenia tego można dokonać po spełnieniu warunków określonych w par. 2 wskazanego rozporządzenia.

Wnioskodawca uważa, że w związku z tym, iż spełnił wszystkie warunki wymienione w przepisach ma prawo skorzystać z ulgi na zakup obydwu kas fiskalnych, pomimo, iż tylko na jednej z nich zostało faktycznie rozpoczęte ewidencjonowanie. W przypadku drugiej z kas brak jest sprzedaży na rzecz osób fizycznych, którą by można na tej kasie zaewidencjonować.

W ocenie Wnioskodawcy sam brak klientów - osób fizycznych, nie może pozbawiać podatnika prawa do skorzystania do ulgi. W przeciwnym razie to od klientów podatnika zależałoby czy podatnik otrzyma ulgę czy nie. Ponadto mogłoby dojść do sytuacji, że podatnik nie mając klientów - osób fizycznych lub rolników ryczałtowych byłby zmuszony dokonać fikcyjnej sprzedaży na kilka złotych tylko po to, aby móc skorzystać z prawa do ulgi. Nie było to na pewno celem prawodawcy. Rozpoczęcie ewidencjonowania należy rozumieć jako gotowość podatnika do takiej sprzedaży, a nie jako fizyczne zarejestrowanie sprzedaży (na przykład na 1 zł).

Ponadto w przypadku podatników, którzy nie są czynnymi podatnikami podatku VAT, organ podatkowy dokonuje zwrotu ulgi na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dni od dnia złożenia wniosku. Ulga ta przysługuje w przypadku, gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie w obowiązujących terminach. Bez znaczenia jest fakt, czy podatnik dokonał fizycznej sprzedaży w dniu obowiązku instalacji kasy fiskalnej czy też zainstalował kasę w obowiązującym terminie lecz nikt w tym dniu od niego niczego nie nabył. W przeciwnym wypadku interpretując ten przepis dosłownie należałoby wyciągnąć wniosek że jeśli podatnik zwolniony z podatku VAT miał obowiązek instalacji kasy na dzień 01.07.2015 r. i w tym dniu zainstalował kasę fiskalną, lecz pierwszy klient (osoba fizyczna) dokonał od niego nabycia w dniu 05.08.2015 r. to podatnik traci prawo do ulgi, gdyż zgodnie z art. 111 pkt 5 ustawy o VAT, ulga przysługiwałaby wyłącznie w przypadku, gdyby fizycznie rozpoczął ewidencjonowanie w obowiązującym terminie (czyli w dniu 01.07.2015 r.)

Rozpoczęcie ewidencjonowania w kolejnych dniach byłoby już traktowane jako rozpoczęcie po obowiązującym terminie i pozbawiałoby bezpowrotnie prawa do ulgi.

Ulga dotyczy zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej i nie może być uzależniona od tego kiedy u danego podatnika pojawi się pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana w kasie fiskalnej (jest to całkowicie niezależne od podatnika). Podobnie ma się sytuacja ze zwrotem ulgi na zakup kasy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Pomimo, iż z przepisów ustawy wyraźnie wynika, iż zaprzestanie używania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi, to jednak w przypadku czasowego zaprzestania jej używania taki zwrot nie obowiązuje.

W związku z powyższym rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym terminie należy rozumieć jako gotowość do rejestracji takiej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, a nie jako faktyczne pierwsze „nabicie” na kasie jakiejkolwiek kwoty.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup obu kas fiskalnych w miesiącu sierpniu 2015 r. pomimo fizycznego braku sprzedaży na jednej z nich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 163).

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

  1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
  2. rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jak wynika z cyt. wyżej przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Powyższe przepisy prawa podatkowego potwierdzają, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Oznacza to, że kolejne kasy, nabyte po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania, nie uprawniają podatnika do skorzystania z ustanowionej ulgi. Odnosi się to także do sytuacji, w której podatnik dokonuje rozszerzenia działalności, w związku z czym instalowane są nowe kasy, które są kasami nabytymi już po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania, a także w sytuacji nabycia kas w celu wymiany starych modeli na nowe.

Z opisu sprawy wynika, iż w dniu 27.07.2015 r. Wnioskodawca zgłosił Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zawiadomienie, iż z dniem 29.07.2015 r. rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu dwóch kas fiskalnych w dwóch różnych miejscach. Obie kasy Wnioskodawca zakupił w dniu 29.07.2015 r. (zapłacono gotówką) i w tym też dniu złożył dwa zawiadomienia podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej. Obowiązek rejestracji przy zastosowaniu kas fiskalnych wystąpił z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych – PKD 45.32.Z oraz sprzedaż węgla - PKD 46.71.Z. Pierwsza sprzedaż, która została zaewidencjonowana na jednej z kas fiskalnych nastąpiła w dniu 01.08.2015 r. Nie rozpoczęto ewidencji na drugiej z kas z uwagi na brak sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Pierwsza sprzedaż została dokonana i zaewidencjonowana w tej kasie fiskalnej w dniu 09.09.2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawca dotyczą prawa do skorzystania w miesiącu sierpniu 2015 r. z ulgi z tytułu zakupu drugiej z kas, na której Wnioskodawca nie rozpoczął jeszcze ewidencjonowania.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że stosownie do zapisu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług – Wnioskodawca może odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Przy czym należy wskazać, że w odniesieniu do drugiej z ufiskalnionych kas, co do której Wnioskodawca posiada dowód zapłaty całej należności z tytułu jej zakupu, prawo do odliczenia może być zrealizowane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Należy przy tym zgodzić się z Wnioskodawcą, że w związku z tym, iż spełnił wszystkie warunki wymienione w przepisach ma prawo skorzystać z ulgi na zakup obydwu kas fiskalnych. Jednak z uwagi na to, iż pierwszej sprzedaży przy użyciu drugiej z kas dokonał dopiero w dniu 9 września 2015 r., to Wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi na zakup drugiej kasy fiskalnej w miesiącu sierpniu 2015 r. Zatem odliczenia Wnioskodawca może dokonać w deklaracji VAT za ten okres, w którym zarejestrowano pierwszą sprzedaż, a więc dopiero w deklaracji za miesiąc wrzesien 2015 r.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-160/15/AJ | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPTPP1/4512-478/15-5/RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.