IPTPP3/4512-268/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2005 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej świadczonych usług prania i czyszczenia tapicerki samochodowej

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu).

W dniu 19 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała jednoosobową działalność gospodarczą z zamiarem świadczenia usług z zakresu prania oraz czyszczenia tapicerki samochodowej w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych.

W momencie wpisu do CEIDG Wnioskodawczyni podała PKD zgodne z przeważającą działalnością gospodarczą (PKD 45.20.Z) czyli konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli ponieważ w tym PKD mieszczą się wyżej wymienione usługi.

Nie ma fizycznej możliwości wpisania samego prania i czyszczenia tapicerki samochodowej. W I US w ..., Wnioskodawczyni uzyskała informacje, że podlega obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej ze względu na deklarowany profil działalności. Pracownik I US w ... stwierdził, że Urząd rozumie zapis o przeważającej działalności jako faktycznie wykonywanej, czyli naprawa pojazdów mechanicznych. Wnioskodawczyni uzyskała również informację, że nie ma możliwości faktycznego udowodnienia nie wykonywania czynności z zakresu naprawy pojazdów mechanicznych (Pani urzędnik twierdzi, że Urząd Skarbowy nie „klasyfikuje po PKD” tylko po zapisie w Rozporządzeniu).

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że nie wykonuje czynności z zakresu naprawy pojazdów silnikowych ani innych czynności naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również nie wykonuje konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli, które podlegają pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej, mimo że przeważające PKD może tak sugerować. Zainteresowana zajmuje się tylko praniem i czyszczeniem tapicerki samochodowej.

Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności:

 • naprawy mechaniczne,
 • naprawy elektryczne,
 • naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,
 • przeglądy,
 • naprawy nadwozia,
 • naprawy części,
 • mycie, polerowanie pojazdów,
 • lakierowanie i malowanie,
 • naprawy szyb i okien,
 • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni na zadane pytania odpowiedziała następująco:

 1. Czy Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT...
  - Nie jestem czynnym płatnikiem podatku VAT
 2. Czy Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych...
  - Prowadzę działalność od niespełna dwóch miesięcy więc ciężko ustosunkować się do tego pytania. Mogę odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że zamierzam świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, jako głównych odbiorców usług oraz dla przedsiębiorców.
 3. Czy łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) tj. z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczy w roku 2015 kwotę 20.000 zł w proporcji do okresu wykonywania przedmiotowych usług...- Przychód z usług prania i czyszczenia tapicerki nie przekroczy 20.000 zł rocznie.
 4. Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) i wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów...
  - Nie wykonuje tych usług.
 5. Czy w sprawie objętej zakresem pytania była prowadzona kontrola podatkowa lub postępowanie kontrolne, jeżeli tak to w jakim okresie trwały i w jaki sposób zostały zakończone...
  - Nie było prowadzone.
 6. Czy było prowadzone postępowanie podatkowe w sprawie objętej zakresem pytania... Jeśli tak, to proszę wskazać:
  1. organ, który prowadził to postępowanie,
  2. czas trwania tego postępowania,
  3. czy została wydana decyzja lub postanowienie, czy też zakończono postępowanie w inny sposób... Jeżeli została wydana decyzja lub postanowienie to należy wskazać datę wydania decyzji lub postanowienia.
  - Nie było.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Wnioskodawczyni podlega pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej w związku z wykonywaniem czynności mycia i prania tapicerki samochodowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna posiadać kasy fiskalnej przy usługach prania i czyszczenia tapicerki samochodowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Natomiast kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1).

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 pkt 2 lit. c) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Ponadto zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, zgodnie z § 4 pkt 2 lit. d) nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, zgodnie z § 4 pkt 2 lit. e) nie stosuje się także w przypadku świadczenia usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów.

Zgodnie z § 5 ust. 2 w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że świadczenie usług w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) i wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, objęte jest bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w dniu 19 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała jednoosobową działalność gospodarczą z zamiarem świadczenia usług z zakresu prania oraz czyszczenia tapicerki samochodowej w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych. W momencie wpisu do CEIDG Wnioskodawczyni podała PKD zgodne z przeważająca działalnością gospodarczą (PKD 45.20.Z) czyli konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli ponieważ w tym PKD mieszczą się wyżej wymienione usługi. Nie ma fizycznej możliwości wpisania samego prania i czyszczenia tapicerki samochodowej. Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności z zakresu naprawy pojazdów silnikowych ani innych czynności naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również nie wykonuje konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli, które podlegają pod obowiązek posiadania kasy fiskalnej, mimo że przeważające PKD może tak sugerować. Zainteresowana zajmuje się tylko praniem i czyszczeniem tapicerki samochodowej. Wnioskodawczyni nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Zainteresowana zamierza świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, jako głównych odbiorców usług oraz dla przedsiębiorców. Przychód z usług prania i czyszczenia tapicerki nie przekroczy 20.000 zł rocznie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) i wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl § 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz świadczenie usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów. Usługi jakie świadczy Wnioskodawczyni polegające na praniu oraz czyszczeniu tapicerki samochodowej w samochodach osobowych, ciężarowych, dostawczych, nie należą do kategorii ww. usług, tym samym więc postanowienia § 4 pkt 2 lit. c-e rozporządzenia nie mają zastosowania do usług świadczonych przez Wnioskodawczynię.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą od miesiąca czerwca 2015 r. a przychód z usług prania i czyszczenia tapicerki nie przekroczy 20.000 zł rocznie, przy czym ww. usługi Wnioskodawczyni zamierza świadczyć na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Jednocześnie należy wskazać, że usługi świadczone przez Stronę nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zatem do Wnioskodawczyni nie będą miały zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.) pod warunkiem, że łączna kwota z działalności nie przekroczy z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności kwoty 20.000 zł w 2015 roku. W przypadku przekroczenia obrotu z tytułu świadczenia ww. usług zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawczyni przekroczy obrót z tytułu świadczenia usług w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.